General

วิทยาลัยนานาชาติจัดอบรมการทำวิจัย R2R สำหรับบุคลากรสายสนับสนุน

          เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2560วิทยาลัยนานาชาติ ได้จัดอบรมในหัวข้อ “การพัฒนาคน พัฒนางาน ด้วย R2R” ณห้องประชุมวิทยาลัยนานาชาติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้และแนวทางในการทำวิจัยจากงานประจำ (Ruetine to Reseach: R2R) ของบุคลากรสายสนับสนุนซึ่งเป็นการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในการทำวิจัยเพื่อนำไปสู่การพัฒนางานประจำและความก้าวหน้าในตำแหน่งต่อไปโดยมี คุณกาญจนศรี สิงห์ภู่ พยาบาลระดับเชี่ยวชาญ โรงพยาบาลศรีนครินทร์คณะแพทยศาสตร์ เป็นวิทยากร และมีบุคลากรสายสนับสนุนทุกคนเข้าร่วมการอบรม

ศาสตราจารย์ดร. ละออศรี เสนาะเมือง คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ขวัญเกศ กนิษฐานนท์รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ได้กล่าวต้อนรับวิทยากรและเปิดการอบรม พร้อมทั้งให้แนวทางในการกำหนดหัวข้อวิจัยแก่บุคลากรด้วยหลังจากวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในการทำวิจัย R2R แล้ว ได้มีการแบ่งกลุ่มของผู้เข้าอบรมตามกลุ่มภาระงานเพื่อระดมความคิดในการวิเคราะห์ปัญหาและกำหนดหัวข้อในการทำวิจัยของแต่ละคนเพื่อแก้ปัญหาในงานประจำ ซึ่งจะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและส่งผลต่อความเจริญก้าวหน้าของวิทยาลัยฯต่อไป โดยทุกคนที่เข้ารับการอบรมได้หัวข้อในการทำวิจัยและนำเสนอหัวข้อต่อผู้เข้าร่วมอบรมเพื่อดำเนินการวิจัยตามขั้นตอนต่อไป

          ข่าว: พุฒิฤกษ์

          ภาพ: โฆษิต

IMG_7112.jpg


IMG_7113.jpg


IMG_7133.jpg


IMG_7136.jpg


IMG_7139.jpg


IMG_7153.jpg


IMG_7161.jpg

POSTED BY Khosit
DATE : (26-07-2017)