KKU Quota/ National Admission

กำหนดการรอบโควต้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือของวิทยาลัยานาชาติ ปีการศึกษา 2561

วันที่

รายการ

จันทร์ที่ 23 เม.ย 2561

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ตรวจร่างกาย และเอกซเรย์ (ทาง Website https://admissions.kku.ac.thhttps://www.kku.ac.th)

พฤหัสบดีที่ 26 เม.ย 2561

สอบสัมภาษณ์ ตรวจร่างกายและเอกซเรย์ (โปรดดูรายละเอียดในประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์)

จันทร์ที่ 30 เม.ย 2561

-ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านสัมภาษณ์ มีสิทธิ์ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ทาง Website http://admissions.kku.ac.th

-มหาวิทยาลัยส่งรายชื่อผู้สอบผ่านสัมภาษณ์มีสิทธิ์ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ผ่านระบบ Clearing house ให้ ทปอ.

-ประกาศผลการวัดระดับภาษาอังกฤษของนักศึกษาที่ผ่านการสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาในวิทยาลัยนานาชาติทางเว็ปไซต์ของวิทยาลัยานาชาติ http://www.ic.kku.ac.th/

อังคารที่ 1 - ศุกร์ที่ 11 พ.ค. 2561

นักศึกษาที่ต้องลงเรียนหลักสูตรปรับพื้นฐานในช่วงซัมเมอร์ชำระเงินค่าเรียนปรับพื้นฐานที่วิทยาลัยนานาชาติ

พฤหัสบดีที่ 3 – อาทิตย์ที่ พ.ค. 2561

นักเรียนทำการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในคณะ/สาขาวิชา และ หรือ สถาบันต่าง ๆ ผ่านระบบ Clearing house กับ ทปอ. Website https://tcas61.cupt.net/

อังคารที่ 8 พ.ค. 2561

ทปอ. /มหาวิทยาลัย ฯ ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์ และมีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ทาง website http://tcas61.cupt.net/ และ https://admissions.kku.ac.th

อังคารที่ 15 – จันทร์ที่ 21 พ.ค. 2561

ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษารายงานตัวเข้าศึกษาทาง Website http://reg.kku.ac.th และชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาผ่านธนาคาร หรือเคาน์เตอร์เซอร์วิส หรือไปรษณีย์ไทยทั่วประเทศ

จันทร์ที่ 21 พ.ค 2561 เป็นต้นไป

วันเปิดเรียน AEP1i (ตารางเรียนจะแจ้งให้ทราบภายหลัง)

ซื้อหนังสือเรียน AEP1i

 

 

 หมายเหตุ ค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าเรียนในหลักสูตรปรับพื้นฐาน คลิกที่นี่

กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรุณาติดตามข่าวสารการรับเข้าทาง http://www.ic.kku.ac.th