Portfolio Admissions

กำหนดการรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 (Thai Student Only)

ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง แก้ไข ให้ตรวจสอบข้อมูลอย่างต่อเนื่อง

รอบ สาขาวิชา

จำนวนรับ

วันรับสมัครวันประกาศผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์วันสอบสัมภาษณ์วัน Clearing Hourseวันประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาวันรายงานตัวเข้าศึกษา
Portfolio

1. ธุรกิจระดับโลก

18

2-12 ต.ค. 256014 พ.ย. 256021 พ.ย. 256015-19 ธ.ค. 256022 ธ.ค. 25603-8 ม.ค. 2561
  2. การตลาดระหว่างประเทศ 18            
  3. กิจการระหว่างประเทศ 18            
  4. การจัดการการท่องเที่ยว 16            
  5. นิเทศศาสตร์ 10            

Download>> ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรนานาชาติ ของวิทยาลัยนานาชาติ ปี 61 รอบที่ 1 การรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)

Click >> สมัครออนไลน์**นักเรียนที่สมัครแล้วสามารถส่งเอกสารได้ภายในวันที่ 20 ตุลาคม 2560 สามารถส่งเอกสารได้ 2 ช่องทางดังต่อไปนี้

1. ส่งด้วยตนเองที่วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น หรือ

2. ส่งมาทางไปรษณีย์ และวงเล็บหน้าซองเอกสารว่า (Portfolio2018) มาตามที่อยู่ต่อไปนี้

     วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

     ชั้น 9 อาคารศูรย์สารสนเทศ 

     123 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เเมือง

     จ. ขอนแก่น 40000


มีข้อสงสัยเพิ่มเติมด้านผลทดสอบทางภาษาอังกฤษ สามารถสอบถามได้ที่ คุณรพีพรรณ เบอร์โทรศัพท์ 043-202173 วันและเวลาราชการ