ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาใน
วิทยาลัยนานาชาติ มข. และผลคะแนน
ทดสอบภาษาอังกฤษ ESAP

รอบรับตรงวิทยาลัยนานาชาติ ครั้งที่ 1

วิธีลงทะเบียนเรียนหลักสูตร
ปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ (ESAP)

รอบรับตรงโดยวิทยาลัยนานาชาติ ครั้งที่ 1
ปีการศึกษา 2564

คู่มือการสั่งซื้อหนังสือในหลักสูตร
ปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ (ESAP)

รอบรับตรงโดยวิทยาลัยนานาชาติ ครั้งที่ 1
ปีการศึกษา 2564
Post Views: 294