รอบที่ 2 โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีการศึกษา 2564

ประกาศผลการวัดระดับภาษาอังกฤษของ
ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น

รอบโควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (TCAS2)
ปีการศึกษา 2564

วิธีลงทะเบียนเรียนหลักสูตร
ปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ (ESAP)

รอบโควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (TCAS2)
ปีการศึกษา 2564

คู่มือการสั่งซื้อหนังสือในหลักสูตร
ปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ (ESAP)

รอบโควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (TCAS2)
ปีการศึกษา 2564
จำนวนรับและรายวิชาสมรรถนะ
ที่วิทยาลัยนานาชาติจะใช้ในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2564 รอบที่ 2
การรับโควตาพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ