ประกาศให้ทุนสนับสนุนค่าธรรมเนียมการศึกษา ป.โท

ประกาศวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
(ฉบับที่ 26 / 2565)
เรื่อง ทุนสนับสนุนค่าธรรมเนียมการศึกษาร้อยละ 50
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2565

เพื่อเป็นการสนับสนุนนักศึกษาปริญญาตรีให้ศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาและเปิดโอกาสทางการศึกษาให้กับบัณฑิตปริญญาตรีที่เพิ่งจบการศึกษา หรือบุคคลที่มีความสนใจทั้งในและต่างประเทศวิทยาลัยนานาชาติจึงได้กำหนด ให้ทุนสนับสนุนการศึกษาบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) ร้อยละ50 ของค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับบุคคลที่ได้รับเลือกเข้าศึกษาในวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น หลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมระหว่างประเทศ M.Sc. in International Technology and Innovation Management (International Program)

รับสมัครออนไลน์ 1-30 เม.ย. 2565

 

Post Views: 182