KKUIC จัดประชุมคณะกรรมการนโยบายวิทยาลัยนานาชาติ เพื่อให้สอดคล้องกับแนวโน้มของการศึกษาในโลกอนาคต

เมื่อวันพฤหัสที่ 11 พ.ค. 2565 วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดประชุมคณะกรรมการนโยบายวิทยาลัยนานาชาติแบบไฮบริด (Hybrid Meeting) นำโดยนายสุรพล เพชรวรา (ประธานกรรมการ) รศ. สุวิทย์ เลาหศิริวงศ์ (กรรมการ) ศาสตราจารย์ณรงค์ ขันตีแก้ว (กรรมการ) รศ. สงคราชัยย์ สีทองดีศกุล (กรรมการ) นายกิตติพงษ์ วีระเตชะ (กรรมการ) นางสาวจิรนาถ สุมานนท์ (กรรมการ) นางสาวปนัดดา วงศ์ผู้ดี (กรรมการ) ผศ. สิริมนพร ทิพสิงห์ (กรรมการและเลขานุการ) ผศ. ชวิศ เกตุแก้ว (กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ) นางสาวลักขณา บุตรอุดม (ผู้ช่วยเลขานุการ) ณ ห้องประชุมชั้น 2 เพื่อให้คำปรึกษาแนะนำการบริหารองค์กรให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ทั้งด้านทิศทางยุทธศาสตร์ นโยบายการบริหารและการจัดการศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ
การประชุมครั้งนี้ การมีพูดคุยแลกเปลี่ยนแนวคิดเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงในบริบทของนานาชาติ ให้สอดคล้องกับแนวโน้มของการศึกษาในโลกอนาคต ตลอดจนปรึกษาหารือการสร้างชุมชนและสังคมแวดล้อมที่ดี การใช้นวัตกรรม แสวงหาและจัดทำยุทธศาสตร์การสร้างความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาชั้นนำในต่างประเทศ เพื่อจะขับเคลื่อนวิทยาลัยนานาชาติไปสู่การเป็นวิทยาลัยนานาชาติชั้นนำระดับโลกและมีประโยชน์ต่อมวลมนุษย์ชาติต่อไป
Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on google
ข่าวและภาพโดย:

ข่าวและภาพโดย:

โฆษิต จำรัสลาภ
นักสารสนเทศ วิทยาลัยนานาชาติ

ข่าวสารทั้งหมด

Post Views: 126