ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
ในวิทยาลัยนานาชาติ มข. และ
ผลคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ

รอบรับตรงโดยวิทยาลัยนานาชาติ
ปีการศึกษา 2564 (ครั้งที่ 2)

วิธีลงทะเบียนเรียนหลักสูตร
ปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ (ESAP)

รอบรับตรงโดยวิทยาลัยนานาชาติ ครั้งที่ 2
ปีการศึกษา 2564

คู่มือการสั่งซื้อหนังสือในหลักสูตร
ปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ (ESAP)

รอบรับตรงโดยวิทยาลัยนานาชาติ ครั้งที่ 2
ปีการศึกษา 2564