New LOGO KKUIC - White
คุณสมบัติของผู้สมัคร
 1. เป็นนักเรียนในระบบโรงเรียนในประเทศไทย ที่กำลังศึกษาหรือที่จบการศึกษาปีที่ 6 มี GPAX 5 ภาคการศึกษา หรือ 6 ภาคการศึกษาไม่ต่ำกว่า 2.00

 2. เป็นนักเรียนไทยหรือต่างชาติที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าจากโรงเรียนนนานาชาติในประเทศหรือต่างประเทศที่ได้รับการเทียบวุฒิต่างประเทศจากกระทรวงศึกษาธิการ หรือจบจากสถาบันต่างประเทศ หรือนักเรียนที่มีผลสอบเทียบคุณวุฒิ อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
 • GED (General Educational Development) ต้องได้รับการรับรองการเทียบวุฒิจากต่างประเทศจากกระทรวงศึกษาธิการประเทศไทย ระบบเก่า ต้องผ่าน 5 วิชาด้วยคะแนนขั้นต่ำรวมไม่น้อยกว่า 2,250 คะแนน อย่างน้อยรายวิชาละ 410 คะแนน และระบบใหม่ต้องผ่าน 4 วิชาด้วยคะแนนขั้นต่ำ อย่างน้อยวิชาละ 145 คะแนน หรือ
 • สำเร็จการศึกษา Grade 12 ตามระบบการศึกษาโรงเรียนในประเทศอเมริกา หรือสำเร็จการศึกษา Grade 13 ตามระบบการศึกษาโรงเรียนในประเทศอังกฤษ หรือสำเร็จการศึกษาระบบนิวซีแลนด์ โดยสอบผ่าน National Certificate of Educational Achievement (NCEA) ซึ่งอยู่ภายใต้ความดูแลของ New Zealand Qualifications Authority (NZQA) หรือ
 • สำเร็จการศึกษาระบบอื่นๆ ตามหลักสูตรมัธยมตอนปลาย หรือเทียบเท่า ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานขั้นสูงสุดของประเทศนั้นๆ (Secondary School)
เกณฑ์การคัดเลือกเข้าศึกษา

 1. ผู้สมัครทุกหลักสูตรที่ไม่มีคะแนนภาษาอังกฤษ ต้องเข้าทดสอบภาษาอังกฤษที่ทางวิทยาลัยจัดสอบขึ้นช่องทางออนไลน์ ในวันที่สอบสัมภาษณ์
 2. ผู้สมัครหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตวิชาเอกธุรกิจสากล วิชาเอกการตลาดระหว่างประเทศ และวิชาเอกการเป็นผู้ประกอบการระหว่างประเทศ ที่ไม่มีคะแนนคณิตศาสตร์ ต้องเข้าทดสอบวิชาคณิตศาสตร์ที่ทางวิทยาลัยจัดสอบขึ้นช่องทางออนไลน์ ในวันที่สอบสัมภาษณ์
 3. กรณีผู้สมัครมีคะแนนอย่างใดอย่างอย่างใดอย่างหนึ่ง สามารถเข้าสอบวิชานั้นๆ ที่วิทยาลัยนานาชาติจัดสอบเพื่อยื่นคะแนนเพิ่มเติมได้

 1. ผู้สมัครทุกหลักสูตรมีคะแนน IELTS โดยรวมตั้งแต่ 5.0 ขึ้นไป หรือคะแนน TOEFL IBT ตั้งแต่ 61 ขึ้นไป หรือ TOEFL PBT,ITP ตั้งแต่ 500 ขึ้นไป หรือ TOEFL CBT ตั้งแต่ 173 ขึ้นไป
  * ผลคะแนนภาษาอังกฤษ ต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับจากวันที่สอบ
 2. ผู้สมัครมีคะแนนความสามารถทางคณิตศาสตร์ (สำหรับผู้ที่สมัครหลักสูตรบริหารธุรกิจ วิชาเอกการเป็นผู้ประกอบการระหว่างประเทศ วิชาเอกธุรกิจสากล และวิชาเอกการตลาดระหว่างประเทศ) คะแนน SAT ในส่วนของวิชาคณิตศาสตร์ ตั้งแต่ 450 คะแนน ขึ้นไป
  * ผลคะแนนคณิตศาสตร์ ต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับจากวันที่สอบ
 3. กรณีผู้สมัครมีคะแนนอย่างใดอย่างอย่างใดอย่างหนึ่ง สามารถเข้าสอบวิชานั้นๆที่วิทยาลัยนานาชาติจัดสอบเพื่อยื่นคะแนนเพิ่มเติมได้ตามข้อกำหนดของหลักสูตรนั้นๆ

การสอบคัดเลือกนักศึกษาใหม่
ผู้สมัครที่ไม่มีคะแนนภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์
 • การสอบข้อเขียน

  • ผู้สมัครทุกหลักสูตรที่ไม่มีผลคะแนนภาษาอังกฤษ ต้องเข้าสอบภาษาอังกฤษที่ทางวิทยาลัยจัดสอบขึ้นช่องทางออนไลน์ หากคะแนนผ่านเกณฑ์ที่วิทยาลัยนานาชาติกำหนดผู้สมัครไม่ต้องเรียนหลักสูตรปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษเพิ่มเติม
  • ผู้สมัครหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตวิชาเอกธุรกิจสากล วิชาเอกการตลาดระหว่างประเทศ และวิชาเอกการเป็นผู้ประกอบการระหว่างประเทศ ที่ไม่มีคะแนนคณิตศาสตร์ ต้องเข้าสอบวิชาคณิตศาสตร์ที่วิทยาลัยจัดสอบขึ้นช่องทางออนไลน์

 • การสอบสัมภาษณ์

  • ผู้สมัครจะเข้าสอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ หลังจากได้สอบข้อเขียนเรียบร้อยแล้ว

ผู้สมัครที่มีคะแนนภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์
 • การสอบสัมภาษณ์

  • ผู้สมัครที่มีคะแนนภาษาอังกฤษหรือคณิตศาสตร์สามารถเข้าสอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษได้โดยตรง

Post Views: 0