รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรนานาชาติ
รอบรับตรงโดยวิทยาลัยนานาชาติ
ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2565
คุณสมบัติของผู้สมัคร
 1. เป็นนักเรียนในระบบโรงเรียนในประเทศไทย ที่กำลังศึกษาหรือที่จบการศึกษาปีที่ 6 มี GPAX 5 ภาคการศึกษา หรือ 6 ภาคการศึกษาไม่ต่ำกว่า 2.00

 2. เป็นนักเรียนไทยหรือต่างชาติที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่าจากโรงเรียนนานาชาติในประเทศ หรือต่างประเทศที่ได้รับการเทียบวุฒิต่างประเทศจากกระทรวงศึกษาธิการ หรือจบจากสถาบันต่างประเทศ หรือนักเรียนที่มีผลสอบเทียบคุณวุฒิ อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
 • GED (General Educational Development) ระบบเก่าต้องผ่าน 5 วิชาด้วยคะแนนขั้นต่ำรวมไม่น้อยกว่า 2,250 คะแนน อย่างน้อยรายวิชาละ 410 คะแนน และระบบใหม่ต้องผ่าน 4 วิชาด้วยคะแนนขั้นต่ำ อย่างน้อยวิชาละ 145 คะแนน

 • สำเร็จการศึกษา Grade 12 ตามระบบการศึกษาโรงเรียนในประเทศอเมริกา หรือสำเร็จการศึกษา Grade 13 ตามระบบการศึกษาโรงเรียนในประเทศอังกฤษ หรือสำเร็จการศึกษาระบบนิวซีแลนด์ โดยสอบผ่าน National Certificate of Educational Achievement (NCEA) ซึ่งอยู่ภายใต้ความดูแลของ New Zealand Qualifications Authority (NZQA) หรือ

 • สำเร็จการศึกษาระบบอื่นๆ ตามหลักสูตรมัธยมตอนปลาย หรือเทียบเท่า ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานขั้นสูงสุดของประเทศนั้นๆ (Secondary School)

* หมายเหตุ ผู้สมัครที่มีวุฒิการศึกษาจากต่างประเทศ หรือหนังสือรับรองผลคะแนน GED จำเป็นต้องทำการ “รับรองเทียบวุฒิการศึกษา” ผ่านกระทรวงศึกษาธิการ ประเทศไทย กรุณาดำเนินการตามขั้นตอนด้านล่าง
 • ขอใบรับรองเทียบวุฒิการศึกษา

 • สำหรับผู้ที่มีวุฒิการศึกษาจากต่างประเทศ หรือหนังสือรับรองผลคะแนน GED
 • คะแนน GED แต่ละวิชาต้องไม่น้อยกว่า 145 คะแนน
 • เข้าระบบเทียบวุฒิการศึกษาได้ที่ https://hsces.atc.chula.ac.th/
 • ขอใบรับรองเทียบวุฒิการศึกษา (High School Equivalence Certificate) และใบเทียบผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX Equivalence Certificate)
 • * ใช้เวลา 7 วันทำการในการออกใบรับรองฯ

เกณฑ์การคัดเลือกเข้าศึกษา

 1. ผู้สมัครทุกหลักสูตร ที่ไม่มีคะแนนภาษาอังกฤษ ต้องเข้าสอบข้อเขียนวิชาภาษาอังกฤษ ที่ทางวิทยาลัยจัดสอบขึ้นช่องทางออนไลน์ ในวันที่สอบสัมภาษณ์

 2. ผู้สมัครหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (B.B.A.) วิชาเอกธุรกิจสากล วิชาเอกการตลาดระหว่างประเทศ และวิชาเอกการเป็นผู้ประกอบการระหว่างประเทศ ที่ไม่มีคะแนนคณิตศาสตร์ ต้องเข้าสอบข้อเขียนวิชาคณิตศาสตร์ ที่ทางวิทยาลัยจัดสอบขึ้นช่องทางออนไลน์ ในวันที่สอบสัมภาษณ์

 3. กรณีผู้สมัครมีคะแนนอย่างใดอย่างอย่างใดอย่างหนึ่ง สามารถเข้าสอบวิชานั้นๆ ที่วิทยาลัยนานาชาติจัดสอบเพื่อยื่นคะแนนเพิ่มเติมได้

 1. ผู้สมัครทุกหลักสูตร สามารถยื่นคะแนนภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ได้
  • IELTS ≥ Band 5
  • TOEFL (Internet based) ≥ 61
  • TOEFL (Paper based) ≥ 510
  • TOEFL (Computer based) ≥ 180
  • คะแนนอื่นๆ ที่เทียบเท่า CEFR ≥ B1
  • 📕 EnglishScore โดย British Council
   📘 Linguaskill โดย Cambridge Assessment English

 2. ผู้สมัครหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (B.B.A.) วิชาเอกการเป็นผู้ประกอบการระหว่างประเทศ วิชาเอกธุรกิจสากล และวิชาเอกการตลาดระหว่างประเทศ สามารถยื่นคะแนนคณิตศาสตร์ SAT Math ≥ 450 คะแนนขึ้นไปได้

 3. กรณีผู้สมัครมีคะแนนอย่างใดอย่างอย่างใดอย่างหนึ่ง สามารถเข้าสอบวิชานั้นๆที่วิทยาลัยนานาชาติจัดสอบเพื่อยื่นคะแนนเพิ่มเติมได้ตามข้อกำหนดของหลักสูตรนั้นๆ

หมายเหตุ:
* ผลคะแนนภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์ ต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับจากวันที่สอบ
** ผู้ที่สนใจสมัครสอบ EnglishScore และ Linguaskill กรุณาสอบถามรายละเอียดการสอบกับ KKUIC Prep Centre
Email: kkuic_prepcentre@kku.ac.th
Facebook: KKUIC Prep Centre - ศูนย์เตรียมความพร้อม วิทยาลัยนานาชาติ

การสอบคัดเลือกนักศึกษาใหม่

ผู้สมัครที่ไม่มีคะแนนภาษาอังกฤษ/คณิตศาสตร์

การสอบข้อเขียน

 • ผู้สมัครทุกหลักสูตร ที่ไม่มีผลคะแนนภาษาอังกฤษ ต้องเข้าสอบภาษาอังกฤษที่ทางวิทยาลัยจัดสอบขึ้นช่องทางออนไลน์ หากคะแนนผ่านเกณฑ์ที่วิทยาลัยนานาชาติกำหนดผู้สมัครไม่ต้องเรียนหลักสูตรปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษเพิ่มเติม

 • ผู้สมัครหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (B.B.A.) วิชาเอกธุรกิจสากล วิชาเอกการตลาดระหว่างประเทศ และวิชาเอกการเป็นผู้ประกอบการระหว่างประเทศ ที่ผลไม่มีคะแนนคณิตศาสตร์ ต้องเข้าสอบวิชาคณิตศาสตร์ที่วิทยาลัยจัดสอบขึ้นช่องทางออนไลน์

การสอบสัมภาษณ์

ผู้สมัครต้องเข้าสอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ หลังจากสอบข้อเขียนเรียบร้อยแล้ว

ผู้สมัครที่มีคะแนนภาษาอังกฤษ/คณิตศาสตร์

การสอบสัมภาษณ์

ผู้สมัครที่มีคะแนนภาษาอังกฤษหรือคณิตศาสตร์ สามารถเข้าสอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษได้เลย โดยไม่ต้องสอบข้อเขียน

กำหนดการรอบรับตรงโดยวิทยาลัยนานาชาติ
ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2565
กิจกรรม วันที่
สมัครออนไลน์ผ่านระบบ
KKUIC Online Application System
15 ส.ค. - 23 ก.ย. 2565
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
ข้อเขียนและผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์
ทางเว็บไซต์ www.ic.kku.ac.th
30 ก.ย. 2565
สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์
ผ่านช่องทางออนไลน์
7 ต.ค. 2565
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
รอบรับตรงโดยวิทยาลัยนานาชาติ
(ภาคการศึกษาที่ 2/2565)
ทางเว็บไซต์ www.ic.kku.ac.th
14 ต.ค. 2565
รายงานตัวนักศึกษาใหม่ออนไลน์
พร้อมชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาได้ที่ reg.kku.ac.th
17-21 ต.ค. 2565
เปิดภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2565
28 พ.ย. 2565
* กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงโปรดติดตามข่าวสารทางเว็บไซต์ www.ic.kku.ac.th
Post Views: 2,806