New LOGO KKUIC - White
ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ
English for Specific and Academic Purposes (ESAP)
(อัพเดทเมื่อวันที่ 11 พ.ค. 2565)
TCAS รอบที่ 2 : โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปีการศึกษา 2565
กำหนดการ TCAS รอบที่ 2 : โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2566
กิจกรรม วันที่
สมัครเลือกคณะ/สาขาวิชา
ที่ admissions.kku.ac.th
4-8 เม.ย. 2566
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์
สอบสัมภาษณ์ทางเว็บไซต์
www.ic.kku.ac.th หรือ
admissions.kku.ac.th
18 เม.ย. 2566
สอบสัมภาษณ์ออนไลน์
22-23 เม.ย. 2566
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านสัมภาษณ์
25 เม.ย. 2566
ทปอ. ประกาศรายชื่อ
ผู้มีสิทธิ์ยืนยันสิทธิ์
Clearing House
4 พ.ค. 2566
ยืนยันสิทธิ์ Clearing House
ที่ www.mytcas.com
4-5 พ.ค. 2566
สละสิทธิ์ในระบบ ทปอ.
ที่ www.mytcas.com
11 กุมภาพันธ์ 2565
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
9 พ.ค. 2566
รายงานตัวเข้าศึกษาพร้อม
ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
ผ่านเว็บไซต์ reg.kku.ac.th

13-17 พ.ค. 2566
* การสัมภาษณ์ออนไลน์จะจัดขึ้นผ่านโปรแกรม Zoom Meeting โดยวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จะติดต่อเพื่อส่งขั้นตอนการสอบสัมภาษณ์ รวมถึงรายละเอียดให้กับผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ผ่านทางอีเมลที่ผู้สมัครได้กรอกทางระบบรับสมัครของมหาวิทยาลัยขอนแก่น (KKU Admission)
จำนวนรับสมัคร
TCAS รอบที่ 2 : โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีการศึกษา 2566
สาขาวิชา จำนวนรับเดิม จำนวนรับใหม่
(อัพเดทวันที่ 23 มี.ค. 2565)
ธุรกิจสากล
20
30
การตลาดระหว่างประเทศ
20
30
การเป็นผู้ประกอบการระหว่างประเทศ
20
30
การระหว่างประเทศ
20*
20*
การจัดการการท่องเที่ยว
20
30
เทคโนโลยีสื่อสร้างสรรค์
20
30
วารสารศาสตร์ระหว่างประเทศ
20
30
* ไม่มีการเปลี่ยนแปลงจำนวนรับสำหรับสาขาการระหว่างประเทศ
ค่าน้ำหนักคะแนน NETSAT
TCAS รอบที่ 2 : โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีการศึกษา 2566
สาขาวิชา 102 SAT1: ภาษาอังกฤษ 103 SAT1: คณิตศาสตร์
ธุรกิจสากล
70%
30%
การตลาดระหว่างประเทศ
70%
30%
การเป็นผู้ประกอบการระหว่างประเทศ
70%
30%
การระหว่างประเทศ
100%
-
การจัดการการท่องเที่ยว
100%
-
เทคโนโลยีสื่อสร้างสรรค์
100%
-
วารสารศาสตร์ระหว่างประเทศ
100%
-
* ผู้สมัครทุกสาขาวิชา ต้องมีคะแนน NETSAT ในรายวิชาภาษาอังกฤษมากกว่า 20% ขึ้นไป
Post Views: 706