Announcement of Khon Kaen University International College (KKUIC)

The results of English for Specific and Academic Purpose (ESAP)
for the students who passed through KKUIC Direct Admission (R.2)
Academic Year 2022

ประกาศวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
รอบรับตรงโดยวิทยาลัยนานาชาติ (ครั้งที่ 2)
ปีการศึกษา 2565

คุณสมบัติของผู้สมัคร
 1. เป็นนักเรียนในระบบโรงเรียนในประเทศไทย ที่กำลังศึกษาหรือที่จบการศึกษาปีที่ 6 มี GPAX 5 ภาคการศึกษา หรือ 6 ภาคการศึกษาไม่ต่ำกว่า 2.00

 2. เป็นนักเรียนไทยหรือต่างชาติที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่าจากโรงเรียนนานาชาติในประเทศ หรือต่างประเทศที่ได้รับการเทียบวุฒิต่างประเทศจากกระทรวงศึกษาธิการ หรือจบจากสถาบันต่างประเทศ หรือนักเรียนที่มีผลสอบเทียบคุณวุฒิ อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
 • GED (General Educational Development) ระบบเก่าต้องผ่าน 5 วิชาด้วยคะแนนขั้นต่ำรวมไม่น้อยกว่า 2,250 คะแนน อย่างน้อยรายวิชาละ 410 คะแนน และระบบใหม่ต้องผ่าน 4 วิชาด้วยคะแนนขั้นต่ำ อย่างน้อยวิชาละ 145 คะแนน

 • สำเร็จการศึกษา Grade 12 ตามระบบการศึกษาโรงเรียนในประเทศอเมริกา หรือสำเร็จการศึกษา Grade 13 ตามระบบการศึกษาโรงเรียนในประเทศอังกฤษ หรือสำเร็จการศึกษาระบบนิวซีแลนด์ โดยสอบผ่าน National Certificate of Educational Achievement (NCEA) ซึ่งอยู่ภายใต้ความดูแลของ New Zealand Qualifications Authority (NZQA) หรือ

 • สำเร็จการศึกษาระบบอื่นๆ ตามหลักสูตรมัธยมตอนปลาย หรือเทียบเท่า ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานขั้นสูงสุดของประเทศนั้นๆ (Secondary School)
* หมายเหตุ ผู้สมัครที่มีวุฒิการศึกษาจากต่างประเทศ หรือหนังสือรับรองผลคะแนน GED จำเป็นต้องทำการ “รับรองเทียบวุฒิการศึกษา” ผ่านกระทรวงศึกษาธิการ ประเทศไทย กรุณาดำเนินการตามขั้นตอนด้านล่าง

ขอใบรับรองวุฒิการศึกษา

(High School Equivalence Certificate)
 • สำหรับผู้ที่มีวุฒิการศึกษาจากต่างประเทศ หรือหนังสือรับรองผลคะแนน GED
 • สำหรับผู้ที่มีคะแนน GED แต่ละวิชา ≥ 145 คะแนน
 • เข้าระบบเทียบวุฒิการศึกษาได้ที่ hsces.atc.chula.ac.th
 • ขอใบรับรองเทียบวุฒิการศึกษา (High School Equivalence Certificate) และใบเทียบผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX Equivalence Certificate)
  * ใช้เวลา 7 วันทำการในการออกใบรับรองฯ
Don't miss!

ขอใบแทนใบรับรองเทียบวุฒิการศึกษา

(Provisional Equivalence Certificate)
 • สำหรับผู้ที่กำลังจะจบการศึกษา หรือผู้ที่สอบ GED ยังไม่ครบ
 • เข้าระบบเทียบวุฒิการศึกษาได้ที่ hsces.atc.chula.ac.th
 • ขอใบแทนใบรับรองเทียบวุฒิการศึกษา (Provisional Equivalence Certificate)
 • เมื่อจบการศึกษาเรียบร้อยแล้ว ต้องดำเนินการขอใบรับรองเทียบวุฒิการศึกษา และส่งให้วิทยาลัยนานาชาติ ภายในวันที่ 30 มิ.ย. 2565
  * ใช้เวลา 3 วันทำการในการออกใบรับรองฯ
Don't miss!
เกณฑ์การคัดเลือกเข้าศึกษา

 1. ผู้สมัครทุกหลักสูตร ที่ไม่มีคะแนนภาษาอังกฤษ ต้องเข้าสอบข้อเขียนวิชาภาษาอังกฤษ ที่ทางวิทยาลัยจัดสอบขึ้นช่องทางออนไลน์ ในวันที่สอบสัมภาษณ์

 2. ผู้สมัครหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (B.B.A.) วิชาเอกธุรกิจสากล วิชาเอกการตลาดระหว่างประเทศ และวิชาเอกการเป็นผู้ประกอบการระหว่างประเทศ ที่ไม่มีคะแนนคณิตศาสตร์ ต้องเข้าสอบข้อเขียนวิชาคณิตศาสตร์ ที่ทางวิทยาลัยจัดสอบขึ้นช่องทางออนไลน์ ในวันที่สอบสัมภาษณ์

 3. กรณีผู้สมัครมีคะแนนอย่างใดอย่างอย่างใดอย่างหนึ่ง สามารถเข้าสอบวิชานั้นๆ ที่วิทยาลัยนานาชาติจัดสอบเพื่อยื่นคะแนนเพิ่มเติมได้

 1. ผู้สมัครทุกหลักสูตร สามารถยื่นคะแนนภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ได้
  • IELTS ≥ Band 5
  • TOEFL (Internet based) ≥ 61
  • TOEFL (Paper based) ≥ 510
  • TOEFL (Computer based) ≥ 180
  • Others equivalent to CEFR ≥ B1
  * ผลคะแนนภาษาอังกฤษ ต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับจากวันที่สอบ

 2. ผู้สมัครหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (B.B.A.) วิชาเอกการเป็นผู้ประกอบการระหว่างประเทศ วิชาเอกธุรกิจสากล และวิชาเอกการตลาดระหว่างประเทศ สามารถยื่นคะแนนคณิตศาสตร์ SAT Math ≥ 450 คะแนนขึ้นไปได้
  * ผลคะแนนคณิตศาสตร์ ต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับจากวันที่สอบ

 3. กรณีผู้สมัครมีคะแนนอย่างใดอย่างอย่างใดอย่างหนึ่ง สามารถเข้าสอบวิชานั้นๆที่วิทยาลัยนานาชาติจัดสอบเพื่อยื่นคะแนนเพิ่มเติมได้ตามข้อกำหนดของหลักสูตรนั้นๆ

การสอบคัดเลือกนักศึกษาใหม่

ผู้สมัครที่ไม่มีคะแนนภาษาอังกฤษ/คณิตศาสตร์

การสอบข้อเขียน

 • ผู้สมัครทุกหลักสูตร ที่ไม่มีผลคะแนนภาษาอังกฤษ ต้องเข้าสอบภาษาอังกฤษที่ทางวิทยาลัยจัดสอบขึ้นช่องทางออนไลน์ หากคะแนนผ่านเกณฑ์ที่วิทยาลัยนานาชาติกำหนดผู้สมัครไม่ต้องเรียนหลักสูตรปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษเพิ่มเติม

 • ผู้สมัครหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (B.B.A.) วิชาเอกธุรกิจสากล วิชาเอกการตลาดระหว่างประเทศ และวิชาเอกการเป็นผู้ประกอบการระหว่างประเทศ ที่ผลไม่มีคะแนนคณิตศาสตร์ ต้องเข้าสอบวิชาคณิตศาสตร์ที่วิทยาลัยจัดสอบขึ้นช่องทางออนไลน์

การสอบสัมภาษณ์

 • ผู้สมัครต้องเข้าสอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ หลังจากได้สอบข้อเขียนเรียบร้อยแล้ว

ผู้สมัครที่มีคะแนนภาษาอังกฤษ/คณิตศาสตร์

การสอบสัมภาษณ์

 • ผู้สมัครที่มีคะแนนภาษาอังกฤษหรือคณิตศาสตร์สามารถเข้าสอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษได้ โดยไม่ต้องสอบข้อเขียน
กำหนดการรอบรับตรงโดยวิทยาลัยนานาชาติ (ครั้งที่ 2)
ปีการศึกษา 2565
 • 5-27 พ.ค. 2565

  สมัครออนไลน์ที่ KKUIC Online Application System
 • 31 พ.ค. 2565 (อัพเดทวันที่ 30 พ.ค. 2565)

  ประกาศรายชื่อผู้สิทธิ์สอบสัมภาษณ์และสอบข้อเขียนที่ www.ic.kku.ac.th
 • 1 มิ.ย. 2565

  วันสอบสัมภาษณ์และสอบข้อเขียน
 • 8-9 มิ.ย. 2565

  ยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบ Clearing House (สำหรับผู้สมัครสัญชาติไทยเท่านั้น) student.mytcas.com
 • 21 มิ.ย. 2565

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาผ่านรอบรับตรงโดยวิทยาลัยนานาชาติ (ครั้งที่ 2) ที่ www.ic.kku.ac.th หรือ admissions.kku.ac.th
 • 24-27 มิ.ย. 2565

  รายงานตัวนักศึกษาใหม่ออนไลน์และชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา reg.kku.ac.th
* กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงโปรดติดตามข่าวสารทางเว็บไซต์ www.ic.kku.ac.th
จำนวนรับสมัคร
รอบรับตรงโดยวิทยาลัยนานาชาติ (ครั้งที่ 2) ปีการศึกษา 2565
สาขาวิชา จำนวนที่เปิดรับ
ธุรกิจสากล
10
การตลาดระหว่างประเทศ
10
การเป็นผู้ประกอบการระหว่างประเทศ
10
การระหว่างประเทศ
10
การจัดการการท่องเที่ยว
10
เทคโนโลยีสื่อสร้างสรรค์
10
วารสารศาสตร์ระหว่างประเทศ
10
Post Views: 1,119