ชื่อ-นามสกุล : นายสุรพล เพชรวรา

ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ

ชื่อ-นามสกุล : ร.ศ. สุวิทย์ เลาหศิริวงศ์ 

ตำแหน่ง : กรรมการ

ชื่อ-นามสกุล : ศ. ณรงค์ ขันตีแก้ว

ตำแหน่ง : กรรมการ

ชื่อ-นามสกุล : ร.ศ. สงคราชัยย์ สีทองดีศกุล

ตำแหน่ง : กรรมการ

ชื่อ-นามสกุล : นายกิตติพงษ์ วีระเตชะ

ตำแหน่ง : กรรมการ

ชื่อ-นามสกุล : นางสาวจิรนาถ สุมานนท์

ตำแหน่ง : กรรมการ

ชื่อ-นามสกุล : นางสาวปนัดดา วงศ์ผู้ดี

ตำแหน่ง : กรรมการ

ชื่อ-นามสกุล : ผศ. สิริมนพร ทิพสิงห์

ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ

ชื่อ-นามสกุล : ผศ. ชวิศ เกตุแก้ว

ตำแหน่ง : กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ชื่อ-นามสกุล : นางสาวลักขณา บุตรอุดม

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยเลขานุการ

Post Views: 109