เกี่ยวกับเรา

คณะกรรมการประจำวิทยาลัยนานาชาติ

ชื่อ-นามสกุล : ผศ. สิริมนพร ทิพสิงห์

ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ (คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ)


ชื่อ-นามสกุล :
 ผศ. ชวิศ เกตุแก้ว

ตำแหน่ง : กรรมการ (รองคณบดีฝ่ายกลยุทธ์ วิจัย และการต่างประเทศ)


ชื่อ-นามสกุล :
 ผศ.ดร. ธรรมศักดิ์ เสนามิตร

ตำแหน่ง : กรรมการ (รองคณบดีฝ่ายบริหารและทรัพย์สิน)

ชื่อ-นามสกุล : ผศ.ดร.วุทิวัชฒ์ จิตจักร

ตำแหน่ง : กรรมการ (รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและนวัตกรรม)

ชื่อ-นามสกุล : ดร. ณฐฒิณี เก็บสมบัติ

ตำแหน่ง : กรรมการ (ประธานหลักสูตร บธ.บ. และผู้ประสานงานสาขาธุรกิจสากล) 

ชื่อ-นามสกุล : กนกอร รัตนพล

ตำแหน่ง : กรรมการ (ประธานหลักสูตรการระหว่างประเทศ)

ชื่อ-นามสกุล : ผศ.รัฐพล ไกรกลาง

ตำแหน่ง : กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิ)

ชื่อ-นามสกุล : ลักขณา บุตรอุดม

ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ (รักษาการผู้อำนวยการกองบริหารงานวิทยาลัยนานาชาติ)

ชื่อ-นามสกุล : ณัฐวิภา จันทร์น้อย

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยเลขานุการ (พนักงานธุรการและสารบรรณ)

Post Views: 438