ชื่อ-นามสกุล : ผศ. สิริมนพร ทิพสิงห์

ตำแหน่ง : คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ

ชื่อ-นามสกุล : ผศ. ชวิศ เกตุแก้ว

ตำแหน่ง : รองคณบดีฝ่ายกลยุทธ์ วิจัย และการต่างประเทศ

ชื่อ-นามสกุล : ผศ.ดร. ธรรมศักดิ์ เสนามิตร

ตำแหน่ง : รองคณบดีฝ่ายบริหารและทรัพย์สิน

ชื่อ-นามสกุล : ผศ.ดร.วุทิวัชฒ์ จิตจักร

ตำแหน่ง : รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและนวัตกรรม

ชื่อ-นามสกุล : ดร. ธวัชชัย วรกิตติมาลี

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผนและบริหารองค์กร

ชื่อ-นามสกุล : DR. DYLAN EUGENE SOUTHARD

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีและการสื่อสารสร้างสรรค์

ชื่อ-นามสกุล : MR. BENOIT NADEAU

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและความร่วมมือระหว่างประเทศ

ชื่อ-นามสกุล : ลักขณา บุตรอุดม

ตำแหน่ง : รักษาการ ผู้อำนวยการกองบริหารงานวิทยาลัยนานาชาติ

Post Views: 910