NAME : นางสาวลักคณา เฮ้งบริบูรณ์

POSITION : ผู้อำนวยการโครงการการมีส่วนร่วมของนักศึกษาและความร่วมมือกับองค์กรภายนอก

NAME : ดร. ปิติพงษ์ พิมพ์พิเศษ

POSITION : ผู้อำนวยการโครงการการเรียนรู้ตลอดชีวิต วิทยาลัยนานาชาติ

NAME : ผศ. ภาณินี นฤธาราดลย์

POSITION : ผู้อำนวยการโครงการนวัตกรรมและสังคมแห่งความยั่งยืน

NAME : ดร. พัทธมล กาญจนกัณฑ์

POSITION : ผู้อำนวยการโครงการเตรียมความพร้อม วิทยาลัยนานาชาติ

Post Views: 221