วิสัยทัศน์

วิทยาลัยนานาชาติเป็นวิทยาลัยนานาชาติชั้นนำอันดับ 1 ใน 3 ของประเทศไทย ภายในปี พ.ศ. 2563

พันธกิจ

พันธกิจ วิทยาลัยนานาชาติมีพันธกิจโดยรวมทั้งหมด 4 พันธกิจแบ่งเป็นพัธกิจตามวัตถุประสงค์การจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติ 3 ข้อ

1. บริหารหลักสูตรการจัดการศึกษาและการเรียนการสอนหลักสูตรนานาชาติ ให้มีความทันสมัยในสาขาวิชาที่ตอบสนองนโยบายและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยในการขยายโอกาสทางการศึกษาและให้แก่นักเรียนทั้งในประเทศและต่างประเทศ

2. จัดการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไปสำหรับหลักสูตรนานาชาติและหลักสูตรที่ศึกษาเป็นภาษาอังกฤษในมหาวิทยลัยขอนแก่นอีกทั้งจัดอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาครู อาจารย์และบุคลากรที่สนใจทั้งในมหาวิทยาลัยขอนแก่นและหน่วยงานภายนอก

3. ให้บริการวิชาการและแสวงหาความร่วมมือทางวิชาการด้านการจัดการหลักสูตรนานาชาติร่วมกับสถาบันการศึกษาและหน่วยงานอื่นๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาของวิทยาลัยฯ เกิดวัฒนธรรมของการใฝ่รู้ ใฝ่เรียน การเรียนรู้ตลอดชีวิตและความเข้าใจซึ่งกันและกัน

และต่อมา ได้มีมีพันธกิจด้านที่ 4เพิ่มขึ้นจากการที่เป็นหน่วยงานที่มีบุคลากรสายผู้สอนได้แก่

4. พันธกิจด้านการผลิตงานวิจัยและงานสร้างสรรค์

ค่านิยมองค์กร

Organizational ValuesDescriptions
Dมีความมุ่งมั่นตั้งใจ
Rมีความยืดหยุ่น
Iเน้นนวัตกรรม
Vมีวิสัยทัศน์
Eเน้นจรรยาบรรณ
Post Views: 0