เกี่ยวกับเรา

วิสัยทัศน์, พันธกิจ, ค่านิยม

วิสัยทัศน์

หล่อเลี้ยงความหลากหลาย เสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ คิดค้นนวัตกรรม และก้าวไปข้างหน้าสู่ความเป็นวิทยาลัยนานาชาติระดับโลก

พันธกิจ

วิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นแหล่งหล่อเลี้ยงความหลากหลาย (Diversity) ที่เสริมสร้าง ความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) อันนําไปสู่การคิดค้นนวัตกรรม (Innovation) ด้วยการผสมผสานสังคมศาสตร์ ศิลปะศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ (Interdisciplinary) ในสภาพแวดล้อมที่เป็นนานาชาติ (Internationalization) ผ่านการจัดการการศึกษา การวิจัย เกิดเป็นองค์ความรู้ใหม่เพื่อการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืนเป็นที่ยอมรับในระดับ
ผ่านการจัดการการศึกษา การวิจัย เกิดเป็นองค์ความรู้ใหม่เพื่อการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืนเป็นที่ยอมรับในระดับ สากล อีกทั้งยังส่งเสริมการบริการวิชาการที่ตอบสนองความต่องการของสังคม และมีส่วนร่วมสนับสนุน ทํานุบํารุง ศิลปวัฒนธรรม โดยเฉพาะในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อสร้างสังคมให้เข้มแข็ง มีดุลยภาพ และเป็นประโยชน์ต่อมนุษยชาติ

ค่านิยมองค์กร

M: ทันสมัยทั้งเทคโนโลยี และนวัตกรรม (Modern Technology and Innovation)
O: เปิดกว้างรับความหลากหลาย (Openness Environment)
V: มีจิตอาสาและความรับผิดชอบต่อสังคม (Volunteer and Social Responsibility)
E: กระตือรือร้น พร้อมปรับเปลี่ยน (Enthusiasm with Flexibility)

Post Views: 224