ชื่อ-นามสกุล : ศ.ดร.ละออศรี เสนาะเมือง

ตำแหน่ง : คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ

ชื่อ-นามสกุล : ผศ.ดร. ขวัญเกศ กนิษฐานนท์

ตำแหน่ง : รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน

ชื่อ-นามสกุล : ผศ. ชวิศ เกตุแก้ว

ตำแหน่ง : รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย

ชื่อ-นามสกุล : ผศ. ดร. ธรรมศักดิ์ เสนามิตร

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบุคคลและทรัพย์สิน

ชื่อ-นามสกุล : ดร.วุทิวัชฒ์ จิตจักร

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ

ชื่อ-นามสกุล : ผศ. ภาณินี นฤธาราดลย์

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและวิเทศสัมพันธ์

ชื่อ-นามสกุล : ดร. ปิติพงศ์ พิมพ์พิเศษ

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ

ชื่อ-นามสกุล : DR. CHUANCHEN BI

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการตลาด