ชื่อ-นามสกุล : ลักขณา บุตรอุดม

ตำแหน่ง : รักษาการ ผู้อำนวยการกองบริหารงานวิทยาลัย​นานาชาติ

 

ชื่อ-นามสกุล : ระวิพร โนนทิง

ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา

 
 

ชื่อ-นามสกุล : พัชรินทร์ ศรีสุเลิศ

ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา

 

ชื่อ-นามสกุล : ขวัญฤดี หมอกต้ายซ้าย

ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา

 
 

ชื่อ-นามสกุล : ชนากานติ์ วุฒิสิริบูรณ์

ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา

 

ชื่อ-นามสกุล :ญาณาวดี โพคะรัตน์ศิริ

ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา

 

ชื่อ-นามสกุล :พัชราพรรณ บัวคำทุม

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการหลักสูตรการจัดการการท่องเที่ยว

 
 

ชื่อ-นามสกุล : ณัฐวิภา จันทร์น้อย

ตำแหน่ง :  พนักงานธุรการและสารบรรณ

 
 

ชื่อ-นามสกุล : นภัสสร ศรีประดิษฐ์

ตำแหน่ง :  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 

ชื่อ-นามสกุล : อ้อมใจ อภัยโส

ตำแหน่ง : นักวิชาการการเงินและบัญชี

 
 

ชื่อ-นามสกุล : วันวิสา อนุศรี

ตำแหน่ง :  นักวิชาการการเงินและบัญชี

 

ชื่อ-นามสกุล : วิรัตน์ หวานจริง

ตำแหน่ง : นักวิชาการพัสดุ

 

ชื่อ-นามสกุล : ชนบดี ราชมณี

ตำแหน่ง : โค้ชภาษาอังกฤษ

 

ชื่อ-นามสกุล : ชฎารัตน์ เลิศพรประสพโชค

ตำแหน่ง : โค้ชภาษาจีน

ชื่อ-นามสกุล : สมาภรณ์ แม่นมาตย์

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานบุคคล

 

ชื่อ-นามสกุล : โฆษิต จำรัสลาภ

ตำแหน่ง : นักสารสนเทศ

 

ชื่อ-นามสกุล : ธนศักดิ์ กาบสร้อย

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ห้องปฎิบัติการสื่อและสารสนเทศ

 

ชื่อ-นามสกุล : ลักขณา บุตรอุดม

ตำแหน่ง : นักวิชาการกิจการนักศึกษา

 
 

ชื่อ-นามสกุล : ภริณ ธนะโชติภน

ตำแหน่ง :  นักวิชาการกิจการนักศึกษา

 

NAME : กุลปรียา ศรีเจริญ

POSITION : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

E-MAIL: kulpsr@kku.ac.th

NAME : พุฒิฤกษ์ โพธิ์หล้า

POSITION : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

E-MAIL: putthiroek@kku.ac.th

 

NAME : ณิชากร นิพรรัมย์

POSITION : นักวิเทศสัมพันธ์

 
 

NAME : ณัฐภัทร ไวยประสิทธิ์

POSITION : นักการตลาด

 
 

ชื่อ-นามสกุล : สุทธิศักดิ์ ไกรวงษา

ตำแหน่ง : พนักงานขับรถ

 
Post Views: 426