ชื่อ-นามสกุล : ระวิพร โนนทิง

ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา

 
 

ชื่อ-นามสกุล : พัชรินทร์ ศรีสุเลิศ

ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา

 

ชื่อ-นามสกุล : ขวัญฤดี หมอกต้ายซ้าย

ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา

 
 

ชื่อ-นามสกุล : ชนากานติ์ วุฒิสิริบูรณ์

ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา

 
 

ชื่อ-นามสกุล : จินต์จุฑา ฉัตรสกุลพนิต

ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา

 
 

ชื่อ-นามสกุล : ณัฐวิภา จันทร์น้อย

ตำแหน่ง :  พนักงานธุรการและสารบรรณ

ชื่อ-นามสกุล : อ้อมใจ อภัยโส

ตำแหน่ง : นักวิชาการการเงินและบัญชี

ชื่อ-นามสกุล : วันวิสา อนุศรี

ตำแหน่ง :  นักวิชาการการเงินและบัญชี

 

ชื่อ-นามสกุล : วิรัตน์ หวานจริง

ตำแหน่ง : นักวิชาการพัสดุ

ชื่อ-นามสกุล : สมาภรณ์ แม่นมาตย์

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานบุคคล

ชื่อ-นามสกุล : โฆษิต จำรัสลาภ

ตำแหน่ง : นักสารสนเทศ

ชื่อ-นามสกุล : ธนศักดิ์ กาบสร้อย

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ห้องปฎิบัติการสื่อและสารสนเทศ

ชื่อ-นามสกุล : ลักขณา บุตรอุดม

ตำแหน่ง : นักวิชาการกิจการนักศึกษา

ชื่อ-นามสกุล : ภริณ ธนะโชติภน

ตำแหน่ง :  นักวิชาการกิจการนักศึกษา

ชื่อ-นามสกุล : ณัฐดนัย กายแก้ว

ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ชื่อ-นามสกุล : กุลปรียา ศรีเจริญ

ตำแหน่ง :  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

 

NAME : ณิชากร นิพรรัมย์

POSITION : นักประชาสัมพันธ์และการตลาด

 
 

ชื่อ-นามสกุล : สุทธิศักดิ์ ไกรวงษา

ตำแหน่ง : พนักงานขับรถ