ชื่อ-นามสกุล : ศ.ดร.ละออศรี เสนาะเมือง

การศึกษา : Ph.D. (Zoology), University of Canterbury, New Zealand; Cert. in Limnology, Austrian Academy of Sciences &University of Vienna,Austria; Cert. in Freshwater Zooplankton, State University of Ghent, Belgium; M.Sc. (Marine Biology), Chulalongkorn University, Thailand; B.Sc. (Biology), Khon Kaen University, Thailand

ตำแหน่ง : ประธานหลักสูตรความหลากหลายทางชีวภาพและการจัดการสิ่งแวดล้อม

 

วิชาสอน : Biology

สาขาวิจัย : Biology – Freshwater Zooplankton

E-mail : la_orsri@kku.ac.th

ชื่อ-นามสกุล : ผศ.ดร. วุทิวัชฒ์ จิตจักร

การศึกษา : Ph.D. (Plant Pathology), Khon Kaen University, Thailand; M.Sc. (Botany), University of Melbourne, Australia; B.Sc. (Biology), Khon Kaen University, Thailand

ตำแหน่ง :  อาจารย์ประจำหลักสูตรความหลากหลายทางชีวภาพและการจัดการสิ่งแวดล้อม

 

วิชาสอน : Research Application for Problem Solving

สาขาวิจัย : Biology

E-mail : wuttiji@kku.ac.th

View CV and Publication

ชื่อ-นามสกุล : Asst. Prof. Dr. Jesper Knijnenburg

การศึกษา : Dr. sc. ETH Zurich, Switzerland Laboratory of Human Nutrition, M.Sc. (Chemical Engineering) TU Delft, the Netherlands Particle Technology, B.Sc. (Chemical and Biochemical Engineering) TU Delft, the Netherlands Process Equipment, Netherlands

ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำหลักสูตรความหลากหลายทางชีวภาพและการจัดการสิ่งแวดล้อม

 

วิชาสอน : Nanotechnology and the Environment, Research Applications for Problem Solving

สาขาวิจัย : Nanotechnology, Materials Science, Environmental Science

E-mail : jespth@kku.ac.th

View CV and Publication 

ชื่อ-นามสกุล : ดร. พีระพงษ์ วงษ์ทหาร

การศึกษา : Ph.D. (Food Technology), Khon Kaen University, Thailand; M.S. (Food Technology), Khon Kaen University, Thailand; B.Sc. (Food Technology and Nutrition), Mahasarakham University, Thailand.

ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำหลักสูตรความหลากหลายทางชีวภาพและการจัดการสิ่งแวดล้อม

 

วิชาสอน : Food Technology, Product Development, and Research Application for Problem Solving.

สาขาวิจัย : Food Innovation, Food Product Development, and Sensory Evaluation.

E-mail : peerwo@kku.ac.th

View CV and Publication 

ชื่อ-นามสกุล : ดร. นพวรรณ นวลจันทร์

การศึกษา : Ph.D. (Biology), Khon Kaen University, Thailand; M.Sc. (Biology), Khon Kaen University, Thailand; B.Sc. (Microbiology), Khon Kaen University, Thailand.

ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำหลักสูตรความหลากหลายทางชีวภาพและการจัดการสิ่งแวดล้อม

OFFICE HOURS

 

วิชาสอน : Research Application for Problem Solving

สาขาวิจัย : Agricultural and Biological Sciences, Environmental Plant Physiology, Plant Molecular Biology, Bioagricultural Science

E-mail : nounjann@gmail.com

View CV and Publication 

Post Views: 492