เรียนรู้จากประสบการณ์จริง

สหกิจศึกษา

คำอธิบาย

          สหกิจศึกษาเป็นวิชาบังคับในหลักสูตรของนักศึกษาชั้นปีสูง ซึ่งมี 9 หน่วยกิต นักศึกษาจะได้รับโอกาสในการฝึกงานแบบเต็มเวลากับองค์กรความร่วมมือทั้งในและต่างประเทศ และดำเนินโครงการวิจัยภายใต้การดูแลของหัวหน้างานและอาจารย์ที่ปรึกษาของวิทยาลัยนานาชาติ ระยะเวลาการออกฝึกสหกิจ ปกติจะอยู่ในช่วงปิดภาคเรียนของภาคการศึกษาที่ 1 ของชั้นปีที่ 4

คุณสมบัติ

1. เป็นนักศึกษาชั้นปีสูง (ชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป)
2. สำเร็จการศึกษาในวิชาศึกษาทั่วไปจำนวน 30 หน่วยกิตก่อนลงทะเบียนฝึกงาน
3. สำเร็จการศึกษาทั้งหลักสูตรโดยรวมจำนวน 99 หน่วยกิตก่อนลงทะเบียนฝึกงาน
4. เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.0 เกรดเฉลี่ยก่อนลงทะเบียนฝึกงาน
5. การบรรจุเข้าฝึกงานในสถานฝึกงาน และระยะเวลาการฝึกงาน จะต้องได้รับการอนุมัติอย่างเป็นทางการจากวิทยาลัยนานาชาติ
6. เกรดเฉลี่ยต่ำสุดอาจแตกต่างกัน (ขึ้นอยู่กับความต้องการของแต่ละสาขาวิชา) เพื่อให้แน่ใจว่า นักศึกษาจะสามารถดำเนินโครงการวิจัยอิสระของตนเองได้ในระยะไกล

การสมัคร

          นักศึกษาสามารถรับใบสมัครได้ที่เจ้าหน้าที่พัฒนานักศึกษาของวิทยาลัยนานาชาติ ใบสมัครจะถูกดำเนินการในช่วงชั้นปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2

SemesterStudy PeriodOnline Application Deadline
First SemesterAugust – December15 May – 15 June
Second SemesterJanuary – May15 September – 15 October

Eligibility

1) Applicants must enroll as students of KKUIC partner universities.

2) For applicants who non-English speaking countries they should submit a copy of standardized English test score *(See Note), or submit a language certificate from your home university, or be recommended by their home-university academic advisors.

3) Applicants who do not meet the above qualifications will be considered with the discretion of KKUIC administrative committee on a case by case basis.

Note:

*English (for all program) : TOFEL {≥500 (Paper-based); or ≥173 (Computer-based); or ≥61 (Internet-based)} or IELTS {≥ 5.5 (all band scores ≥4.0}

1. One photo sized 2.5×3.25 cm with neither hat nor sunglasses and taken no longer than 6 months. 

2. A copy of Passport

3. A recommendation letter

4. A copy of legalize name change certificate (if any)

5. A copy of transcript

6. English proficiency documents such as TOFEL {≥500 (Paper-based); or ≥173 (Computer-based); or ≥61 (Internet-based)} or IELTS {≥ 5.5 (all band scores ≥4.0} will be used to determine applicant is English proficiency.

7. A certificate of student status (issued by the home university registrar office)

8. Bank statement (For non-MOU participants)

Please scan all required documents and send via e-mail: kkuic@kku.ac.th

Post Views: 209