ชื่อ-นามสกุล :ดร.วันวิสาข์ วรรณพิพัฒน์

การศึกษา :Ph.D. (Educational Technology) Khon Kaen university, Thailand; Cert. (Marketing in a Digital World) University of Illinois at Urbana-Champaign, USA; Cert. (Chinese) Southern Taiwan University of Science and Technology, Taiwan; M.A. (English) Khon Kaen university, Thailand; B.A. (Thai) Khon Kaen university, Thailand

ตำแหน่ง :  ประธานหลักสูตรนิเทศศาสตร์

วิชาสอน : Critical Reading & Writing, English for Communication in Multicultural Societies, Public Speaking, University Study Skills in English 1

สาขาวิจัย : Language learning, Educational technology, Learning innovations, Cognitive neuroscience, Brain-based learning, Cross-cultural learning

E-mail : wanwwa@kku.ac.th

View CV and Publications

ชื่อ-นามสกุล : ดร. ปิติพงษ์ พิมพ์พิเศษ

การศึกษา : Ph.D. (Art and Cultural Research), Khon Kaen University, Thailand; Master of Digital Media, University of Newcastle, Australia; B.Sc. (Applied Computer Sciences), King Mongkut’s University of Technology Thonburi, Thailand

ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำหลักสูตรนิเทศศาสตร์ (Creative Media Technology)

วิชาสอน : Multimedia Technology and Animation

สาขาวิจัย : Multimedia Technology and Animation

E-mail : pitpi@kku.ac.th

View CV and Publications

ชื่อ-นามสกุล : โสภณวิชญ์ อชิระ ผ่องลำเจียก

การศึกษา : M.A. (Fashion Media Production) London College of Fashion with Distinction, United Kingdom; B.A. (Film production) Mahidol University International College, Thailand

ตำแหน่ง :  อาจารย์ประจำหลักสูตรนิเทศศาสตร์ (Creative Media Technology)

วิชาสอน : Photography

สาขาวิจัย : Photography

E-mail : sopolnawitch@gmail.com

ชื่อ-นามสกุล : William Hamilton Bicksler

การศึกษา :  M.A. (Communication Studies) Texas Tech University, USA

ตำแหน่ง :  อาจารย์ประจำหลักสูตรนิเทศศาสตร์ (Creative Media Technology)

วิชาสอน : Marketing Communications, Communication Research, Persuasion and Rhetoric

สาขาวิจัย : Organizational Communication, Public Discourse and Rhetoric

E-mail : willbi@kku.ac.th

View CV and Publications

ชื่อ-นามสกุล : Paul Fairclough

การศึกษา : M.A. TESOL & Applied Linguistics, UCLAN, UK; Trinity Cert. TESOL (QCF Level 5), Trinity College London, UK; Trinity Cert PTLLS, Trinity College London, UK; B.A. (Hons) Business Management, University of Hull, UK

ตำแหน่ง : ผู้ประสานงานหลักสูตรวารสารศาสตร์ระหว่างประเทศ

วิชาสอน : Academic English, Critical Reading & Writing, English For Communication In Multicultural Societies, University Study Skills, AEP

สาขาวิจัย : Social Linguistics, Taboos in the EFL Classroom, Interlanguage, and Educating Educators.

E-mail : paul@kku.ac.th

ชื่อ-นามสกุล : จินตนา รัตนเขมากร

การศึกษา : M.A. (English), Khon Kaen University, Thailand; Cert. TESL, Seattle University College of Education, USA; B.A. (Thai), Chiang Mai University, Thailand

ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำหลักสูตรนิเทศศาสตร์ (International Journalism)

วิชาสอน : Academic English, Critical Reading & Writing, English For Communication In Multicultural Societies, University Study Skills, Thai for Foreigners

สาขาวิจัย : Language Learning

E-mail : jintra@kku.ac.th

View CV and Publications

ชื่อ-นามสกุล : Peter Charles Hannah

การศึกษา : M.Ed (TESOL), Queensland University of Technology, Australia; B.Bus (Communications), Queensland University of Technology, Australia

ตำแหน่ง :  อาจารย์ประจำหลักสูตรนิเทศศาสตร์ (International Journalism)

วิชาสอน : Photography, Academic English, Public Speaking

สาขาวิจัย : Learning Paradigms and Interculturalism

E-mail : peter@kku.ac.th

ชื่อ-นามสกุล : Taraa Mothuratana

การศึกษา : M.A. (Education – TESOL), California State Univerity, San Bernardino, USA; B.A. (Asian American Study), Sanfrancisco State University, USA

ตำแหน่ง :อาจารย์ประจำหลักสูตรนิเทศศาสตร์ (International Journalism)

วิชาสอน : Academic English, Critical Reading and Writing

สาขาวิจัย : TESOL

E-mail : taraa@kku.ac.th

ชื่อ-นามสกุล : นิธิกาญจน์ เสนาะเมือง (ลาศึกษาต่อ)

การศึกษา : M.A. (Applied Lingustics), University of New South Wales, Australia; B.A. (English), Kasetsart University, Thailand

ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำหลักสูตรนิเทศศาสตร์ (International Journalism)

วิชาสอน : Academic English

สาขาวิจัย : Applied Linguistics

E-mail : NITHSA@KKU.AC.TH