สาขาวิชาวารสารศาสตร์ระหว่างประเทศ

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวารสารศาสตร์ระหว่างประเทศ

สาขาวารสารศาสตร์ระหว่างประเทศ วางรากฐานและแนวทางที่มีประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนทางวารสารศาสตร์ร่วมสมัย ผ่านมุมมองของโลกาภิวัตน์และโลกดิจิทัล นักศึกษาจะได้กลั่นกรองความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับวารสารศาสตร์และนำไปประยุกต์ใช้ผ่านการปฏิบัติจริงและกลวิธีการผลิตสื่อวารสาร นอกจากนี้ พวกเขายังสามารถค้นคว้าแนวทางการฝึกปฏิบัติเฉพาะทางจากมุมมองทางทฤษฎีและการวิเคราะห์อีกด้วย

แนวทางในการประกอบอาชีพ 

นักศึกษาที่จบการศึกษาทางด้านวารสารศาสตร์ สามารถประกอบอาชีพที่ประสบความสำเร็จและพึงพอใจในด้านสื่อสารมวลชน การผลิตสื่อ สื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์ รวมไปถึงอาชีพการกระจายเสียงถ่ายทอดสด และธุรกิจการพิมพ์

INTERNATIONAL JOURNALISM​ (IJ) 

Qualification of Applicants

1. Thai Applicants

1.1. Admission Channels

1.1.1 Thai students who have completed Matthayom 6 or equivalent in the Thai education system can apply through the following channels: Portfolio Admission (TCAS1), KKU Quota (TCAS2), Nation Wide Direct Admission (TCAS3), Admission (TCAS4), and KKUIC Direct Admission and TCAS5.

1.1.2 Thai students who have completed Grade 12 from abroad or an equivalent degree from a non-Thai educational system can apply through the KKUIC Direct Admission channel (the opening will be announced periodically 2-3 times a year) and TCAS5.

1.2 Qualifications

1.2.1 Completed Matthayom 6 or Grade 12 (non-Thai educational system) or an equivalent degree.

1.2.2 GPAX 5 Semester ≥ 2.00 out of 4.00 or GPAX 6 Semester ≥2.00 out of 4.00 or equivalent

1.2.3 Valid English test result: IELTS ≥ 5.0; or TOEFL Paper-based ≥ 500, TOEFL Computer-based ≥ 173, TOEFL Internet-based ≥ 61; or SAT Reading and Writing Part ≥ 450

1.2.4 Applicants without the scores in section 1.2.3 can apply but will have to take the KKUIC direct admission examination, so called the International College English Placement Test (ICEPT).

2. Foreign Applicants

2.1. Admission Channels

2.1.1 Foreign students who have completed Grade 12 or an equivalent degree from a non-Thai educational system can apply through the KKUIC Direct Admission channel (the opening will be announced periodically 2-3 times a year) and TCAS5.

2.2. Qualifications

2.2.1 Completed Grade 12 or submitted the GED score for an applicant with a vocational degree (acceptable threshold ≥ 580 points; with ≥ 145 points for each section)

2.2.2 GPAX 5 Semester ≥ 2.00 out of 4.00 or GPAX 6 Semester ≥2.00 out of 4.00 or equivalent

2.2.3 For non-native English speaking applicants, valid English test result: IELTS ≥ 5.0; or TOEFL Paper-based ≥ 500, TOEFL Computer-based ≥ 173, TOEFL Internet-based ≥ 61; or SAT Reading and Writing Part ≥ 450

2.2.4 Applicants without the scores in section 2.2.3 can apply but will have to take the KKUIC direct admission examination, so called the International College English Placement Test (ICEPT).

3. Application Process

3.1 Admission channels:

Portfolio Admission (TCAS 1)

KKU Quota/Northeast Admissions (TCAS 2)

Nationwide Direct Admission (TCAS 3)

Admission 2019 (TCAS 4)

KKUIC Direct Admission (TCAS 5)  

3.2 Important documents to be uploaded:

1) A photo size 3×4 cm with no hat or sunglasses, taken no longer than 6 months ago. (Stickers / Scanned photos are not allowed)Your name printed in capital letters on the back of each photo.

2) A copy of ID card or Alien certificate or Passport

3) A copy of Housing registration (For Thai applicant only)

4) A copy of academic transcripts (GPAX) or an equivalent document

5) A copy of English proficiency test score: IELTS, TOFEL, and SAT (If any)

6) A recommendation letter from the institute where the high school degree was attained (If any)

7) A copy of name change certificate (If any)

3.3 Application fee:

TCAS 1, 2, 3, and 4 (the rate according to the KKU announcement and paid via QR code)

KKUIC Direct Admission and TCAS 5 (1,500 THB paid online by credit card)

4. Tuition Fee
Whole program (4 years, 8 semesters); Thai students 40,000 baht per semester; International students 50,000 per semester
**Note: Admission fee of 10,000 baht is paid only once for the first semester of year 1. The stated fees do not include the fee for a pre-college preparation course which will be applied when the student is accepted under conditions.

Minor Elective Courses for International Journalism

Students must complete 18 credits by selecting one track from the track offered below.

Track 1:  Creative Media Technology
IC222006  Multimedia Production
IC222010  Photography for Communication Arts
IC222011  Professional Image Management
IC223003  Motion Graphics and Animation
IC223004  Theatre and Stage Production
IC223006  Advanced Multimedia Production
IC223007  Documentary Film and Video
IC223008  Creative Audio Production

Track 2:  Business
IC102005  Basic Marketing Concept
IC102008  Business Law
IC103003  Business Strategy
IC103004  International Business Management
IC103006  International Human Resource Management
IC103008  Applied Project Management
IC113001  Strategic Marketing Management
IC113003  Business Service Marketing
IC113004  Customer Relation Management
IC113006  Logistics and Supply Chain Management
IC122001  Introduction to Entrepreneurship
IC123001  Business Plan Development and Business Strategy for International Entrepreneurship
IC123004  Business Investment and Accounting for Small Business
IC123006  Business Expansion and Franchise Development

Track 3:  Tourism Management
IC102005  Basic Marketing Concept
IC211001  Introduction to Tourism Management
IC212001  Tourist Behaviour
IC212002  International Communication Arts for Tourism
IC212003  Logistics for Tourism
IC212004  Principles of Tourist Guide
IC212005  Sustainable Tourism Management
IC212006  Information Communication Technology for Tourism Business
IC213004  Strategic Marketing for International Tourism Business
IC213005  Financial Management for Tourism Business
IC213006  Technology Innovation and Operation Management in Tourism
IC213007  Tourism Destination Planning and Development

Track 4:  International Affairs
IC201001  Introduction to Political Sciences
IC202002  Contemporary World History
IC202003  Introduction to International Affairs
IC202005  World Geography
IC202007  Introduction to Sociology
IC202009  Diplomacy
IC203004  International Organizations
IC203005  Thailand’s Foreign Policy
IC203006  Comparative Politics
IC203008  International Security

Track 5: Interdisciplinary
Students must complete 18 credits by selecting courses from Track 1, 2, 3, or 4.

 

Post Views: 933

IC011xxx  General Education Course, Language Elective

Students select a course from the list below.

   • IC011003  Thai for Foreigners I
   • IC011004  Japanese for Communication I
   • IC011005  Chinese for Communication I
   • IC011006  Thai for Foreigners II
   • IC011007  Japanese for Communication II
   • IC011008  Chinese for Communication II

IC011001  Critical Reading and Writing

Pre-requisite:  None
Description:  English language reading and writing skills that emphasizes analysis and critical evaluation of texts, and writing that emphasizes organization and creativity in different communication settings

IC011009  Wellness Dimensions

Pre-requisite:  None
Description:  Knowledge and skills to achieve both physical and mental wellness of personal living, dimension of physical, emotional, intellectual, social, spiritual, environmental

IC011016 Information Literacy

Pre-requisite:  None
Description:  Concepts and important information, processes development of information literacy skills ,information searching ,selecting sources of information, evaluation of information values, information analysis and synthesis, information composition and presentation in various formats

IC011021  Mathematics in Everyday Life

Pre-requisite:  None
Description:  Basic mathematical skills in everyday life, whole numbers, fractions and decimals, rounding-off, percentages and ratios, powers and root, simple algebra, solving equation, simultaneous equations, inequalities, graphs and functions, basic statistics

IC221001  Introduction to Communication Arts

Pre-requisite:  None
Description:  General knowledge laying foundations for communication arts such as history, journalism, public speaking/relations, speech writing, media literacy, and strategic communications

IC011002  Academic English

Pre-requisite:  None
Description:  Essential academic English language skills, speaking, listening, reading and writing

IC011010  Globalization Studies

Pre-requisite:  None
Description:  Definition and development of globalization, globalization and global social change, relationship and impact of globalization on society and humanity, cultures, technology, economics, politics nature, and the environment

IC011011  Cultural Diversity

Pre-requisite:  None
Description:  Cultures and cultural diversity, cultures and globalization, study and analysis of multiculturalism, Western, Eastern, Thai and Isan cultures, impact of cultural changes on society and human way of life

IC011012  Leadership and Change Management

Pre-requisite:  None
Description:  Knowledge and understanding of leadership theories, leadership function and styles, change management leadership and change management, and factors affecting organizational change

IC221002  History of Communications

Pre-requisite:  None
Description:  The use of different types of communication genres through the passage of time, social and economic, political and technological influences, use of technology, their applications and effects on global society

IC222001  Introduction to Communication Theory

Pre-requisite:  None
Description:  Theoretical perspectives in relation to the communication process, including interpersonal communication, small group communication, organizational communication, rhetoric, and mass media

IC222002  Technology in Communication

Pre-requisite:  None
Description:  Philosophical, critical, and scientific analysis of how the intensification of technology in cultural, professional, and recreational domains is affecting social communication; understanding human communication that takes place both with and through technology; design, creation, and evaluation of technologies to support such interactions; historical, sociological, and psychological analysis of how developments in information and communication technologies have altered our understanding of ourselves and our world

IC222003  Professional Presentations

Pre-requisite:  None
Description:  Planning, preparation and delivery of professional presentations, targeting the correct audience, use of body language, intonation, clear use of signpost language, persuasion techniques, coherence and fluidity, eye contact, multimedia technology and questioning techniques

IC222004  Narrative Film

Pre-requisite:  None
Description:  The narrative principles and styles for an application in film making, analysis of film and identification of cinematic elements, genre and narrative structure helping student to develop the skills to recognise and describe film as a visual art and complex storytelling media

IC222005  Radio Journalism and Broadcasting

Pre-requisite:  None
Description:  History of radio journalism and broadcasting and the art of writing and reporting for radio; practice pitching stories, arranging and conducting interviews, and mixing radio scripts; exploration of how writing in broadcast journalism differs from print; practice writing in a conversational style that works for “the ear”; requirement to research, write, and report and/or record several stories on deadline

IC232001  Mass Communications

Pre-requisite:  None
Description:  Study of the history, structure, functions, and theories of mass media in contemporary society; major mass communication media, including books, newspapers, magazines, radio, musical recordings, film, television, video games, and the Internet, are explored with a focus on their impact on society and contemporary economic, technological and operational issues confronting each medium; study of the complex relationship between mass media and society; development of personal tools to become more proficient observers, consumers, and practitioners of mass media by becoming media literate

IC222007  Ethics in Communications

Pre-requisite:  None
Description:  The ethical framework defining media freedoms and constraints globally, including copyright and trademark issues, historical context and focus on the evolution of ethical standards

IC222008  Contemporary Issues in Communications

Pre-requisite:  None
Description:  Contemporary issues concerning economics, social relations, politics, and technology; understanding the role communication plays in various processes using up to date examples from current events around the world

IC222009  Magazine and Newspapers Journalism

Pre-requisite:  None
Description:  Introduction to the fundamentals of journalism for newspaper and magazine; news and information gathering, including constructing a story; using numbers and data to tell a story and assess information, editing and presentation; ethical issues of covering stories; and visual literacy

IC232002  Negotiation and Conflict Resolution

Pre-requisite:  None
Description:  Overview, analysis, and practice of communication in bargaining and negotiation in organizational settings; cognitive and motivational theories emphasizing bargaining, negotiation, and resolution strategies emphasized

IC232003  Crisis Management Communications

Pre-requisite:  None
Description:  Examination of the nature of issue and crisis management from a strategic communication perspective; study various issues, risk and crisis situations, as well as the current literature on strategic issue, risk, and crisis communication methods; development of a crisis communication plan for a chosen organization

Free Elective Course 

Students can select a course from courses available in KKU or courses to be opened later by KKU or other higher education institutes with approval from the curriculum management committee.

IC223001  Web Design

Pre-requisite:  None
Description:  The design of world wide web, website concept, HTML and its extensions, web based internet applications, graphics design applications, interactive website design, web content development, Adobe Flash & web animation, client-side/server-side scripting, introduction to PHP programming

IC223002  Research Methods for Communications Arts

Pre-requisite:  None
Description:  Introduce students to the logic, design, and pitfalls of qualitative research methods used in media and communication studies—including but not limited to in-depth interviews, ethnographic field study, participant observation, case study, historical analysis, discourse analysis, and focused group discussion

IC233001  Persuasion and Argumentation

Pre-requisite:  None
Description:  Theories and fundamental principles of critical reasoning and public argumentation, with many opportunities for practice; survey of major theories that explain how to change another person’s attitudes and behaviors; applications to persuasion within a variety of contexts, including interpersonal relationships, organizations, legal campaigns, and the mass culture

IC233002  Document Analysis and Criticism

Pre-requisite:  None
Description:  Introduction to criteria for objectively and subjectively determining social responsibilities, in addition to judging the performance of print media; history, analysis, and evaluation of technique and content of written documents and messages

Minor Elective Courses for International Journalism

Students must complete 18 credits by selecting one track from the track offered below.

Track 1:  Creative Media Technology
IC222006  Multimedia Production
IC222010  Photography for Communication Arts
IC222011  Professional Image Management
IC223003  Motion Graphics and Animation
IC223004  Theatre and Stage Production
IC223006  Advanced Multimedia Production
IC223007  Documentary Film and Video
IC223008  Creative Audio Production

Track 2:  Business
IC102005  Basic Marketing Concept
IC102008  Business Law
IC103003  Business Strategy
IC103004  International Business Management
IC103006  International Human Resource Management
IC103008  Applied Project Management
IC113001  Strategic Marketing Management
IC113003  Business Service Marketing
IC113004  Customer Relation Management
IC113006  Logistics and Supply Chain Management
IC122001  Introduction to Entrepreneurship
IC123001  Business Plan Development and Business Strategy for International Entrepreneurship
IC123004  Business Investment and Accounting for Small Business
IC123006  Business Expansion and Franchise Development

Track 3:  Tourism Management
IC102005  Basic Marketing Concept
IC211001  Introduction to Tourism Management
IC212001  Tourist Behaviour
IC212002  International Communication Arts for Tourism
IC212003  Logistics for Tourism
IC212004  Principles of Tourist Guide
IC212005  Sustainable Tourism Management
IC212006  Information Communication Technology for Tourism Business
IC213004  Strategic Marketing for International Tourism Business
IC213005  Financial Management for Tourism Business
IC213006  Technology Innovation and Operation Management in Tourism
IC213007  Tourism Destination Planning and Development

Track 4:  International Affairs
IC201001  Introduction to Political Sciences
IC202002  Contemporary World History
IC202003  Introduction to International Affairs
IC202005  World Geography
IC202007  Introduction to Sociology
IC202009  Diplomacy
IC203004  International Organizations
IC203005  Thailand’s Foreign Policy
IC203006  Comparative Politics
IC203008  International Security

Track 5: Interdisciplinary
Students must complete 18 credits by selecting courses from Track 1, 2, 3, or 4.

IC223005  Strategic Communications

Pre-requisite:  None
Description:  Components and principles of current thinking in strategic communication; current best practices used to research, design, implement and evaluate communication campaigns;  discuss impact of the evolution of technology and the digital environment on delivery of campaigns, communication contexts, message strategy, media strategies, including social media, audience analysis, and communicator credibility; ways to use creative strategies and tactics to develop and manage strategic communication campaigns

IC233003  Investigative Journalism

Pre-requisite:  None
Description:  Skills and experience in finding, developing, and writing stories for the contemporary reading audience, emphasis on problem solving, critical thinking and language skills gives students the tools necessary to engage in the community and the broader society at large through the investigation and reporting of real stories at the local level

IC233004  Revolutionary Movements and Propaganda

Pre-requisite:  None
Description:  Social and political movements from both historical and theoretical perspectives, insight into how social movements are organized and the role symbols play in mass communication, how populations are persuaded through the dissemination of calculated messages charged with symbolic intent

IC233005  Communications in Public Relations

Pre-requisite:  None
Description:  Development and execution of communications strategies and relationship building with employees, the news media, government, investors, and the public; outlets examined include traditional print and broadcast media and contemporary channels including blogs, social media platforms, and emerging technologies; exercises in written communications

IC234001  Study Project in International Journalism

Pre-requisite:  4th-year Student
Description:  Study project on the topic in International Journalism according to students’ interests, implementation, analysis of the results, reporting and presentation of the results of the study under the supervision of course teaching staff

IC234796  Internship in International Journalism

Pre-requisite:  4th-year Student
Description:  Internship in the private or public business organizations, or private company, or international organization in the areas of communication arts under the approval of program management committee

IC234785  Cooperative Education in International Journalism

Pre-requisite:  4th-year Student
Description:  Practical learning experience and working in the private or public organizations, or private company, or international organization in the areas of International Journalism under the approval of program management committee, research and/or Innovation development that benefit to the organization by receiving advice from supervisors and/or entrepreneurs’ representatives

IC234761  Seminar in International Journalism

Pre-requisite:  4th-year Student
Description:  Seminars on communication arts: readings, research, discussions, critical thinking, civic responsibility; report writing with a final project and presentation