ค่าธรรมเนียมการศึกษา

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 2819/2565)

เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับหลักสูตรนานาชาติ ระดับปริญญาตรี ของวิทยาลัยนานาชาติ (มีผลตั้งแต่วันที่ 18 พ.ย.2565)

* Updated on website on 22 December 2022.

อ่านประกาศ

ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี (ต่อภาคการศึกษา)

หลักสูตร นักศึกษาไทย (บาท) นักศึกษาต่างชาติ (บาท) ค่าธรรมเนียมแรกเข้า
(ชำระครั้งเดียว)
ค่าธรรมเนียมตลอดหลักสูตร
(นักศึกษาไทย/นักศึกษาต่างชาติ)
ธุรกิจสากล
48,000
60,000
10,000
394,000/490,000
การเป็นผู้ประกอบการระหว่างประเทศ
48,000
60,000
10,000
394,000/490,000
การตลาดระหว่างประเทศ
48,000
60,000
10,000
394,000/490,000
การระหว่างประเทศ
48,000
60,000
10,000
394,000/490,000
การจัดการการท่องเที่ยว
48,000
60,000
10,000
394,000/490,000
เทคโนโลยีสื่อสร้างสรรค์
50,000
62,500
10,000
410,000/510,000
วารสารศาสตร์ระหว่างประเทศ
50,000
62,500
10,000
410,000/510,000
หมายเหตุ :
  1. ค่าธรรมเนียมการศึกษาข้างต้น มีผลบังคับใช้สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่เข้าศึกษาในวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2566 เป็นต้นไป
  2. นักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่เข้าศึกษาในวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ก่อนปีการศึกษา 2566 ให้จ่ายค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าธรรมเนียมอื่นตามอัตราที่เรียกเก็บเดิม จนกว่าจะสำเร็จการศึกษา
  3. นักศึกษาระดับปริญญาตรี ต้องชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้าจำนวน 10,000 บาท ในภาคการศึกษาแรก ที่นักศึกษาเข้าศึกษาต่อที่วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่นเท่านั้น

ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี

(สำหรับนักศึกษาที่มีรหัสขึ้นต้นด้วย 65 หรือนักศึกษาที่เข้าศึกษาก่อนปีการศึกษา 2565)

หลักสูตร นักศึกษาไทย
(บาท/ภาคการศึกษา)
นักศึกษาต่างชาติ
(บาท/ภาคการศึกษา)
ค่าธรรมเนียมแรกเข้า
(บาท/หลักสูตร)
ค่าธรรมเนียมตลอดหลักสูตร
(นักศึกษาไทย/นักศึกษาต่างชาติ)
การเป็นผู้ประกอบการระหว่างประเทศ
40,000
50,000
10,000
330,000/410,000
การจัดการธุรกิจระดับโลก
40,000
50,000
10,000
330,000/410,000
การระหว่างประเทศ
40,000
50,000
10,000
330,000/410,000
การจัดการการท่องเที่ยว
40,000
50,000
10,000
330,000/410,000
การตลาดระหว่างประเทศ
40,000
50,000
10,000
330,000/410,000
วารสารศาสตร์ระหว่างประเทศ
40,000
50,000
10,000
330,000/410,000
เทคโนโลยีสื่อสร้างสรรค์
40,000
50,000
10,000
330,000/410,000

ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

หลักสูตร นักศึกษาไทย
(บาท/ภาคการศึกษา)
นักศึกษาต่างชาติ
(บาท/ภาคการศึกษา)
ค่าธรรมเนียมนักศึกษา
ต่างชาติ (บาท/หลักสูตร)
ระยะเวลาการศึกษา
ความหลากหลายทางชีวภาพ

และการจัดการสิ่งแวดล้อม
50,000
50,000
15,000
2 ปี
(4 ภาคการศึกษา)
การจัดการเทคโนโลยีและ

นวัตกรรมระหว่างประเทศ
50,000
50,000
15,000
อย่างน้อย 1.5 ปี
(3 ภาคการศึกษา)

ค่าธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตรปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ (ESAP)

คอร์สเตรียมความพร้อม ราคา (บาท/คอร์ส) หมายเหตุ
หลักสูตรปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ 1

English Specific Academic Purpose 1 (ESAP1) - 135 hrs.
18,000
นักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ ไม่เสียค่าใช้จ่าย
หลักสูตรปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ 2

English Specific Academic Purpose 2 (ESAP2) - 135 hrs.
18,000
นักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ ไม่เสียค่าใช้จ่าย

*ค่าธรรมเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมหลักสูตรปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ ไม่รวมค่าหนังสือ และไม่สามารถคืนเงินได้

Post Views: 9,820