ค่าธรรมเนียมการศึกษา

 ค่าธรรมเนียมการศึกษา 

ระดับปริญญาตรี

**ค่าธรรมเนียมการศึกษาอาจมีการเปลี่ยนแปลงสำหรับนักศึกษาใหม่ ในภาคการศึกษาต้น ประจำปีการศึกษา 2566

หลักสูตร นักศึกษาไทย
(บาท/ภาคการศึกษา)
นักศึกษาต่างชาติ
(บาท/ภาคการศึกษา)
ค่าธรรมเนียมแรกเข้า
(บาท/หลักสูตร)
ค่าธรรมเนียมตลอดหลักสูตร
(นักศึกษาไทย/นักศึกษาต่างชาติ)
การเป็นผู้ประกอบการระหว่างประเทศ
40,000
50,000
10,000
330,000/410,000
การจัดการธุรกิจระดับโลก
40,000
50,000
10,000
330,000/410,000
การระหว่างประเทศ
40,000
50,000
10,000
330,000/410,000
การจัดการการท่องเที่ยว
40,000
50,000
10,000
330,000/410,000
การตลาดระหว่างประเทศ
40,000
50,000
10,000
330,000/410,000
วารสารศาสตร์ระหว่างประเทศ
40,000
50,000
10,000
330,000/410,000
เทคโนโลยีสื่อสร้างสรรค์
40,000
50,000
10,000
330,000/410,000

**จะประกาศค่าธรรมเนียมการศึกษา ปี 2566 เร็วๆนี้

ระดับบัณฑิตศึกษา

หลักสูตร นักศึกษาไทย
(บาท/ภาคการศึกษา)
นักศึกษาต่างชาติ
(บาท/ภาคการศึกษา)
ค่าธรรมเนียมนักศึกษา
ต่างชาติ (บาท/หลักสูตร)
ระยะเวลาการศึกษา
ความหลากหลายทางชีวภาพ

และการจัดการสิ่งแวดล้อม
50,000
50,000
15,000
2 ปี
(4 ภาคการศึกษา)
การจัดการเทคโนโลยีและ

นวัตกรรมระหว่างประเทศ
50,000
50,000
15,000
อย่างน้อย 1.5 ปี
(3 ภาคการศึกษา)

ค่าธรรมเนียมหลักสูตรปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ (ESAP)

คอร์สเตรียมความพร้อม ราคา (บาท/คอร์ส) หมายเหตุ
หลักสูตรปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ 1

English Specific Academic Purpose 1 (ESAP1) - 135 hrs.
18,000
นักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ ไม่เสียค่าใช้จ่าย
หลักสูตรปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ 2

English Specific Academic Purpose 2 (ESAP2) - 135 hrs.
18,000
นักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ ไม่เสียค่าใช้จ่าย

*ค่าธรรมเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมหลักสูตรปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ ไม่รวมค่าหนังสือ และไม่สามารถคืนเงินได้

Post Views: 2,806