ชื่อ-นามสกุล : Asst. Prof. Kevin P. Jones

การศึกษา : M.B.A., University of Nevada, USA; B.Sc. (Administration), University of Michigan, USA

ตำแหน่ง :  ประธานหลักสูตรศึกษาทั่วไป

วิชาสอน : General Education, Global Business Management, International Marketing, Management Information Systems

สาขาวิจัย : Student Behavior Relative to Academic Performance, Attendance, And Intrinsic and Extrinsic Motivators

E-mail : kevinjo@kku.ac.th

View CV and Publications

ชื่อ-นามสกุล : ชนัดดา มนูญญรัตน์

การศึกษา : B.A. Elementary Faculty of Education. Khon Kean University, Thailand; M.A. Educational Technology, Faculty of Education. Khon kaen University, Thailand

ตำแหน่ง :  อาจารย์ประจำหลักสูตรศึกษาทั่วไป

วิชาสอน : Multiculturalism 

สาขาวิจัย : Multiculturalism

E-mail : chanman@kku.ac.th

ชื่อ-นามสกุล : ศราวุธ จันดีวันทา

การศึกษา : B.B.A Marketing. M.A. Chinese Literature

ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำหลักสูตรศึกษาทั่วไป

วิชาสอน : Chinese for beginner

สาขาวิจัย : 

E-mail : sarawutc@kku.ac.th

ชื่อ-นามสกุล : Paul Fairclough

การศึกษา : M.A. TESOL & Applied Linguistics, UCLAN, UK; Trinity Cert. TESOL (QCF Level 5), Trinity College London, UK; Trinity Cert PTLLS, Trinity College London, UK; B.A. (Hons) Business Management, University of Hull, UK

ตำแหน่ง : ประธานหลักสูตรภาษาอังกฤษ

วิชาสอน : Academic English, Critical Reading & Writing, English For Communication In Multicultural Societies, University Study Skills, AEP

สาขาวิจัย : Social Linguistics, Taboos in the EFL Classroom, Interlanguage, and Educating Educators.

E-mail : paul@kku.ac.th

ชื่อ-นามสกุล : Roderick Lucas

การศึกษา : B.Sc. (Engineering)

ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำหลักสูตรศึกษาทั่วไป

วิชาสอน : AEP1, AEP2, and AEP1i

สาขาวิจัย : 

E-mail : roderick@kku.ac.th

ชื่อ-นามสกุล : จิตติมา ไกรศรีวรรธนะ

การศึกษา : M.A. (English) Khon Kaen University, Thailand; B.A. (English) Khon Kaen University, Thailand

ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำหลักสูตรศึกษาทั่วไป

วิชาสอน : ESAP1, ESAP2, English for Communication in Multicultural Societies, Public Speaking

สาขาวิจัย : Public Speaking, Discourse Analysis, Corpus Linguistics

E-mail : jittkr@kku.ac.th

View CV and Publications

ชื่อ-นามสกุล : ชนบดี ราชมณี

การศึกษา : B.B.A. International Marketing, Khon Kaen University, Thailand.

ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำหลักสูตรศึกษาทั่วไป

วิชาสอน : GED, IELTS, SAT, TOEIC

สาขาวิจัย : Public Speaking, Discourse Analysis, Corpus Linguistics

E-mail : chonra@kku.ac.th

View CV and Publications

Post Views: 27