ชื่อ-นามสกุล : Dr. Paul Fairclough

การศึกษา : M.A. TESOL & Applied Linguistics, UCLAN, UK; Trinity Cert. TESOL (QCF Level 5), Trinity College London, UK; Trinity Cert PTLLS, Trinity College London, UK; B.A. (Hons) Business Management, University of Hull, UK

ตำแหน่ง : ประธานหลักสูตรภาษาอังกฤษ

OFFICE HOURS

 

วิชาสอน : Academic English, Critical Reading & Writing, English For Communication In Multicultural Societies, University Study Skills, AEP

สาขาวิจัย : Social Linguistics, Taboos in the EFL Classroom, Interlanguage, and Educating Educators.

E-mail : paul@kku.ac.th

ชื่อ-นามสกุล : Asst. Prof. Kevin P. Jones

การศึกษา : M.B.A., University of Nevada, USA; B.Sc. (Administration), University of Michigan, USA

ตำแหน่ง :  ประธานหลักสูตรศึกษาทั่วไป

 

วิชาสอน : General Education, Global Business Management, International Marketing, Management Information Systems

สาขาวิจัย : Student Behavior Relative to Academic Performance, Attendance, And Intrinsic and Extrinsic Motivators

E-mail : kevinjo@kku.ac.th

View CV and Publications

ชื่อ-นามสกุล : พรพรรณ สุรียธนาภาส

การศึกษา : M.A. Teaching English as a Foreign Language (TEFL), Manchester Metropolitan University, UK; M.Bus. (Entrepreneurship), University of Queensland, Australia; B.Eng. (Chemical Engineering), Mahidol University, Thailand

ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำหลักสูตรศึกษาทั่วไป

 

วิชาสอน : Academic English, Critical Reading & Writing, English for Communication in Multicultural Societies, University Study Skills in English

สาขาวิจัย :

E-mail : pornpsu@kku.ac.th

View CV and Publications

ชื่อ-นามสกุล : รพีพรรณ พิทยาดิลก

การศึกษา : Master of Public Policy and Management (MPPM), University of Melbourne, Australia; B.A. in International Affairs (First class honors), Khon Kaen University International College, Thailand

ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำหลักสูตรศึกษาทั่วไป

 

วิชาสอน : General Education

สาขาวิจัย : Public Policy, Social Policy, Governance, Globalization, Sustainable Development

E-mail : rapeph@kku.ac.th

View CV and Publications

ชื่อ-นามสกุล : ดร. ศราวุธ จันดีวันทา

การศึกษา : Ph.D. in Curriculum and Instruction, Khonkean University, Thailand; M.A. Chinese Literature, National Sun Yat-sen University, Taiwan (R.O.C); B.B.A Marketing, Suan Sunandha Rajabhat University, Thailand.

ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำหลักสูตรศึกษาทั่วไป

 

วิชาสอน : Chinese for Communication, Chinese for Tourism Industry

สาขาวิจัย : Chinese Literature, Chinese Language Teaching

E-mail : sarawutc@kku.ac.th

ชื่อ-นามสกุล : ชนัดดา มนูญญรัตน์

การศึกษา : B.A. Elementary Faculty of Education. Khon Kean University, Thailand; M.A. Educational Technology, Faculty of Education. Khon kaen University, Thailand

ตำแหน่ง :  อาจารย์ประจำหลักสูตรศึกษาทั่วไป

 

วิชาสอน : Multiculturalism 

สาขาวิจัย : Multiculturalism

E-mail : chanman@kku.ac.th

ชื่อ-นามสกุล : จิตติมา ไกรศรีวรรธนะ

การศึกษา : M.A. (English) Khon Kaen University, Thailand; B.A. (English) Khon Kaen University, Thailand

ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำหลักสูตรศึกษาทั่วไป

 

วิชาสอน : ESAP1, ESAP2, English for Communication in Multicultural Societies, Public Speaking

สาขาวิจัย : Public Speaking, Discourse Analysis, Corpus Linguistics

E-mail : jittkr@kku.ac.th

View CV and Publications

ชื่อ-นามสกุล : ภัสชณันญ์ ศรุตญาณพัฒน์

การศึกษา : Teaching Chinese as a foreign language

ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำหลักสูตรศึกษาทั่วไป

OFFICE HOURS

 

วิชาสอน : ESAP1, ESAP2, University Study Skills in English

สาขาวิจัย : Discourse analysis, Corpus Linguistics, English Language Teaching

E-mail : Patchanan.sa@gmail.com

View CV and Publications

Post Views: 736