เรียนรู้จากประสบการณ์จริง

แบบฟอร์มเอกสาร

*นักศึกษาต้องดาวน์โหลดเอกสารต่อไปนี้ และดำเนินการส่งเอกสารภายในเวลาที่กำหนด

เอกสารการฝึกงาน

(สแกนและดำเนินการส่งเอกสารผ่านทางระบบฝึกงาน ภายในสัปดาห์แรกหลังจากถึงสถานฝึกงาน)

(ดำเนินการส่งเอกสารในซองปิดผนึกให้กับวิทยาลัยนานาชาติ ภายในสัปดาห์แรก หลังจากสำเร็จการฝึกงานหลังจากถึงสถานที่ฝึกงาน)

เอกสารสหกิจศึกษา

(สแกนและดำเนินการส่งเอกสารผ่านทางระบบฝึกงาน ภายในสัปดาห์แรกหลังจากถึงสถานฝึกงาน)

(ดำเนินการส่งเอกสารผ่านทางระบบฝึกงาน ภายในสัปดาห์ที่ 3 หลังจากถึงสถานฝึกงาน)

(ดำเนินการส่งเอกสารในซองปิดผนึกให้กับวิทยาลัยนานาชาติ ภายในสัปดาห์แรก หลังจากสำเร็จการฝึกงานหลังจากถึงสถานที่ฝึกงาน)

Post Views: 362