วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดกิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่เป็นประจำทุกปี เพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้นอกหลักสูตรของนักศึกษา นักเรียนชั้นปีที่ 3 จะมีโอกาสเลือกสถานที่ทัศนศึกษาด้วยตนเอง วิทยาลัยนานาชาติ มุ่งมั่นที่จะส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ของนักเรียนในด้านความหลากหลายทางวัฒนธรรมทั้งในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียนผ่านการทัศนศึกษาระดับนานาชาติอีกด้วย

 

 Photo 

Post Views: 252