เรียนรู้จากประสบการณ์จริง

การฝึกงาน

คำอธิบาย
          การฝึกงานเป็นวิชาที่ถูกบรรจุในหลักสูตรของนักศึกษาชั้นปีสูง ซึ่งมี 3 หน่วยกิต นักศึกษาจำเป็นต้องออกฝึกงานที่เกี่ยวข้องกับสาขาของตนเองในองค์กรภาครัฐ เอกชน หรือองค์กรระหว่างประเทศ สามารถเลือกสถานฝึกงานได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ระยะเวลาฝึกงานมักจะเป็นช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน (มิถุนายน-กรกฎาคม) หลังจากที่นักศึกษาสำเร็จการศึกษาในชั้นปีที่ 3 แล้ว

คุณสมบัติ
1. เป็นนักศึกษาชั้นปีสูง (ชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป)
2. สำเร็จการศึกษาในวิชาศึกษาทั่วไปจำนวน 30 หน่วยกิตก่อนลงทะเบียนฝึกงาน
3. สำเร็จการศึกษาทั้งหลักสูตรโดยรวมจำนวน 99 หน่วยกิตก่อนลงทะเบียนฝึกงาน
4. เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.0 เกรดเฉลี่ยก่อนลงทะเบียนฝึกงาน
5. การบรรจุเข้าฝึกงานในสถานฝึกงาน และระยะเวลาการฝึกงาน จะต้องได้รับการอนุมัติอย่างเป็นทางการจากวิทยาลัยนานาชาติ
6. นักศึกษาต้องเข้าร่วมกิจกรรมอบรมก่อนการฝึกงาน มากกว่า 80%
**หากคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งไม่ผ่านเกณฑ์ โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่

การสมัคร
          นักศึกษาสามารถรับใบสมัครได้ที่เจ้าหน้าที่พัฒนานักศึกษาของวิทยาลัยนานาชาติ ใบสมัครจะถูกดำเนินการในช่วงชั้นปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2

Post Views: 561