ENGLISH FOR SPECIFIC ACADEMIC PURPOSES (ESAP)

ตารางเรียนและการลงทะเบียนเรียน
หลักสูตรปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ (ESAP)

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

วิธีสั่งซื้อหนังสือสำหรับหลักสูตร
ENGLISH FOR SPECIFIC
ACADEMIC PURPOSES

หลักสูตรภาษาปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ ENGLISH FOR SPECIFIC ACADEMIC PURPOSES (ESAP)

คำอธิบาย :
หลักสูตร English for Specific Academic Purposes 1 and 2 (ESAP1 and ESAP2) จัดทำขึ้นสำหรับนักศึกษาที่ต้องได้รับการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและการเตรียมตัวในการเรียนระดับมหาวิทยาลัย

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร:

หลักสูตร English for Specific Academic Purposes 1 and 2 (ESAP1 and ESAP2) มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ทักษะการศึกษา และทักษะในการใช้ชีวิตในระดับมหาวิทยาลัย สำหรับนักศึกษาที่ผ่านการทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษโดยวิทยาลัยนานาชาติซึ่งอยู่ในระดับที่ต้องมีการปรับพื้นฐานก่อนเข้าศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรี

เมื่อสำเร็จการศึกษาในหลักสูตรปรับพื้นฐานแล้ว ผู้เรียนจะสามารถเข้าศึกษาในหลักสูตรนานาชาติ ระดับปริญญาตรีของวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อันเป็นไปตามมาตรฐานสากล ผู้เรียนจะได้ฝึกทักษะทางภาษาอังกฤษ ดังต่อไปนี้

1. ทักษะทางวิชาการ: การสรุป การถอดความ การคาดการณ์ การระบุสาระสำคัญ
2. ทักษะภาษาด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน

ระดับของหลักสูตร ESAP

1.1 นักศึกษาใหม่ที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าศึกษาโดยมีเงื่อนไขต้องเรียนในหลักสูตร ESAP1 ในช่วงภาคการศึกษาพิเศษ และมีผลการทดสอบ Exit Test อยู่ในช่วง 0 – 49 คะแนน จะต้องลงทะเบียนเรียนในหลักสูตร ESAP1 ในภาคการศึกษาต้น เป็นระยะเวลา 135 ชั่วโมง และสามารถลงทะเบียนเรียนในรายวิชาของหลักสูตรที่ตนสังกัดได้เพียง 3 รายวิชาเท่านั้น (วิทยาลัยนานาชาติจะประกาศตารางเรียน และรายวิชาที่ลงทะเบียนได้บนเว็บไซต์ www.ic.kku.ac.th ต่อไป)

1.2 เนื้อหาของหลักสูตรในระยะเวลา 70 ชั่วโมงแรกจะช่วยพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในระดับพื้นฐาน และใน 65 ชั่วโมงหลัง จะพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ ซึ่งผู้เรียนจะได้พัฒนาทั้งสี่ทักษะในทุกๆ คาบเรียน ตามรูปแบบการสอนของอาจารย์ผู้สอน ในคาบเรียนช่วงท้ายของหลักสูตรนักศึกษาจะต้องนำเสนอผลงานที่เกิดจากการประมวลความรู้และทักษะเรียนตลอดระยะเวลา 135 ชั่วโมง หน้าชั้นเรียน

1.3 เมื่อเรียนครบ 135 ชั่วโมงแล้ว จะมีการทดสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษของตลอดระยะเวลาการเรียน โดยใช้ข้อสอบ Exit Test และมีเกณฑ์การประเมินผลการเรียนในหลักสูตร ESAP1 ดังนี้

เกณฑ์การประเมิน
(คะแนนเต็ม 100)
ผลการประเมิน
0% – 49%นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนในหลักสูตร ESAP1 ในภาคการศึกษาปลาย และได้รับอนุญาตให้ลงทะเบียนเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไปของหลักสูตรนานาชาติเพียง 3 รายวิชา โดยวิทยาลัยจะได้ประกาศรายวิชาดังกล่าวในประกาศผลการทดสอบ Exit Test
50% – 79%นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนในหลักสูตร ESAP2 ในภาคการศึกษาปลายและได้รับอนุญาตให้ลงทะเบียนเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไปของหลักสูตรนานาชาติเพียง 3 รายวิชา โดยวิทยาลัยจะได้ประกาศรายวิชาดังกล่าวในประกาศผลการทดสอบ Exit Test
80% – 100%นักศึกษาผ่านการทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษของหลักสูตร ESAP และสามารถลงทะเบียนเรียนในรายวิชาในหลักสูตรที่ตนสังกัดได้ตามปกติ

1.4 หนังสือเรียนที่ใช้ในการเรียนหลักสูตร ESAP1 ได้แก่ Empower A2

2.1 นักศึกษาที่ผ่านการเรียนหลักสูตร ESAP2 ในภาคการศึกษาพิเศษ และมีผลการทดสอบ Exit Test อยู่ในช่วง 50 – 79 คะแนน จะต้องลงทะเบียนเรียนในหลักสูตร ESAP2 ในภาคการศึกษาต้น เป็นระยะเวลา 135 ชั่วโมง และสามารถลงทะเบียนเรียนในรายวิชาของหลักสูตรที่ตนสังกัดได้เพียง 3 รายวิชาเท่านั้น (วิทยาลัยนานาชาติจะประกาศตารางเรียน และรายวิชาที่ลงทะเบียนได้บนเว็บไซต์ www.ic.kku.ac.th ต่อไป)

2.2 เนื้อหาของหลักสูตรในระยะเวลา 70 ชั่วโมงแรกจะช่วยพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในระดับพื้นฐาน และใน 65 ชั่วโมงหลัง จะพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ ซึ่งผู้เรียนจะได้พัฒนาทั้งสี่ทักษะในทุกๆ คาบเรียน ตามรูปแบบการสอนของอาจารย์ผู้สอน ในคาบเรียนช่วงท้ายของหลักสูตรนักศึกษาจะต้องนำเสนอผลงานที่เกิดจากการประมวลความรู้และทักษะเรียนตลอดระยะเวลา 135 ชั่วโมง หน้าชั้นเรียน

2.3 เมื่อเรียนครบ 135 ชั่วโมงแล้ว จะมีการทดสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษของตลอดระยะเวลาการเรียน โดยใช้ข้อสอบ Exit Test และมีเกณฑ์การประเมินผลการเรียนในหลักสูตร ESAP2 ดังนี้

เกณฑ์การประเมิน
(คะแนนเต็ม 100)

ผลการประเมิน

0% – 49%


50% – 79%

3.1 นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนในหลักสูตร ESAP2 ในภาคการศึกษาปลายและได้รับอนุญาตให้ลงทะเบียนเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไปของหลักสูตรนานาชาติเพียง 3 รายวิชา โดยวิทยาลัยจะได้ประกาศรายวิชาดังกล่าวในประกาศผลการทดสอบ Exit Test

3.2 นักศึกษาจะต้องติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อรับคำแนะนำเกี่ยวกับการลงทะเบียนในรายวิชาของหลักสูตรที่ตนสังกัดเป็นรายบุคคล

80% – 100%นักศึกษาผ่านการทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษของหลักสูตร ESAP และสามารถลงทะเบียนเรียนในรายวิชาในหลักสูตรที่ตนสังกัดได้ตามปกติ

2.4 หนังสือเรียนที่ใช้ในการเรียนหลักสูตร ESAP2 ได้แก่ Straightforward: Empower B1

3.1 นักศึกษาในหลักสูตร ESAP ทุกระดับที่ผ่านการทดสอบ Exit Test และมีผลการทดสอบอยู่ในช่วง 80 – 100 คะแนน สามารถผ่านหลักสูตร ESAP และลงทะเบียนรายวิชาในหลักสูตรที่ตนสังกัดได้ตามปกติ

3.2 นักศึกษาในหลักสูตร ESAP ที่ไม่ผ่านการทดสอบ Exit Test จะต้องติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อรับคำแนะนำเกี่ยวกับการลงทะเบียนเรียนในรายวิชาของหลักสูตรที่ตนสังกัดเป็นรายบุคคล

ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2564

สิงหาคม

กันยายน 2021

ตุลาคม
MO
TU
WE
TH
FR
SA
SU
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
1. จบการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 6 Grade 12 หรือเทียบเท่า
2. เป็นบุคคลภายนอก หรือนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ที่ต้องการเรียนหลักสูตรปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ เพื่อพัฒนาทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ
1. สมัครโดยตรง ณ วิทยาลัยนานาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
กรอกใบสมัครได้ที่วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ชั้น 2 อาคารเรียนรวมและพัฒนาทักษะพื้นฐาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2. สมัครผ่านช่องทางออนไลน์
โปรดอัปโหลดเอกสารการสมัคร พร้อมท้ังแนบสลิปการโอนชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ผ่านทาง https://applyic.kku.ac.th/login
3. ผู้สมัครหลักสูตร ESAP ต้องได้รับการทดสอบภาษาอังกฤษโดยวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

1. ใบสมัครที่กรอกข้อมูลครบถ้วน

2. รูปถ่ายขนาด 3X4 ซม. จำนวน 1 รูป (ไม่สวมหมวกหรือแว่นกันแดด และรูปเป็นปัจจุบันที่มีอายุไม่เกิน 6 เดือนนับจากวันที่ถ่ายรูป) โปรดเขียนระบุชื่อ-นามสกุล และสถาบันการศึกษา ที่ด้านหลังของรูปถ่าย รูปถ่ายต้องไม่ติดสติ๊กเกอร์ หรือมาจากการสแกน

3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาใบสำคัญประจำตัวต่างด้าว หรือ สำเนาหนังสือเดินทาง จำนวน 1 ฉบับ

4. สำเนาทะเบียนบ้าน (สำหรับผู้สมัครชาวไทยเท่านั้น) จำนวน 1 ฉบับ

5. สำเนาผลการเรียนสะสม (Transcript) หรือ ใบเทียบวุฒิการศึกษาจากสถาบันระดับมัธยมศึกษาที่จบมา จำนวน 1 ฉบับ

6. สำเนาประกาศนียบัตรจากโรงเรียนมัธยม หรือ สำเนาใบรับรองการสำเร็จการศึกษา จำนวน 1 ฉบับ

7. สำเนาหนังสือแสดงการเปลี่ยนชื่อ-สกุล จำนวน 1 ฉบับ (ถ้ามี)