KKU Quota/National Admission

กำหนดการรอบโควต้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือของวิทยาลัยนานาชาติ ปีการศึกษา 2562

วันที่ รายการ
พุธที่ 6-จันทร์ ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562

นักเรียนเลือกอันดับคณะ/สาขาวิชา ทาง https://admissions.kku.ac.th

และชำระเงินค่าสมัครผ่านธนาคารหรือเคาน์เตอร์เซอร์วิส หรือไปรษณีย์ไทย หรือ Internat Banking

พุธที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562
วันสุดท้ายของการชำระเงินค่าสมัครเลือกคณะ/สาขาวิชา ผ่านธนาคารหรือเคาน์เตอร์เซอร์วิส หรือไปรษณีย์ไทย หรือ Internet Banking
ศุกร์ ที่ 12 เมษายน 2562 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ตรวจร่างกาย และเอกซเรย์ (ทาง Website https://admissions.kku.ac.th)
พฤหัสบดี ที่ 18-ศุกร์ ที่ 19 เมษายน 2562
สอบสัมภาษณ์ ตรวจร่างกายและเอกซเรย์ (โปรดดูรายละเอียดในประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์)
พุธที่ 24 เมษายน 2562

 -ทปอ. และมหาวิทยาลัย ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ผ่านระบบ  Clearing hourse กับ ทปอ. ผ่าน Website https://mytcas.com/TCAS62 , https://admissions.kku.ac.th

 -ประกาศผลการวัดระดับภาษาอังกฤษของนักศึกษาที่ผ่านการสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาในวิทยาลัยนานาชาติ

ทางเว็ปไซต์ของวิทยาลัยานาชาติ http://www.ic.kku.ac.th/

พุธที่ 24-พฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562
นักเรียนทำการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในคณะ/สาขาวิชา และ หรือ สถาบันต่าง ๆ ผ่านระบบ Clearing house กับ ทปอ. Website https://mytcas.com/TCAS62
เสาร์ที่ 27 เมษายน 2562
ทปอ. /มหาวิทยาลัย ฯ ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์ และมีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ทาง website  https://mytcas.com/TCAS62 , https://admissions.kku.ac.th
จันทร์ที่ 29 เมษายน -10 พฤษภาคม 2562
นักศึกษาที่ต้องลงเรียนหลักสูตรปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ (EPIC) ในช่วงซัมเมอร์ชำระเงินค่าเรียนปรับพื้นฐานที่วิทยาลัยนานาชาติ
จันทร์ที่ 6-ศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2562
ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษารายงานตัวเข้าศึกษาทาง Website http://reg.kku.ac.th และชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาผ่านธนาคาร หรือเคาน์เตอร์เซอร์วิส หรือไปรษณีย์ไทยทั่วประเทศ หรือ Mobile Banking
จันทร์ที่ 10 มิถุนายน 2562

 -วันเปิดเรียน EPIC  (ตารางเรียนจะแจ้งให้ทราบภายหลัง)

 -ซื้อหนังสือเรียน EPIC


กำหนดการรับตรงร่วมกันทั่วประเทศของวิทยาลัยนานานาชาติ ปีการศึกษา 2562 (รอบที่ 3)

วันที่ รายการ
พุธที่ 17-จันทร์ที่ 29 เมษายน 2562

นักเรียนเลือกคณะ/สาขาวิชา/สถาบัน ผ่าน Website ทปอ.

และชำระเงินค่าสมัครผ่านระบบ Prompt Pay ที่ตู้ ATM, Mobile Banking, Internet Banking

พฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม 2562
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ตรวจร่างกาย และเอกซเรย์ (ทาง Website https://mytcas.com/TCAS62)
จันทร์ที่ 13-อังคารที่14 พฤษภาคม 2562
สอบสัมภาษณ์ ตรวจร่างกายและเอกซเรย์ (โปรดดูรายละเอียดในประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์)
ศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2562

 -ทปอ. /มหาวิทยาลัย ฯ ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์ และมีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ทาง website  https://mytcas.com/TCAS62 , https://admissions.kku.ac.th

 -ประกาศผลการวัดระดับภาษาอังกฤษของนักศึกษาที่ผ่านการสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาในวิทยาลัยนานาชาติ ทางเว็ปไซต์ของวิทยาลัยานาชาติ http://www.ic.kku.ac.th/

พฤหัสบดีที่ 23-พุธที่ 29 พฤษภาคม 2562
ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษารายงานตัวเข้าศึกษาทาง Website http://reg.kku.ac.th และชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาผ่านธนาคาร หรือเคาน์เตอร์เซอร์วิส หรือไปรษณีย์ไทยทั่วประเทศ หรือ Mobile Banking