Portfolio Admissions

กำหนดการรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 (Thai Student Only)

ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง แก้ไข ให้ตรวจสอบข้อมูลอย่างต่อเนื่อง

รอบ  สาขาวิชา

จำนวนรับ

วันรับสมัคร วันประกาศผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ วันสอบสัมภาษณ์ วัน Clearing Hourse วันประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา วันรายงานตัวเข้าศึกษา
Portfolio

1.การเป็นผู้ประกอบการระหว่างประเทศ 

ประเภทที่ 1 จำนวน  15 คน และประเภทที่ 2 จำนวน 5 คน

1-15 ธันวาคม 2561 9 มกราคม 2562 11 มกราคม 2562 30-31 มกราคม 2562 5 กุมภาพันธ์ 2562 11-15 กุมภาพันธ์ 2562
  2.ธุรกิจสากล ประเภทที่ 1 จำนวน  15 คน และประเภทที่ 2 จำนวน 5 คน            
  3.การตลาดระหว่างประเทศ ประเภทที่ 1 จำนวน  15 คน และประเภทที่ 2 จำนวน 5 คน            
  4.การระหว่างประเทศ ประเภทที่ 1 จำนวน  15 คน และประเภทที่ 2 จำนวน 5 คน            
  5. การจัดการการท่องเที่ยว ประเภทที่ 1 จำนวน  15 คน และประเภทที่ 2 จำนวน 5 คน            
  6.นิเทศศาสตร์ ประเภทที่ 1 จำนวน  15 คน และประเภทที่ 2 จำนวน 5 คน            

Download>> ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรนานาชาติ ของวิทยาลัยนานาชาติ ปี 61 รอบที่ 1 การรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน(Portfolio)

Click >> สมัครออนไลน์


* นักเรียนที่สมัครผ่านเว็บไซต์แล้วสามารถส่ง Portfolio พร้อมด้วยแผ่น CD แนะนำตัวเอง ได้ภายในวันที่ 21 ธันวาคม 2561 สามารถส่งเอกสารได้ 2 ช่องทางดังต่อไปนี้

1. ส่งด้วยตนเองที่วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น หรือ

2. ส่งมาทางไปรษณีย์ และวงเล็บหน้าซองเอกสารว่า (Portfolio 2019) มาตามที่อยู่ต่อไปนี้

    วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ชั้น 9 อาคารศูนย์สารสนเทศ  

    123 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 จ. ขอนแก่น 40000


มีข้อสงสัยเพิ่มเติมด้านผลทดสอบทางภาษาอังกฤษ สามารถสอบถามได้ที่ คุณขวัญฤดี เบอร์โทรศัพท์ 043-202424 วันและเวลาราชการ