For Staff

1. KKU MAIL

2.E-office

3.Intellectual Property Submitting

4.Knowledge management

5.ขั้นตอนการซื้อหนังสือสำหรับอาจารย์ผู้สอน

6. Social media guidelines

7. งานจรรยาบรรณ

8. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าด้วยจรรยาบรรณ 60

9. คู่มือการเบิกจ่ายเชิญวิทยากรพิเศษ

10. คู่มือการเบิกจ่ายโครงการ

11. การเบิกค่าใช้จ่ายของส่วนราชการ

12. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอานาจักร

13. ค่าใช้จ่ายในการอบรม การจัดงานและการประชุมระหว่างประเทศ

14. กรมบัญชีกลาง ระเบียบความรับผิดชอบในทางแพ่ง


KKUIC Form


แบบฟอร์มงานแผนและประกันคุณภาพ

1. แบบฟอร์มเสนอโครงการ KKUIC

2. แบบฟอร์มสรุปผลโครงการ KKUIC

3. Project proposal form KKUIC

4. Project summary KKUIC


แบบฟอร์มงานบริหารงานบุคคล


แบบฟอร์มงานการเงิน พัสดุ


แบบฟอร์มงานวิชาการ