เอกสารเผยแพร่

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น พรบ. ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง ประกาศที่เกี่ยวข้อง​

ประกาศวิทยาลัยนานาชาติ

รายงานประจำปี

แผนงบประมาณประจำปี

รายงานผลการใช้งบประมาณ

คู่มือการปฏิบัติงาน

คู่มือผู้ใช้บริการ

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัย