ศูนย์พัฒนาผู้ประกอบการ (GEDC)

GLOBAL ENTREPRENEURSHIP DEVELOPMENT CENTER (GEDC)