ความสำเร็จของนักศึกษา

เรียนรู้จากประสบการณ์จริง

การฝึกงาน

คำอธิบาย

สำหรับนักศึกษาทุกสาขา ยกเว้นสาขาการจัดการการท่องเที่ยว (Tourism Management) ที่เลือกลงทะเบียนเรียนในรายวิชาการฝึกงาน (Internship) ต้องฝึกงานในสถานประกอบการอย่างน้อย 135 ชั่วโมง สำหรับนักศึกษาในสาขาการจัดการการท่องเที่ยว ต้องฝึกงานอย่างน้อย 400 ชั่วโมง เมื่อสิ้นสุดการฝึกงานในสถานประกอบการแล้ว ต้องส่งวิดีโอบอกเล่าประสบการณ์ฝึกงานต่ออาจารย์ที่ปรึกษา 

คุณสมบัติ

 1. เป็นนักศึกษาชั้นปีสูง (ชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป)
 2. สำเร็จการศึกษาในวิชาศึกษาทั่วไปจำนวน 30 หน่วยกิตก่อนลงทะเบียนฝึกงาน
 3. สำเร็จการศึกษาทั้งหลักสูตรโดยรวมจำนวน 90 หน่วยกิตก่อนลงทะเบียนฝึกงาน
 4. เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.0 เกรดเฉลี่ยก่อนลงทะเบียนฝึกงาน
 5. การบรรจุเข้าฝึกงานในสถานฝึกงาน และระยะเวลาการฝึกงาน จะต้องได้รับการอนุมัติอย่างเป็นทางการจากวิทยาลัยนานาชาติ
 6. เกรดเฉลี่ยต่ำสุดอาจแตกต่างกัน (ขึ้นอยู่กับความต้องการของแต่ละสาขาวิชา) เพื่อให้แน่ใจว่า นักศึกษาจะสามารถดำเนินโครงการวิจัยอิสระของตนเองได้ในระยะไกล

การสมัคร

นักศึกษาสามารถรับใบสมัครได้ที่เจ้าหน้าที่พัฒนานักศึกษาของวิทยาลัยนานาชาติ ใบสมัครจะถูกดำเนินการในช่วงชั้นปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2

สหกิจศึกษา

คำอธิบาย

สำหรับนักศึกษาที่เลือกลงทะเบียนเรียนในรายวิชาสหกิจศึกษา (Co-operative Education) ต้องปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในสถานประกอบการอย่างน้อย 1 ภาคการศึกษา และสามารถนับเวลาวันทำงานติดต่อกันได้ ไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ หรือไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมงต่อหน่วยกิตที่กำหนด (9 หน่วยกิต) เมื่อสิ้นสุดการปฏิบัติงานในสถานประกอบการแล้ว ต้องนำเสนอผลงานวิจัยสหกิจศึกษาต่ออาจารย์ที่ปรึกษา ณ วิทยาลัยนานาชาติ 

คุณสมบัติ

 1. เป็นนักศึกษาชั้นปีสูง (ชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป)
 2. สำเร็จการศึกษาในวิชาศึกษาทั่วไปจำนวน 30 หน่วยกิตก่อนลงทะเบียนฝึกงาน
 3. สำเร็จการศึกษาทั้งหลักสูตรโดยรวมจำนวน 90 หน่วยกิตก่อนลงทะเบียนฝึกงาน
 4. เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.0 เกรดเฉลี่ยก่อนลงทะเบียนฝึกงาน
 5. การบรรจุเข้าฝึกงานในสถานฝึกงาน และระยะเวลาการฝึกงาน จะต้องได้รับการอนุมัติอย่างเป็นทางการจากวิทยาลัยนานาชาติ
 6. เกรดเฉลี่ยต่ำสุดอาจแตกต่างกัน (ขึ้นอยู่กับความต้องการของแต่ละสาขาวิชา) เพื่อให้แน่ใจว่า นักศึกษาจะสามารถดำเนินโครงการวิจัยอิสระของตนเองได้ในระยะไกล

การสมัคร

นักศึกษาสามารถรับใบสมัครได้ที่เจ้าหน้าที่พัฒนานักศึกษาของวิทยาลัยนานาชาติ ใบสมัครจะถูกดำเนินการในช่วงชั้นปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2

แบบฟอร์มเอกสาร

* นักศึกษาต้องดาวน์โหลดเอกสารต่อไปนี้ และดำเนินการส่งเอกสารภายในเวลาที่กำหนด

เอกสารการฝึกงาน

(สแกนและดำเนินการส่งเอกสารผ่านทางระบบฝึกงาน ภายในสัปดาห์แรกหลังจากถึงสถานฝึกงาน)

(สแกนและดำเนินการส่งเอกสารผ่านทางระบบฝึกงาน) ภายในสัปดาห์แรก หลังจากสำเร็จการฝึกงาน

เอกสารสหกิจศึกษา

(สแกนและดำเนินการส่งเอกสารผ่านทางระบบฝึกงาน ภายในสัปดาห์แรกหลังจากถึงสถานฝึกงาน)

(ดำเนินการส่งเอกสารผ่านทางระบบฝึกงาน ภายในสัปดาห์ที่ 3 หลังจากถึงสถานฝึกงาน)

(ดำเนินการส่งเอกสารในซองปิดผนึกให้กับวิทยาลัยนานาชาติ ภายในสัปดาห์แรก หลังจากสำเร็จการฝึกงานหลังจากถึงสถานที่ฝึกงาน)