ศูนย์และบริการวิชาการ

ศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิต KKUIC

ศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิต KKUIC

เกี่ยวกับศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิต KKUIC

วิทยาลัยนานาชาติ ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของพลเมืองโลก จึงได้จัดตั้งศูนย์การศึกษาตลอดชีวิต เพื่อให้บริการแก่บุคคลหรือหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่สนใจเข้าร่วมคอร์สเรียนหรือคอร์สอบรม เพื่อเพิ่มพูนความรู้ เสริมสร้างประสบการณ์ ตลอดจนพัฒนาทักษะชีวิตทางวิชาการและวิชาชีพให้สามารถพัฒนาองค์ความรู้ที่ทันสมัย ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกได้อย่างยั่งยืนและมีประสิทธิภาพ

หลักสูตร

ทีมของเรา

Dr. Wei Yang

ประธานกลุ่มงานการตลาดและการต่างประเทศเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต

ผศ. ชนิดาภา สุขเจริญ

ประธานกลุ่มงานกิจกรรมสร้างสรรค์และการเรียนรู้ตลอดชีวิต

จิตติมา ไกรศรีวรรธนะ

ประธานกลุ่มงานหลักสูตรสร้างสรรค์และการเรียนรู้ตลอดชีวิต

ศิรินภา พลศิริ

ผู้ประสานงานศูนย์