หลักสูตรปริญญาตรี

การพัฒนาระหว่างประเทศ

Leading with Impact, Navigating Sustainable Change through International Development

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการพัฒนาระหว่างประเทศ

การเมืองของโลกในยุคปัจจุบันส่งผลต่อเศรษฐกิจภายในประเทศและส่งผลต่อเราทุกคน นักศึกษาในหลักสูตรนี้ จะได้เรียนรู้กับหลักการ ทฤษฎี และลงสู่การปฎิบัติ ให้มีความรู้ความเข้าใจในสถานการณ์ปัจจุบันของโลกในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจโลกรวมถึงประเด็นทางการเมืองและสังคม มุ่งเน้นการเสริมสร้างวิสัยทัศน์ ความคิด ทัศนคติ ที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงที่มีความหมายต่อโลก มวลมนุษย์ ด้วยหลักสูตรที่ออกแบบมาเพื่อแก้ไขปัญหา เรียนรู้สภาพแวดล้อม การเมือง การปกครอง วัฒนธรรมของชนชาติต่างๆ ตั้งแต่อดีต ปัจจุบันและอนาคต นักศึกษาจะสำเร็จการศึกษาพร้อมความรู้และทักษะที่จำเป็นที่จะเผชิญกับปัญหาโลกอย่างตรงไปตรงมา

 

เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งเขาเราเพื่อสร้างอนาคตที่สว่างสดใสและมั่นคงยั่งยืนสำหรับทุกคน สมัครเลยและมาเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลง!

แนวทางในการประกอบอาชีพ

อาชีพด้านการพัฒนาระหว่างประเทศรวมถึงตำแหน่งในรัฐบาล องค์การไม่แสวงหาผลกำไร (NGOs) องค์การระหว่างประเทศ บริษัทเอกชน และสถาบันการศึกษา เส้นทางอาชีพรวมถึง:

  • นักวิเคราะห์นโยบายที่วิเคราะห์และพัฒนานโยบายเพื่อแก้ไขอุปสรรคด้านสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม
  • ผู้จัดการโครงการที่รับผิดชอบต่อการวางแผน ดำเนินการ และประเมินผลโครงการพัฒนา
  • นักวิชาการออกแบบและบริหารโปรแกรมพัฒนาในร่วมมือกับองค์กรหรือตำแหน่งอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • นักวิชาการเกี่ยวกับการส่งเสริมและสื่อสาร โอกาสในอาชีพอื่นๆ ในองค์การระหว่างประเทศ เช่น NGOs, มูลนิธิ, หอการค้า, หรือหน่วยงานให้ความช่วยเหลือของรัฐบาล
Group 15944

International Development (ID)

Qualification of Applicants

1. Thai Applicants

1.1. Admission Channels

1.1.1 Thai students who have completed Matthayom 6 or equivalent in the Thai education system can apply through the following channels: Portfolio Admission (TCAS1), KKU Quota (TCAS2), Nation Wide Direct Admission (TCAS3), Admission (TCAS4), and KKUIC Direct Admission and TCAS5.

1.1.2 Thai students who have completed Grade 12 from abroad or an equivalent degree from a non-Thai educational system can apply through the KKUIC Direct Admission channel (the opening will be announced periodically 2-3 times a year) and TCAS5.

1.2 Qualifications

1.2.1 Completed Matthayom 6 or Grade 12 (non-Thai educational system) or an equivalent degree.

1.2.2 GPAX 5 Semester ≥ 2.00 out of 4.00 or GPAX 6 Semester ≥2.00 out of 4.00 or equivalent

1.2.3 Valid English test result: IELTS ≥ 5.0; or TOEFL Paper-based ≥ 500, TOEFL Computer-based ≥ 173, TOEFL Internet-based ≥ 61; or SAT Reading and Writing Part ≥ 450

1.2.4 Valid Mathematics test result: SAT Math part ≥ 450 (SAT Math only for International Entrepreneurship, Global Business, International Marketing, and Tourism Management)

1.2.5 Applicants without the scores in section 1.2.3 and 1.2.4 can apply but will have to take the KKUIC direct admission examination. Those without the score in 1.2.3 will have to take the International College English Placement Test (ICEPT) and those without the score in 1.2.4 will have to take the Mathematics Placement Test.

2. Foreign Applicants

2.1. Admission Channels

2.1.1 Foreign students who have completed Grade 12 or an equivalent degree from a non-Thai educational system can apply through the KKUIC Direct Admission channel (the opening will be announced periodically 2-3 times a year) and TCAS5.

2.2. Qualifications

2.2.1 Completed Grade 12 or submitted the GED score for an applicant with a vocational degree (acceptable threshold ≥ 580 points; with ≥ 145 points for each section)

2.2.2 GPAX 5 Semester ≥ 2.00 out of 4.00 or GPAX 6 Semester ≥2.00 out of 4.00 or equivalent

2.2.3 For non-native English speaking applicants, valid English test result: IELTS ≥ 5.0; or TOEFL Paper-based ≥ 500, TOEFL Computer-based ≥ 173, TOEFL Internet-based ≥ 61; or SAT Reading and Writing Part ≥ 450

2.2.4 Valid Mathematics test result: SAT Math part ≥ 450 (SAT Math only for International Entrepreneurship, Global Business, International Marketing, and Tourism Management)

2.2.5 Applicants without the scores in section 2.2.3 and 2.2.4 can apply but will have to take the KKUIC direct admission examination. Those without the score in 2.2.3 will have to take the International College English Placement Test (ICEPT) and those without the score in 2.2.4 will have to take the Mathematics Placement Test.

3. Application Process

3.1 Admission channels:

Portfolio Admission (TCAS 1)

KKU Quota/Northeast Admissions (TCAS 2)

Nationwide Direct Admission (TCAS 3)

Admission 2019 (TCAS 4)

KKUIC Direct Admission (TCAS 5)

3.2 Important documents to be uploaded:

1) A photo size 3×4 cm with no hat or sunglasses, taken no longer than 6 months ago. (Stickers / Scanned photos are not allowed)Your name printed in capital letters on the back of each photo.

2) A copy of ID card or Alien certificate or Passport

3) A copy of Housing registration (For Thai applicant only)

4) A copy of academic transcripts (GPAX) or an equivalent document

5) A copy of English and Math proficiency test score: IELTS, TOFEL, and SAT (If any)

6) A recommendation letter from the institute where the high school degree was attained (If any)

7) A copy of name change certificate (If any)

3.3 Application fee:

TCAS 1, 2, 3, and 4 (the rate according to the KKU announcement and paid via QR code)

KKUIC Direct Admission and TCAS 5 (1,500 THB paid online by credit card)

4. Tuition Fee

Please learn more about the tuition fees for whole program (4 years, 8 semesters) on the “Fees” menu. Click!!
**Note: Admission fee of 10,000 baht is paid only once for the first semester of year 1. The stated fees do not include the fee for a pre-college preparation course which will be applied when the student is accepted under English language conditions.

year 1

First Semester
IC011009 Wellness Dimensions
IC011001 Critical Reading and Writing
IC011xxx General Education Course, Language Elective
IC101001 Principle of Management
IC011021 Mathematics in Everyday Life
IC011016 Information Literacy

Second Semester

IC201002 Introduction to Political Science
IC011011 Cultural Diversity
IC011010 Globalization Studies
IC011012 Leadership and Change Management
IC011002 Academic English
IC011xxx General Education Course, Language Elective

year 2

First Semester

IC202005 World Geography
IC202003 Introduction to International Affairs
IC202001 Principles of Economics
IC202002 Contemporary World History
IC202004 Introduction to Law
IC102004 Organizational Behavior

Second Semester

ICxxxxxx Free Elective Course 3 credits
IC202007 Introduction to Sociology
IC202006 Global Economy and Trade Policies
IC202008 International Relations Theories and Ethics
IC202009 Diplomacy
IC202010 Introduction to Public Policy and Administration

year 3

First Semester

IC203002 World Societies
IC203003 International Political Economy
IC203004 International Organizations
IC203001 International Law
ICxxxxxx Free Elective Course 3 credits
ICxxxxxx Minor Elective Course 3 credits

Second Semester

ICxxxxxx Minor Elective Course 6 credits
ICxxxxxx Free Elective Course 3 credits
IC203008 International Security
IC203006 Comparative Polotics
IC203005 Thailand’s Foreign Policy
IC203007 Research Methodology in Social Sciences

year 4

First Semester

Track 1: Internship

IC204001 Study Project in International Affairs
IC204796 Internship in International Affairs (During the summer of 3rd-Year)
ICxxxxxx Minor Elective Course 3 credits

Track 2: Cooperative Education

IC204785 Cooperative Education in International Affairs

Second Semester

Track 1: Internship

IC204476 Seminar in International Affairs
ICxxxxxx Minor Elective Course 6 credits

Track 2: Cooperative Education

ICxxxxxx Minor Elective Course 9 credits
IC204476 Seminar in International Affairs

Minor Elective Courses for Global Business

Students must complete 18 credits by selecting one Track from the track offered below.

Track 1: Area Studies

IC204101 ASEAN in Global Affairs
IC204102 The Role of East Asia in the Current World Affairs
IC204103 Russia and International Politics
IC204104 Conflicts in Middle East
IC204105 Government and Society of the United States of America
IC204106 Foreign Policy of the United States of America
IC204107 Conflicts in South East Asia
IC204108 European Studies

Track 2: Communication Arts

055330 Communications Theory
055242 Web Design and Development
055130 Newspaper and Magazine Journal
055320 Persuasion and Argumentation
055322 Mass Communication
055323 Communications in Public Relations
055324 Strategic Communications
055312 Document Analysis and Criticism

Track 3: Business

IC102005 Basic Marketing Concept
IC102008 Business Law
IC103003 Business Strategy
IC103004 International Business Management
IC103006 International Human Resource Management
IC103008 Applied Project Management
IC113001 Strategic Marketing Management
IC133003 Business Service Marketing
IC113004 Customer Relationship Management
IC113006 Logistics and Supply Chain Management
IC122001 Introduction to Entrepreneurship
IC123001 Business Plan Development and Business Strategy for International Entrepreneurship
IC123004 Business Investment and Accounting for Small Business
IC123006 Business Expansion and Franchise Development

Track 4: Interdisciplinary

Students must complete 18 credits by selecting the courses from track 1, 2, and 3.

Q&A

Q&A