การรับสมัครนักศึกษาปริญญาตรี

การรับสมัครนักศึกษาปริญญาตรี

ภาคการศึกษาต้น | ปีการศึกษา 2567

TCAS รอบที่ 1 : แฟ้มสะสมผลงาน

1 – 16 ต.ค. 2566

การรับเข้านักศึกษาใหม่รอบที่ 1 ผ่านระบบ Thai University Central Admission System (TCAS) ที่คัดเลือกนักศึกษาผู้มีศักยภาพสูง ด้วยวิธีการยื่นแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)

รอบรับตรงวิทยาลัยนานาชาติ ครั้งที่ 1

12 ต.ค. – 7 พ.ย. 2566

การรับเข้านักศึกษาใหม่แบบรับตรง ครั้งที่ 1 ที่คัดเลือกนักศึกษาทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติ ตามคุณสมบัติผู้สมัคร เกณฑ์การรับเข้า และการสอบคัดเลือกเข้าศึกษา ของวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

TCAS รอบที่ 2 : โควตา

1 – 15 มี.ค. 2567

การรับเข้านักศึกษาใหม่รอบที่ 2 ผ่านระบบ Thai University Central Admission System (TCAS) ที่ให้โควตาการสมัคร แก่นักเรียนจากโรงเรียนมัธยมศึกษาในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย

รอบรับตรงวิทยาลัยนานาชาติ ครั้งที่ 2

3 – 12 ม.ค. 2567

การรับเข้านักศึกษาใหม่แบบรับตรง ครั้งที่ 2 ที่คัดเลือกนักศึกษาทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติ ตามคุณสมบัติผู้สมัคร เกณฑ์การรับเข้า และการสอบคัดเลือกเข้าศึกษา ของวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

TCAS รอบที่ 3 : แอดมิชชั่น

6 – 12 พ.ค. 2567

การรับเข้านักศึกษาใหม่แบบรับตรง ครั้งที่ 3 ที่คัดเลือกนักศึกษาทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติ ตามคุณสมบัติผู้สมัคร เกณฑ์การรับเข้า และการสอบคัดเลือกเข้าศึกษา ของวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

TCAS รอบที่ 2.2 : โควตา

25-26 เม.ย. 2566

การรับเข้านักศึกษาใหม่รอบที่ 2 ผ่านระบบ Thai University Central Admission System (TCAS) รอบโควตา ครั้งที่ 2 ที่ให้โควตาการสมัครแก่นักเรียนจากโรงเรียนมัธยมศึกษาในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย

รอบรับตรงวิทยาลัยนานาชาติ ครั้งที่ 3

วันนี้จนถึง 31 มี.ค. 2567

การรับเข้านักศึกษาใหม่แบบรับตรง ครั้งที่ 3 ที่คัดเลือกนักศึกษาทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติ ตามคุณสมบัติผู้สมัคร เกณฑ์การรับเข้า และการสอบคัดเลือกเข้าศึกษา ของวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รอบรับตรงวิทยาลัยนานาชาติ ครั้งที่ 4

17 – 31 พ.ค. 2567

การรับเข้านักศึกษาใหม่แบบรับตรง ครั้งที่ 4 ที่คัดเลือกนักศึกษาทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติ ตามคุณสมบัติผู้สมัคร เกณฑ์การรับเข้า และการสอบคัดเลือกเข้าศึกษา ของวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ภาคการศึกษาปลาย | ปีการศึกษา 2566

รอบรับตรงวิทยาลัยนานาชาติ ครั้งที่ 1

31 ส.ค. - 20 ก.ย. 2566

การรับเข้านักศึกษาใหม่แบบรับตรง ครั้งที่ 1 ที่คัดเลือกนักศึกษาทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติ ตามคุณสมบัติผู้สมัคร เกณฑ์การรับเข้า และการสอบคัดเลือก เพื่อเข้าศึกษาในวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2566

รอบรับตรงวิทยาลัยนานาชาติ ครั้งที่ 2

29 ต.ค. - 20 พ.ย. 2566

[สำหรับนักศึกษาต่างชาติ เท่านั้น] การรับเข้านักศึกษาใหม่แบบรับตรง ครั้งที่ 2 ที่คัดเลือกนักศึกษาต่างชาติ ตามคุณสมบัติผู้สมัคร เกณฑ์การรับเข้า และการสอบคัดเลือก เพื่อเข้าศึกษาในวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2566