หลักสูตรมหาบัณฑิต

สาขาการจัดการเทคโนโลยี
และนวัตกรรมระหว่างประเทศ

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมระหว่างประเทศ
(หลักสูตรนานาชาติ พหุวิทยาการ)

เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นผลิตมหาบัณฑิตให้มีทักษะและความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างนวัตกรรมที่ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค และสามารถพัฒนางานวิจัยให้มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและนานาชาติ โดยสามารถนำผลงานวิจัยเดิมไปต่อยอดสู่นวัตกรรมเชิงพาณิชย์ เกิดเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถจับต้องได้ มีมูลค่าสูงขึ้น สามารถต่อยอดไปสู่การเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่มีพื้นฐานความรู้และความสามารถในด้านผู้ประกอบการ และแรงงานในภาคอุตสาหกรรมสมัยใหม่ที่สามารถบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยเน้นการนำความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี-นวัตกรรม ศิลปศาสตร์ และด้านการบริหารธุรกิจมาบูรณาการเข้าด้วยกัน ใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอนทั้งหมดเพื่อรองรับผู้ประกอบการและผู้ดำเนินการด้านธุรกิจทั้งไทยและต่างชาติ ทำให้สามารถตอบสนองกับการเติบโตด้านจำนวนธุรกิจและการลงทุนในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนวิชาเลือกกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 1. นวัตกรรมช่องทางการตลาด (Marketing Channel Innovation) 2. นวัตกรรมทางมัลติมีเดียและเทคโนโลยีสารสนเทศ (Multimedia and Information Technology Innovation) 3. นวัตกรรมทางอาหารและเกษตร (Food and Agricultural Innovation) 4. ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมและนวัตกรรม (Environmental Sustainability and Innovation) 5. นวัตกรรมทางวัสดุศาสตร์ (Material Science Innovation)
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาคลิกปุ่ม “What You Study?” และ “Areas of Emphasis” ด้านล่าง

สำหรับนักศึกษา ที่เลือกกลงทะเบียนเรียนในกลุ่มวิชาเลือกที่ 7: การศึกษา ณ ต่างประเทศ (Study Abroad Track) สามารถใช้เวลาในภาคเรียนสุดท้าย เพื่อศึกษาและดำเนินงานวิจัย ณ University of Southern Denmark ราชอาณาจักรเดนมาร์ก

หลักสูตรนี้ จัดตั้งขึ้นภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง วิทยาลัยนานาชาติ คณะวิทยาศาสตร์ คณะเทคโนโลยี และอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

แนวทางในการประกอบอาชีพ

ผู้สำเร็จการศึกษา สามารถประกอบอาชีพเจ้าของธุรกิจส่วนตัว ที่ปรึกษาด้านนวัตกรรมการผลิตภัณฑ์และการดำเนินธุรกิจ นักวิชาการและวิจัยด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์และนวัตกรรม หรือสถานประกอบการต่างๆ ที่เกี่ยวกับงานด้านผลิตภัณฑ์ นวัตกรรม และการบริหารธุรกิจ

Program Overview

The program focuses on producing Master’s graduates who have skills and creativity in innovation development that meet the present world’s consumer needs. Meanwhile, this program allows the students to explore how to develop a high-value innovative product that responds to the market demand and enhances a customer experience. The graduates may become skillful next-generation entrepreneurs or work in the modern industrial sector.

The program emphasizes integrating knowledge in business, technology, and innovation management. All instructions and activities are in English to support Thai and international entrepreneurs and employees of modern businesses at the national or international level.

Students can choose to pursue the following areas of emphasis: 1) Marketing Channel Innovation, 2) Multimedia and Information Technology Innovation, 3) Food and Agricultural Innovation, 4) Environmental Sustainability and Innovation, and 5) Material Science Innovation. Please explore “What You Study?” and “Areas of Emphasis” tabs below for more information.

In the Study Abroad Track (optional), students can spend their last semester studying and conducting their research at University of Southern Denmark. This program was established under the collaboration of International College, Faculty of Sciences, Faculty of Technology, and Science Park.

Group 15944

International Technology
and Innovation Management (ITIM)

1. Degree Requirements

To qualify for admission, a candidate should have a relevant degree on a Bachelor’s level, for instance:
Bachelor of Business Administration (any major areas)
Bachelor of Science/Technology (any major areas)
Bachelor of Engineering (any major areas)
Bachelor of Communication Arts/Arts (any major areas)

2. English Language Requirements

This international master’s degree program is entirely taught in English. Therefore, a candidate should have sufficient English capacity to communicate effectively while pursuing this study program. The candidate can prove his/her proficiency in English in many ways:

1) A candidate who is graduating (completed his/her Bachelor’s degree requirements) or has completed a related Bachelor’s degree program taught in English (an international program in Thailand or abroad) is exempt from submitting an English language certificate.
2) A candidate can submit an English language certificate directly to KKUIC. The acceptable test results include IELTS (minimum of 5.5), TOEFL (minimum of 46-59).
3) A candidate without evidence of 1) and 2) can apply. However, the candidate may be accepted to the program under the condition that he/she must pass the KKU Graduate School’s English language proficiency test by the end of the first semester.

3. Statement of Purpose (SoP)

An SoP demonstrates your academic background and your skills relevant to this degree program. It also involves your career goals and what you are aiming for. A candidate must write an SoP (700-900 words) and submit this as part of their application.

4. Reference Suggestion

Two referees are requested to provide recommendation letters. The referees could be your lecturers or job supervisors. You will be asked to supply the referee’s names and emails. Our application platform will then automatically contact your referees.

5. Reference Suggestion

This program takes a minimum of 1.5 years (3 semesters), including coursework and an independent study/thesis and study abroad program (optional).
Thai students incur a tuition fee of 50,000 THB per semester.
International students incur a fee of 65,000 THB per semester (tuition fee of 50,000 THB plus international student fee of 15,000 THB).

6. Program Duration and Fees

This program takes a minimum of 1.5 years (3 semesters), including coursework and an independent study/thesis and study abroad program (optional).
Thai students incur a tuition fee of 50,000 THB per semester.
International students incur a fee of 65,000 THB per semester (tuition fee of 50,000 THB plus international student fee of 15,000 THB).

7. Important Dates

For Regular and 4+1 Program Applications
Application periodNow-30 May 2022
Announcement of eligible candidates for interview1 June 2023
In-person interview6 June 2023
Announcement of the application results8 June 2023 at
www.ic.kku.ac.th

8. Procedure and Important Documents

Start your request for admission to a master’s degree program following this link: CLICK>> Generate a user account to access the KKUIC application platform. Then, upload electronic documents to support your application. The required documents are:

1) A photo size 3X4 cm with no hat or sunglasses, taken within 6 months.
2) A copy of ID card (Thai applicant) or Passport (Foreign applicant)
3) A copy of Housing registration (For Thai applicant only)
4) A copy of academic transcripts or an equivalent document
5) An English language certificate: IELTS, TOFEL, or an equivalence.
6) A statement of purpose (700-900 words in PDF format). Please upload this letter under “Other Document.”

M.Sc. in International Technology and Innovation Management provides 3 study plans with 5 electives modules, and an optional study abroad program.

1. Track 1: IS Plan (Plan B)

This is a non-thesis program. Students also need to complete 6 required courses (18 credits), 4 elective module courses (12 credits), and an independent study course (6 credits).

Year 1

First Semester

IC 317 003 International Business Development and Networking
IC 317 004 International Intellectual Property Law
IC 507 202 International Business Strategy
IC 507 208 International Brand Communication

Second Semester

IC 317 001 Technology Creativity and Innovation
IC 317 002 Project Management and Product Development
IC 317 891 Seminar in International Technology and Innovation Management (Audit)
IC xxx xxx (Area of Emphasis)
IC xxx xxx (Area of Emphasis)


 

Year 2

First Semester

IC xxx xxx (Area of Emphasis)
IC xxx xxx (Area of Emphasis)
IC 317 897 Independent Study (6 credits)


 

2. Regular Thesis Plan (Plan A2)

This plan consists of 6 required courses (18 credits) and 2 courses selected from the list of elective modules (6 credits). Students also need to enroll in a thesis course (12 credits).

Year 1

First Semester

IC 317 003 International Business Development and Networking
IC 317 004 International Intellectual Property Law
IC 507 202 International Business Strategy
IC 507 208 International Brand Communication

Second Semester

IC 317 002 Project Management and Product Development
IC 317 891 Seminar in International Technology and Innovation Management
IC 317 005 Research Methodology in Technology and Innovation Management
IC xxx xxx (Area of Emphasis)
IC xxx xxx (Area of Emphasis)


 

Year 2

First Semester

IC 317 899 Thesis (12 credits)


 

Study Abroad Track (optional)

Students can select either Plan A1, Plan A2, Plan B and spend their last semester studying and conducting their research at University of Southern Denmark. Students will enroll in the courses as stated below and/or other courses as instructed by the partner university.

Year 2

First Semester

IC 317 021 Advanced Topics in Technology and Innovation Management

IC 317 022 Current Issues in Technology and Innovation Management

IC 317 023 Management of Technology

IC 317 024 Theories and Methods of Technological Change

IC 317 025 Sustainable Materials in Product Creation

IC 317 026 Consumer Product Testing and Optimization

IC 317 027 Smart Product Development

IC 317 028 New Business Establishment

IC 317 029 Global Entrepreneurship

Module 1 : Marketing Channel Innovation

IC 317 016 Business and Consumer Analytics
IC 317 017 E-Commerce, Technology, and Applications
IC 317 018 Digital Media Design for Business Practices
IC 317 019 International Retailing
IC 317 020 Current Issues in International Commercialization and Innovation

Module 2 : Multimedia and Information Technology Innovation

IC 222 002 Technology in Communication
IC 222 006 Multimedia Production
IC 222 011 Professional Image Management
IC 222 012 Television Journalism and Broadcasting
IC 223 005 Strategic Communications
IC 317 006 3D Printing for Non-technical Innovators
IC 317 007 Creativity, Digital Innovation, and Applied Design
IC 317 008 Advanced Multimedia Communication

Module 3 : Environmental Sustainability and Innovation

IC 307 001 Biodiversity and Conservation
IC 307 004 Tropical Ecology
IC 307 005 Applied Microbiology
IC 307 006 Marine and Freshwater Environmental Biology
IC 307 101 Environmental Planning and Management
IC 307 103 Sustainable Development and Management
IC 307 107 Climate Change and Renewable Energy
IC 317 009 Natural Resources Technology and Innovation

Module 4 : Food and Agricultural Innovation

TE 034 612 Food Safety, Regulation and Law
TE 035 031 Introduction to Food Preservation
TE 035 600 Hygiene and Safety in Food Service
TE 035 601 Essential Knowledge in Food Technology
IC 317 012 Introduction to Food Technology and Nutrition
IC 317 013 Innovative and Product Development in Food Industry
IC 317 014 Food Processing Technology in Food Industry
IC 317 015 Quality Management System in Food Industry

Module 5 : Material Science Innovation

SC 007 001 Nanotechnology and Innovation
SC 007 002 Industrial Material
SC 523 462 Polymer Processing
SC 523 418 Introduction to Biomaterials
SC 502 252 Introduction to Energy Science
SC 522 314 Nanoscience and Nanotechnology
IC 317 006 3D Printing for Non-technical Innovators
IC 317 009 Natural Resources Technology and Innovation
IC 317 010 Nanomaterials for Product Development
IC 317 011 Frontier Biomaterials

Q&A

Q&A