หลักสูตร 4+1

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมระหว่างประเทศ (หลักสูตร 4+1)

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการเทคโนโลยี
และนวัตกรรมระหว่างประเทศ (หลักสูตร 4+1)

เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นผลิตมหาบัณฑิตให้มีทักษะและความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างนวัตกรรมที่ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค และสามารถพัฒนางานวิจัยให้มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและนานาชาติ โดยสามารถนำผลงานวิจัยเดิมไปต่อยอดสู่นวัตกรรมเชิงพาณิชย์ เกิดเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถจับต้องได้ มีมูลค่าสูงขึ้น สามารถต่อยอดไปสู่การเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่มีพื้นฐานความรู้และความสามารถในด้านผู้ประกอบการ และแรงงานในภาคอุตสาหกรรมสมัยใหม่ที่สามารถบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยเน้นการนำความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี-นวัตกรรม ศิลปศาสตร์ และด้านการบริหารธุรกิจมาบูรณาการเข้าด้วยกัน ใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอนทั้งหมดเพื่อรองรับผู้ประกอบการและผู้ดำเนินการด้านธุรกิจทั้งไทยและต่างชาติ ทำให้สามารถตอบสนองกับการเติบโตด้านจำนวนธุรกิจและการลงทุนในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนวิชาเลือกกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 1. นวัตกรรมช่องทางการตลาด (Marketing Channel Innovation) 2. นวัตกรรมทางมัลติมีเดียและเทคโนโลยีสารสนเทศ (Multimedia and Information Technology Innovation) 3. นวัตกรรมทางอาหารและเกษตร (Food and Agricultural Innovation) 4. ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมและนวัตกรรม (Environmental Sustainability and Innovation) 5. นวัตกรรมทางวัสดุศาสตร์ (Material Science Innovation)
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาคลิกปุ่ม “What You Study?” และ “Areas of Emphasis” ด้านล่าง

สำหรับนักศึกษา ที่เลือกกลงทะเบียนเรียนในกลุ่มวิชาเลือกที่ 7: การศึกษา ณ ต่างประเทศ (Study Abroad Track) สามารถใช้เวลาในภาคเรียนสุดท้าย เพื่อศึกษาและดำเนินงานวิจัย
University of Southern Denmark ราชอาณาจักรเดนมาร์ก

หลักสูตรนี้ จัดตั้งขึ้นภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง วิทยาลัยนานาชาติ คณะวิทยาศาสตร์ คณะเทคโนโลยี และอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Why the 4+1 Program?

Master’s graduates can work as private business owners, advisors for product innovation and business operations, academicians and researchers in product development and innovation, and the founders of enterprises related to production, innovation, and business administration fields.

Save Money

Enjoy a huge tuition reduction when you take the M.Sc. courses during your 4th year of the bachelor’s degree level.

Save Time

Earn a bachelor’s and a master’s degree in 5 years.

Be Competitive

Increase your value in a competitive job market and begin your career a year earlier.

แนวทางในการประกอบอาชีพ

ผู้สำเร็จการศึกษา สามารถประกอบอาชีพเจ้าของธุรกิจส่วนตัว ที่ปรึกษาด้านนวัตกรรมการผลิตภัณฑ์และการดำเนินธุรกิจ นักวิชาการและวิจัยด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์และนวัตกรรม หรือสถานประกอบการต่างๆ ที่เกี่ยวกับงานด้านผลิตภัณฑ์ นวัตกรรม และการบริหารธุรกิจ

Learn More About the Related Programs

M.Sc. International Technology and Innovation Management
B.B.A. Global Business
B.B.A. International Entrepreneurship
B.B.A. International Marketing

Group 15944

International Technology
and Innovation Management (ITIM)

1. Eligibility

KKUIC students (3rd year to become 4th year) from the B.B.A program (from all majors).

2. Program Duration and Fees

LevelsWhen to studyDurationTotal Costs
(Thai students)
Total Costs
(International students)
Bachelor’s DegreeYear 41 year
(2 semesters)
THB 3,600
(1,800/semester)
THB 3,600
(1,800/semester)
Master’s DegreeYear 11 year
(2 semesters)
THB 100,000
(50,000/semester)
THB 130,000*
(65,000/semester)

*International students will incur a tuition fee of THB 50,000 per semester plus an international student fee of THB 15,000 per semester.

3. Important dates

Application periodNow-30 May 2022
Announcement of eligible candidates for interview1 June 2023
Online interview6 June 2023
Announcement of the application results8 June 2023

4. Application Procedure and Important Documents

Start your request for admission to a 4+1 program following this link: CLICK>> Generate a user account to access the KKUIC application platform. Then, upload electronic documents to support your application. The required documents are:

1) A photo size 3X4 cm with no hat or sunglasses, taken within 6 months.
2) A copy of ID card (Thai applicant) or Passport (Foreign applicant)
3) A copy of Housing registration (For Thai applicant only)
4) A copy of academic transcript

4+1 B.B.A/ M.Sc. in International Technology and Innovation Management provides 2 study plans with 5 selected areas of emphasis, and an optional study abroad program.

Track 1: Indepent Study Plan (Plan B)

This is a non-thesis program. Students also need to complete 6 required courses (18 credits), 4 elective module courses (12 credits), and an independent study course (6 credits).

Track 2: Regular Thesis Plan (Plan A2)

This plan consists of 6 required courses (18 credits) and 2 courses selected from the list of elective modules (6 credits). Students also need to enroll in a thesis course (12 credits).

Study PlanPlan A2 (Thesis)Plan B (IS)
Year 4: First Semester
IC 317 003 International Business Development and Networking//
IC 317 004 International Intellectual Property Law//
Year 4: Second Semester
IC 317 001 Technology Creativity and Innovation//
IC317 002 Project Management and Product Development//
Year1: Third Semester
IC 507 202 International Business Strategy//
IC 507 208 International Brand Communication//
IC 317 891 Seminar in International Technology and Innovation Management//
IC 317 005 Research Methodology in Technology and Innovation/
xx xxx xxx Elective Couse//
xx xxx xxx Elective Couse/
Year1: Third Semester
xx xxx xxx Elective Couse/
xx xxx xxx Elective Couse/
IC 317 898 Thesis/
IC 317 897 Independent Study/

Module 1 : Marketing Channel Innovation

IC 317 016 Business and Consumer Analytics
IC 317 017 E-Commerce, Technology, and Applications
IC 317 018 Digital Media Design for Business Practices
IC 317 019 International Retailing
IC 317 020 Current Issues in International Commercialization and Innovation

Module 2 : Multimedia and Information Technology Innovation

IC 222 002 Technology in Communication
IC 222 006 Multimedia Production
IC 222 011 Professional Image Management
IC 222 012 Television Journalism and Broadcasting
IC 223 005 Strategic Communications
IC 317 006 3D Printing for Non-technical Innovators
IC 317 007 Creativity, Digital Innovation, and Applied Design
IC 317 008 Advanced Multimedia Communication

Module 3 : Environmental Sustainability and Innovation

IC 307 001 Biodiversity and Conservation
IC 307 004 Tropical Ecology
IC 307 005 Applied Microbiology
IC 307 006 Marine and Freshwater Environmental Biology
IC 307 101 Environmental Planning and Management
IC 307 103 Sustainable Development and Management
IC 307 107 Climate Change and Renewable Energy
IC 317 009 Natural Resources Technology and Innovation

Module 4 : Food and Agricultural Innovation

TE 034 612 Food Safety, Regulation and Law
TE 035 031 Introduction to Food Preservation
TE 035 600 Hygiene and Safety in Food Service
TE 035 601 Essential Knowledge in Food Technology
IC 317 012 Introduction to Food Technology and Nutrition
IC 317 013 Innovative and Product Development in Food Industry
IC 317 014 Food Processing Technology in Food Industry
IC 317 015 Quality Management System in Food Industry

Module 5 : Material Science Innovation

SC 007 001 Nanotechnology and Innovation
SC 007 002 Industrial Material
SC 523 462 Polymer Processing
SC 523 418 Introduction to Biomaterials
SC 502 252 Introduction to Energy Science
SC 522 314 Nanoscience and Nanotechnology
IC 317 006 3D Printing for Non-technical Innovators
IC 317 009 Natural Resources Technology and Innovation
IC 317 010 Nanomaterials for Product Development
IC 317 011 Frontier Biomaterials

Q&A

Q&A