เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับเรา

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่นปัจจุบันถูกจัดตั้งตามแผนยุทธศาตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะเป็นศูนย์การศึกษาระดับนานาชาติชั้นนำในประเทศในแถบภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
และในระดับภูมิภาคอาเซียน โดยมุ่งเน้นรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานทั้งภาคทฤษฏีและปฏิบัตินักศึกษาไทย จีน เกาหลี ไต้หวันและประเทศอื่น ๆ ในแถบภูมิภาคลุ่มน้ำโขง จะได้มีโอกาสในการเรียนรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์วัฒนธรรมที่หลากหลายและแตกต่างกัน รวมทั้งการศึกษาดูงานและฝึกงานทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

วิสัยทัศน์

เป็นวิทยาลัยนานาชาติชั้นนำเพื่อการเปลี่ยนแปลงสู่ความยั่งยืน โดยมีเป้าหมายคือ ได้รับการยกย่องระดับประเทศว่าเป็นวิทยาลัยนานาชาติชั้นนำเพื่อการเปลี่ยนแปลงสู่ความยั่งยืนในปี 2568

พันธกิจ

เสริมสร้างพลังแก่ประชากรโลกและสร้างเสริมการเปลี่ยนแปลงสู่ความยั่งยืนผ่านการศึกษา วิจัยและนวัตกรรม และการพัฒนาชุมชน ที่มีคุณภาพ


ค่านิยมองค์กร

MOVE

M: ทันสมัยทั้งเทคโนโลยี และนวัตกรรม (Modern Technology and Innovation)
O: เปิดกว้างรับความหลากหลาย (Openness Environment)
V: มีจิตอาสาและความรับผิดชอบต่อสังคม (Volunteer and Social Responsibility)
E: กระตือรือร้น พร้อมปรับเปลี่ยน (Enthusiasm with Flexibility)

อาจารย์ / เจ้าหน้าที่

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
Commodo ullamcorper viverra pharetra quam at turpis nec tempor.

ผศ. สิริมนพร ทิพสิงห์

คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ

รศ.ดร. ชวิศ เกตุแก้ว

รองคณบดีฝ่ายกลยุทธ์ วิจัย และการต่างประเทศ

ผศ.ดร. วุทิวัชฒ์ จิตจักร

รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและนวัตกรรม

ดร. วันวิสาข์ วรรณพิพัฒน์

รองคณบดีฝ่ายส่งเสริมศักยภาพนักศึกษาและความสุขในองค์กร

Benoit Nadeau

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและความร่วมมือระหว่างประเทศ

Dr. Dylan Eugene Southard

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีและการสื่อสารสร้างสรรค์

รศ. ดร. ภาณินี นฤธาราดลย์

ผู้อำนวยการโครงการนวัตกรรมและสังคมแห่งความยั่งยืน

ดร. พัทธมล กาญจนกัณฑ์ ถาวรล้ำเลิศ

หัวหน้าสาขาวิชาศิลปศาสตร์ สังคมศาสตร์ และภาษาศาสตร์

ผศ.ดร. ณฐฒิณี เก็บสมบัติ

หัวหน้าสาขาวิชาธุรกิจ นวัตกรรม และวิทยาศาสตร์ประยุกต์

ลักขณา บุตรอุดม

รักษาการ ผู้อำนวยการกองบริหารงานวิทยาลัยนานาชาติ

อาจารย์

กำลังโหลดข้อมูล...

Dr. Paul Fairclough

ตำแหน่ง :

ประธานหลักสูตรศึกษาทั่วไป

การศึกษา :

M.A. TESOL & Applied Linguistics, UCLAN, UK; Trinity Cert. TESOL (QCF Level 5), Trinity College London, UK; Trinity Cert PTLLS, Trinity College London, UK; B.A. (Hons) Business Management, University of Hull, UK

วิชาที่สอน :

Academic English, Critical Reading & Writing, English For Communication In Multicultural Societies, University Study Skills, AEP

สาขาวิจัย :

Social Linguistics, Taboos in the EFL Classroom, Interlanguage, and Educating Educators.

ศ.ดร.ละออศรี เสนาะเมือง

ตำแหน่ง :

ประธานหลักสูตรความหลากหลายทางชีวภาพและการจัดการสิ่งแวดล้อม

การศึกษา :

Ph.D. (Zoology), University of Canterbury, New Zealand; Cert. in Limnology, Austrian Academy of Sciences &University of Vienna,Austria; Cert. in Freshwater Zooplankton, State University of Ghent, Belgium; M.Sc. (Marine Biology), Chulalongkorn University, Thailand; B.Sc. (Biology), Khon Kaen University, Thailand

วิชาที่สอน :

Biology

สาขาวิจัย :

Biology – Freshwater Zooplankton

รศ. ดร. ชวิศ เกตุแก้ว

ตำแหน่ง :

อาจารย์ประจำหลักสูตร การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมระหว่างประเทศ

การศึกษา :

Ph.D. (Applied Economics), University of Antwerp, Belgium; M.B.A., University of Central Arkansas, USA; B.A. (Economics – International Program), Thammasat University, Thailand

วิชาที่สอน :

New Product Development, Business Process, Branding, and Multivariate Analysis

สาขาวิจัย :

Circular Economy, Business Model Transformation, User Experience (UX) Design, Green Business, and Behavioral Economics

Asst. Prof. Kevin P. Jones

ตำแหน่ง :

ผู้ประสานงานหลักสูตรศึกษาทั่วไป

การศึกษา :

M.B.A., University of Nevada, USA; B.Sc. (Administration), University of Michigan, USA

วิชาที่สอน :

General Education, Global Business Management, International Marketing, Management Information Systems

สาขาวิจัย :

Student Behavior Relative to Academic Performance, Attendance, And Intrinsic and Extrinsic Motivators

ดร. พัทธมล กาญจนกัณฑ์ ถาวรล้ำเลิศ

ตำแหน่ง :

หัวหน้าสาขาหลักสูตร ศศ.บ. และประธานหลักสูตร ศศ.บ. หลักสูตรการจัดการการท่องเที่ยว

การศึกษา :

Ph.D. in Hospitality Management, Auckland University of Technology, New Zealand; M.Sc. (Hospitality Management), Manchester Metropolitan University, UK; B.A. (Marketing), Chiangmai University, Thailand

วิชาที่สอน :

Introduction to Tourism, Service Quality Management, Financial and Budgeting Management for Tourism Business, ICT for Tourism and Sustainable Tourism

สาขาวิจัย :

Social Media, Customer Decision Making Process, Service Quality

ผศ.ฑภิพร สุพร

ตำแหน่ง :

ประธานหลักสูตร ศศ.บ. สาขาการระหว่างประเทศ

การศึกษา :

M.A. in International Relations, Chulalongkorn University; B.A. in Political Science (International Relations) with first class honors, Kasetsart University, Thailand.

วิชาที่สอน :

International Security, U.S. Foreign Policy, Non-state Actors in International Affairs

สาขาวิจัย :

U.S. Foreign Policy, Great Power Politics, International Relations Theories, Asia Pacific Security

ดร. ธวัชชัย วรกิตติมาลี

ตำแหน่ง :

อาจารย์ประจำหลักสูตรการระหว่างประเทศ

การศึกษา :

Ph.D. (Southeast Asian Area Studies), Kyoto University, Japan; Master of Public Policy, Kyoto University, Japan; B.Econ. (International Economics) (Honors), Ramkhamhaeng University, Thailand; B.A. (International Affairs) (First-class Honors), Thammasat University, Thailand.

วิชาที่สอน :

Diplomacy, China and International Relations, Introduction to Political Sciences.

สาขาวิจัย :

East Asian Studies, Japanese Politics and International Relations, Comparative Politics

รพีพรรณ พิทยาดิลก

ตำแหน่ง :

ผู้ประสานงานหลักสูตรการระหว่างประเทศ

การศึกษา :

Master of Public Policy and Management (MPPM), University of Melbourne, Australia; B.A. in International Affairs (First class honors), Khon Kaen University International College, Thailand

วิชาที่สอน :

General Education

สาขาวิจัย :

Public Policy, Social Policy, Governance, Globalization, Sustainable Development

ดร. ศราวุธ จันดีวันทา

ตำแหน่ง :

อาจารย์ประจำหลักสูตรศึกษาทั่วไป

การศึกษา :

Ph.D. in Curriculum and Instruction, Khonkean University, Thailand; M.A. Chinese Literature, National Sun Yat-sen University, Taiwan (R.O.C); B.B.A Marketing, Suan Sunandha Rajabhat University, Thailand.

วิชาที่สอน :

Chinese for Communication, Chinese for Tourism Industry

สาขาวิจัย :

Chinese Literature, Chinese Language Teaching

ชฎารัตน์ เลิศพรประสพโชค

ตำแหน่ง :

โค้ชภาษาจีน

การศึกษา :

วิชาที่สอน :

Chinese for Communication, Chinese for Tourism Industry

สาขาวิจัย :

Chinese Literature, Chinese Language Teaching

ชนัดดา มนูญญรัตน์

ตำแหน่ง :

อาจารย์ประจำหลักสูตรศึกษาทั่วไป

การศึกษา :

B.A. Elementary Faculty of Education. Khon Kean University, Thailand; M.A. Educational Technology, Faculty of Education. Khon kaen University, Thailand

วิชาที่สอน :

Multiculturalism

สาขาวิจัย :

Multiculturalism

Erich R. Sysak

ตำแหน่ง :

English Language Lecturer

การศึกษา :

MA in English, Florida State University. USA

วิชาที่สอน :

Academic English, Public Speaking

สาขาวิจัย :

Storytelling, Phonology, Academic Writing

Daniel O’Connell

ตำแหน่ง :

อาจารย์ประจำหลักสูตรศึกษาทั่วไป

การศึกษา :

 B.A. in American Studies, University of Notre Dame, South Bend, Indiana, USA; M.B.A. in Economics, the Stern School at New York University, New York, New York, USA; M.P.S. in TESOL, Manhattanville College, Purchase, New York, USA

วิชาที่สอน :

ESAP 1, ESAP 2, Critical Reading and Writing, Public Speaking, English for Communication in Multicultural Societies

สาขาวิจัย :

L1 Interference in L2 Acquisition, Affective Factors Influencing L2 Retention

จิตติมา ไกรศรีวรรธนะ

ตำแหน่ง :

อาจารย์ประจำหลักสูตรศึกษาทั่วไป

การศึกษา :

M.A. (English) Khon Kaen University, Thailand; B.A. (English) Khon Kaen University, Thailand

วิชาที่สอน :

ESAP1, ESAP2, English for Communication in Multicultural Societies, Public Speaking

สาขาวิจัย :

Public Speaking, Discourse Analysis, Corpus Linguistics

Josh Macknick

ตำแหน่ง :

English Language Coach

การศึกษา :

B.A. in English, Linguistics, University of Wisconsin Eau Claire, USA

วิชาที่สอน :

Public Speaking, ESAP1, ESAP2

สาขาวิจัย :

Phonetics, Second Language Acquisition, Language and Technology

ภัสชณันญ์ ศรุตญาณพัฒน์

ตำแหน่ง :

อาจารย์ประจำหลักสูตรศึกษาทั่วไป

การศึกษา :

M.A. TEFL (Teaching English as a Foreign Language), Thammasat University.
B.A. English (2nd-class Honors), Khon Kaen University.

วิชาที่สอน :

ESAP1, ESAP2, University Study Skills in English

สาขาวิจัย :

Discourse analysis, Corpus Linguistics, English Language Teaching

พรพรรณ สุรียธนาภาส

ตำแหน่ง :

อาจารย์ประจำหลักสูตรศึกษาทั่วไป

การศึกษา :

M.A. Teaching English as a Foreign Language (TEFL), Manchester Metropolitan University, UK; M.Bus. (Entrepreneurship), University of Queensland, Australia; B.Eng. (Chemical Engineering), Mahidol University, Thailand

วิชาที่สอน :

Academic English, Critical Reading & Writing, English for Communication in Multicultural Societies, University Study Skills in English

สาขาวิจัย :

ฐิติวรรณ เถื่อนนาดี

ตำแหน่ง :

อาจารย์ประจำหลักสูตรศึกษาทั่วไป

การศึกษา :

Ph.D. (Candidate) in English language teaching (ELT), Language Institute,Thammasat University,
M.A. in career English for international communications (CEIC), Language Institute, Thammasat University
TESOL certificate, Language Institute, Thammasat University
LL.B in Law , Khonkaen University

วิชาที่สอน :

Public speaking,academic English

สาขาวิจัย :

Corpus linguistics,lexical bundles

Asst. Prof. Dr. Jesper Knijnenburg

ตำแหน่ง :

อาจารย์ประจำหลักสูตรความหลากหลายทางชีวภาพและการจัดการสิ่งแวดล้อม

การศึกษา :

Dr. sc. ETH Zurich, Switzerland Laboratory of Human Nutrition, M.Sc. (Chemical Engineering) TU Delft, the Netherlands Particle Technology, B.Sc. (Chemical and Biochemical Engineering) TU Delft, the Netherlands Process Equipment, Netherlands

วิชาที่สอน :

Nanotechnology and the Environment, Research Applications for Problem Solving

สาขาวิจัย :

Nanotechnology, Materials Science, Environmental Science

ผศ.ดร. วุทิวัชฒ์ จิตจักร

ตำแหน่ง :

อาจารย์ประจำหลักสูตรความหลากหลายทางชีวภาพและการจัดการสิ่งแวดล้อม

การศึกษา :

Ph.D. (Plant Pathology), Khon Kaen University, Thailand; M.Sc. (Botany), University of Melbourne, Australia; B.Sc. (Biology), Khon Kaen University, Thailand

วิชาที่สอน :

Research Application for Problem Solving

สาขาวิจัย :

Biology

ดร. นพวรรณ นวลจันทร์

ตำแหน่ง :

อาจารย์ประจำหลักสูตรความหลากหลายทางชีวภาพและการจัดการสิ่งแวดล้อม

การศึกษา :

Ph.D. (Biology), Khon Kaen University, Thailand; M.Sc. (Biology), Khon Kaen University, Thailand; B.Sc. (Microbiology), Khon Kaen University, Thailand

วิชาที่สอน :

Research Application for Problem Solving

สาขาวิจัย :

Agricultural and Biological Sciences, Environmental Plant Physiology, Plant Molecular Biology, Bioagricultural Science

ดร. วีธรา บุญธรรม

ตำแหน่ง :

Program Committee Member (BEM)

การศึกษา :

Ph.D. (Environmental Science), School of Environment and Society, Tokyo Institute of Technology, Japan; M.Eng (Engineering Technology), Sirindhorn International Institute of Technology (SIIT), Thammasat University, Thailand; B.Sc. (Geology), Chiang Mai University, Thailand

วิชาที่สอน :

Business Statistics, Logical Thinking and Problem Solving, Local Wisdom and Communities

สาขาวิจัย :

Environmental Science, Wastewater Treatment, Activated Carbon, Pyrolysis, Biomass Utilization

ผศ. ดร. ปิติพงศ์ พิมพ์พิเศษ

ตำแหน่ง :

ประธานหลักสูตรนิเทศศาสตร์และผู้ประสานงานสาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสร้างสรรค์ (CMT)

การศึกษา :

Ph.D. (Art and Cultural Research), Khon Kaen University, Thailand; Master of Digital Media, University of Newcastle, Australia; B.Sc. (Applied Computer Sciences), King Mongkut’s University of Technology Thonburi, Thailand

วิชาที่สอน :

Multimedia Technology and Animation

สาขาวิจัย :

Multimedia Technology and Animation

จินตนา รัตนเขมากร

ตำแหน่ง :

ผู้ประสานงานหลักสูตรนิเทศศาสตร์ (International Journalism)

การศึกษา :

M.A. (English), Khon Kaen University, Thailand; Cert. TESL, Seattle University College of Education, USA; B.A. (Thai), Chiang Mai University, Thailand

วิชาที่สอน :

Academic English, Critical Reading & Writing, English For Communication In Multicultural Societies, University Study Skills, Thai for Foreigners

สาขาวิจัย :

Language Learning

ดร.วันวิสาข์ วรรณพิพัฒน์

ตำแหน่ง :

อาจารย์ประจำหลักสูตรเทคโนโลยีสื่อสร้างสรรค์

การศึกษา :

Ph.D. (Educational Technology) Khon Kaen university, Thailand; Cert. (Marketing in a Digital World) University of Illinois at Urbana-Champaign, USA; Cert. (Chinese) Southern Taiwan University of Science and Technology, Taiwan; M.A. (English) Khon Kaen university, Thailand; B.A. (Thai) Khon Kaen university, Thailand

วิชาที่สอน :

Critical Reading & Writing, English for Communication in Multicultural Societies, Public Speaking, University Study Skills in English 1

สาขาวิจัย :

Language learning, Educational technology, Learning innovations, Cognitive neuroscience, Brain-based learning, Cross-cultural learning

Dr. Anders Kølle

ตำแหน่ง :

อาจารย์ประจำหลักสูตรเทคโนโลยีสื่อสร้างสรรค์

การศึกษา :

Ph.D. (Media and Communications) The European Graduate School, Switzerland; M.A. (Art History) University of Copenhagen, Denmark; B.A. (Art History) University of Copenhagen, Denmark; Assistant Director (Film Studies) Ecole Supérieure d´Etudes Cinématographiques, France.

วิชาที่สอน :

Narrative Film, Professional Presentations

สาขาวิจัย :

Aesthetics, Cultural Studies, Communication Theory, Media Studies, Art History

Dr. TU ANH NGUYEN THI

ตำแหน่ง :

อาจารย์ประจำหลักสูตรวารสารศาสตร์ระหว่างประเทศ

การศึกษา :

Ph.D. Candidate in Social Sciences, Chiang Mai University, Thailand. M.A in Sustainable Development, Chiang Mai University, Thailand. B.A in Linguistics, University of Social Sciences and Humanities, Vietnam National University (Hanoi).

วิชาที่สอน :

Mass Communication, Radio Journalism and Interpersonal Communications

สาขาวิจัย :

Media consumption, diaspora studies, transnational studies.

นิธิกาญจน์ เสนาะเมือง

ตำแหน่ง :

อาจารย์ประจำหลักสูตรวารสารศาสตร์ระหว่างประเทศ

การศึกษา :

M.A. (Applied Lingustics), University of New South Wales, Australia; B.A. First-Class Honors (English), Kasetsart University, Thailand

วิชาที่สอน :

Academic English

สาขาวิจัย :

Applied Linguistics

Taraa Mothuratana

ตำแหน่ง :

อาจารย์ประจำหลักสูตรวารสารศาสตร์ระหว่างประเทศ

การศึกษา :

M.A. (Education – TESOL), California State Univerity, San Bernardino, USA; B.A. (Asian American Study), Sanfrancisco State University, USA

วิชาที่สอน :

Academic English, Critical Reading and Writing

สาขาวิจัย :

TESOL

William Hamilton Bicksler

ตำแหน่ง :

อาจารย์ประจำหลักสูตรนิเทศศาสตร์ (Creative Media Technology)

การศึกษา :

M.A. (Communication Studies) Texas Tech University, USA

วิชาที่สอน :

Marketing Communications, Communication Research, Persuasion and Rhetoric

สาขาวิจัย :

Organizational Communication, Public Discourse and Rhetoric

เจ้าหน้าที่

ลักขณา บุตรอุดม

รักษาการ ผู้อำนวยการกองบริหารงานวิทยาลัย​นานาชาติ

ระวิพร โนนทิง

นักวิชาการศึกษา

ชนบดี ราชมณี

นักวิเทศสัมพันธ์

พัชรินทร์ ศรีสุเลิศ

นักวิชาการศึกษา

ญาณาวดี โพคะรัตน์ศิริ

นักวิชาการศึกษา

ชนากานติ์ วุฒิสิริบูรณ์

นักวิชาการศึกษา

ขวัญฤดี หมอกต้ายซ้าย

นักวิชาการศึกษา

พัชราพรรณ บัวคำทุม

นักวิชาการศึกษา

ณิชากร นิพรรัมย์

นักวิเทศสัมพันธ์

วรัทยา เหล่าจูม

นักการตลาด

ธนศักดิ์ กาบสร้อย

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

ณัฐภัทร ไวยประสิทธิ์

นักการตลาด

อ้อมใจ อภัยโส

นักวิชาการเงินและบัญชี

สมาภรณ์ แม่นมาตย์

นักทรัพยากรบุคคล

จารุวรรณ ทองอินทร์

นักวิชาการพัสดุ

วิรัตน์ หวานจริง

นักวิชาการพัสดุ

โฆษิต จำรัสลาภ

นักเทคโนโลยีสารสนเทศ

ณัฐวิภา จันทร์น้อย

นักจัดการงานทั่วไป

ชลธิชา ภูลคร

นักวิชาการแผนและสารสนเทศ

นภัสปัญญ์ ศรีประดิษฐ์

นักจัดการงานทั่วไป

พรสวรรค์ พันธุ์เสนีย์

นักจัดการงานทั่วไป

ศิรินภา พลศิริ

นักจัดการงานทั่วไป

ธนกฤต พันธนู

นักกิจการนักศึกษา

ณิชารีย์ เทียมประเสริฐ

นักวิชาการศึกษา

วันวิสา อนุศรี

นักวิชาการเงินและบัญชี

สุทธิศักดิ์ ไกรวงษา

พนักงานขับรถ

กุลปรียา ศรีเจริญ

นักจัดการงานทั่วไป

ศูนย์และบริการวิชาการ

เราส่งเสริมการบริการวิชาการที่ตอบสนองความต้องการของสังคมและมีส่วนร่วมสนับสนุน ทํานุบํารุง ศิลปวัฒนธรรม

KKUIC

ศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิต
ศูนย์นวัตกรรมและสังคมแห่งความยั่งยืน
ศูนย์สอบ IELTS (British Council X KKUIC)

ศูนย์สอบ SAT

COLLEGE BOARD

งานประชุมวิชาการ TICC

เกี่ยวกับ TICC

เกี่ยวกับ TICC

The Thailand International College Consortium (TICC) งานประชุมวิชาการ จัดโดยวิทยาลัยนานาชาติ 5 แห่ง ได้แก่ วิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ และคณะนานาชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต. วิทยาลัยนานาชาติเหล่านี้ได้ก่อตั้งสมาคมวิทยาลัยนานาชาติแห่งประเทศไทย (TICC) ในปี 2018 เพื่อเพิ่มความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยพันธมิตร

ประวัติการก่อตั้ง

เครือข่ายวิทยาลัยนานาชาติแห่งประเทศไทย (TICC) เริ่มก่อตั้งเมื่อปี พศ. 2557 โดยการนำของ ศาสตราจารย์ ดร.ละออศรี เสนาะเมือง คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในขณะนั้น สมาชิกเริ่มแรกได้แก่ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะวิเทศศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต และวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยนเรศวร ต่อมาได้มีสมาชิกเพิ่มขึ้นจนถึงปัจจุบันมีสมาชิก 6 สถาบันได้แก่

 1. วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 2. คณะวิเทศศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
 3. วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยนเรศวร
 4. วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา
 5. วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
 6. วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ

วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์หลักในการจัดตั้งคือ เพื่อส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสมาชิก แบ่งเป็นความร่วมมือในด้านต่างๆ ดังนี้ การแลกเปลี่ยนนักศึกษาและอาจารย์ การศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกลุ่มสมาชิก การเป็นเจ้าภาพจัดประชุมวิชาการร่วมกันปีละ 1 ครั้ง การแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อการพัฒนาการบริหารหลักสูตรสู่ความเป็นเลิศ และเพื่อการจัดอันดับภายในกลุ่มสมาชิก

ผลการดำเนินการ

การแลกเปลี่ยนนักศึกษา มีนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และ 2 จากคณะวิเทศศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต จำนวนประมาณ 30 คนต่อปี มาศึกษาที่วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในช่วงภาคการศึกษาฤดูร้อนของปีการศึกษา 2557 และ 2558 ปีละ 2 วิชา 6 หน่วยกิต วิชาที่ศึกษาได้แก่วิชาในสาขาการระหว่างประเทศ คณะนักศึกษาจากวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยนเรศวร ศึกษาดูงานของสโมสรนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อปี พศ. 2558 คณะผู้บริหารและบุคลากรจากวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา ศึกษาดูงานที่ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อเดือนมกราคม พศ. 2562 มีการจัดประชุมวิชาการ TICC ปีละ 1 ครั้ง เริ่มตั้งแต่ปี พศ. 2558 โดยการหมุนเวียนเป็นเจ้าภาพหลักปีละ 1 สถาบันและเป็นเจ้าภาพร่วมกันทุกปีทุกสถาบัน จนถึงปัจจุบันเป็นการประชุมวิชาการ TICC ครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 26-27 พฤศจิกายน 2563 มีการเริ่มรวบรวมข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ในปีการศึกษา 2562 เป็นต้นมา เพื่อการพัฒนาคุณภาพหลักสูตรและการจัดอันดับภายในกลุ่ม

งานประชุมวิชาการ TICC

การจัดการประชุมวิชาการนานาชาติของ TICC มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาศให้นักวิชาการ นักวิจัย นักศึกษา ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในอุตสาหกรรม หน่วยงานระดับท้องถิ่นและระดับภูมิภาค หน่วยงานของรัฐ และนักศึกษา เพื่อรวบรวมและสร้างพื้นที่สำหรับแลกเปลี่ยนแนวความคิด วิทยาการใหม่ๆ ที่จะสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิต ในการทำงานตลอดจนส่งเสริมด้านความยั่งยืน อีกทั้งยังช่วยระดมความคิดเพื่อนำไปแก้ไขปัญหาในระดับประเทศและระดับโลก

The 5th TICC International Conference

Multidisciplinary Research Towards a Sustainable Society

The 5th TICC International Conference titled “Multidisciplinary Research Towards a Sustainable Society.” was held in Khon Kaen province, the commercial and educational center of Northeastern Thailand. The TICC International Conference is an innovative forum for individual scholars, researchers, and students across the globe to share experiences and exchange views on contemporary issues regarding international studies, business and management, tourism and hospitality, media and communications, and sciences and technology. Following the success of the previous TICC conferences, Khon Kaen University International College (KKUIC) mainly hosted the 5th TICC International Conference titled “Multidisciplinary Research Towards a Sustainable Society” to call for paper submissions related to the following conference disciplines:


 1. International Studies
 2. Business and Management
 3. Tourism and Hospitality
 4. Media and Communications
 5. Sciences and Technology
TICC1
KKUIC logo-01 copy
suic
NUIC
ICDICMU
BUIC
icsssu
fis-logo-1
New PSUIC Logo1
Phuket-logo

ร่วมงานกับเรา

วิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยขอนแก่น (Khon Kaen University International College: KKUIC) มุ่งมั่นที่จะเป็นศูนย์กลางการศึกษานานาชาติชั้นนำของประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย เรามุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ความรู้ และทักษะทางวิชาชีพในหลักสูตรสหวิทยาการ ประกอบด้วย หลักสูตรบริหารธุรกิจ การระหว่างประเทศ การจัดการการท่องเที่ยว นิเทศศาสตร์ การจัดการสิ่งแวดล้อม และการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม เรากำลังมองหาคณาจารย์และ บุคลากรสายสนับสนุน ที่พร้อมจะร่วมขับเคลื่อนความสำเร็จไปด้วยกัน โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน “ประกาศรับสมัครงาน”

เจ้าหน้าที่บริหารงานบุคคล

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ชั้น 2 อาคารเรียนรวมและพัฒนาทักษะพื้นฐาน 123 ถ.มิตรภาพ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002

โทรศัพท์ : 043-202-173, 043-202424
โทรสาร : 043-202-424
อีเมล : kkuic@kku.ac.th

ตำแหน่งงานว่างและประกาศรับสมัครงาน