หลักสูตรปริญญาตรี

สาขาการจัดการการท่องเที่ยว

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาการจัดการการท่องเที่ยว

สาขาการจัดการการท่องเที่ยว ให้ความสำคัญกับการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการจัดการการท่องเที่ยวและศาสตร์ที่เกี่ยวข้องอย่างถ่องแท้ รวมถึงประวัติศาสตร์ ภาษา วัฒนธรรม และการจัดการทรัพยากร ผู้สำเร็จการศึกษาจะสามารถนำความรู้และทักษะที่ได้รับไปใช้ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ นำไปประกอบอาชีพในอนาคตทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ ในขณะเดียวกันยังได้รับการปลูกฝังให้มีจิตสำนึกในคุณธรรมจริยธรรม จรรยาบรรณในงานบริการ และความรับผิดชอบต่อสังคม

แนวทางในการประกอบอาชีพ

ผู้สำเร็จการศึกษาในสาขาการจัดการการท่องเที่ยว สามารถทำงานเป็นมัคคุเทศก์ พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินพนักงานหรือผู้จัดการโรงแรม ตัวแทนบริษัททัวร์ และเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานราชการด้านการท่องเที่ยว

Group 15944

Tourism Management (TM)

Qualification of Applicants

1. Thai Applicants

1.1. Admission Channels

1.1.1 Thai students who have completed Matthayom 6 or equivalent in the Thai education system can apply through the following channels: Portfolio Admission (TCAS1), KKU Quota (TCAS2), Nation Wide Direct Admission (TCAS3), Admission (TCAS4), and KKUIC Direct Admission and TCAS5.

1.1.2 Thai students who have completed Grade 12 from abroad or an equivalent degree from a non-Thai educational system can apply through the KKUIC Direct Admission channel (the opening will be announced periodically 2-3 times a year) and TCAS5.

1.2 Qualifications

1.2.1 Completed Matthayom 6 or Grade 12 (non-Thai educational system) or an equivalent degree.

1.2.2 GPAX 5 Semester ≥ 2.00 out of 4.00 or GPAX 6 Semester ≥2.00 out of 4.00 or equivalent

1.2.3 Valid English test result: IELTS ≥ 5.0; or TOEFL Paper-based ≥ 500, TOEFL Computer-based ≥ 173, TOEFL Internet-based ≥ 61; or SAT Reading and Writing Part ≥ 450

1.2.4 Valid Mathematics test result: SAT Math part ≥ 450 (SAT Math only for International Entrepreneurship, Global Business, International Marketing, and Tourism Management)

1.2.5 Applicants without the scores in section 1.2.3 and 1.2.4 can apply but will have to take the KKUIC direct admission examination. Those without the score in 1.2.3 will have to take the International College English Placement Test (ICEPT) and those without the score in 1.2.4 will have to take the Mathematics Placement Test.

2. Foreign Applicants

2.1. Admission Channels

2.1.1 Foreign students who have completed Grade 12 or an equivalent degree from a non-Thai educational system can apply through the KKUIC Direct Admission channel (the opening will be announced periodically 2-3 times a year) and TCAS5.

2.2. Qualifications

2.2.1 Completed Grade 12 or submitted the GED score for an applicant with a vocational degree (acceptable threshold ≥ 580 points; with ≥ 145 points for each section)

2.2.2 GPAX 5 Semester ≥ 2.00 out of 4.00 or GPAX 6 Semester ≥2.00 out of 4.00 or equivalent

2.2.3 For non-native English speaking applicants, valid English test result: IELTS ≥ 5.0; or TOEFL Paper-based ≥ 500, TOEFL Computer-based ≥ 173, TOEFL Internet-based ≥ 61; or SAT Reading and Writing Part ≥ 450

2.2.4 Valid Mathematics test result: SAT Math part ≥ 450 (SAT Math only for International Entrepreneurship, Global Business, International Marketing, and Tourism Management)

2.2.5 Applicants without the scores in section 2.2.3 and 2.2.4 can apply but will have to take the KKUIC direct admission examination. Those without the score in 2.2.3 will have to take the International College English Placement Test (ICEPT) and those without the score in 2.2.4 will have to take the Mathematics Placement Test.

3. Application Process

3.1 Admission channels:

Portfolio Admission (TCAS 1)

KKU Quota/Northeast Admissions (TCAS 2)

Nationwide Direct Admission (TCAS 3)

Admission 2019 (TCAS 4)

KKUIC Direct Admission (TCAS 5)

3.2 Important documents to be uploaded:

1) A photo size 3×4 cm with no hat or sunglasses, taken no longer than 6 months ago. (Stickers / Scanned photos are not allowed)Your name printed in capital letters on the back of each photo.

2) A copy of ID card or Alien certificate or Passport

3) A copy of Housing registration (For Thai applicant only)

4) A copy of academic transcripts (GPAX) or an equivalent document

5) A copy of English and Math proficiency test score: IELTS, TOFEL, and SAT (If any)

6) A recommendation letter from the institute where the high school degree was attained (If any)

7) A copy of name change certificate (If any)

3.3 Application fee:

TCAS 1, 2, 3, and 4 (the rate according to the KKU announcement and paid via QR code)

KKUIC Direct Admission and TCAS 5 (1,500 THB paid online by credit card)

4. Tuition Fee

Please learn more about the tuition fees for whole program (4 years, 8 semesters) on the “Fees” menu. Click!!
**Note: Admission fee of 10,000 baht is paid only once for the first semester of year 1. The stated fees do not include the fee for a pre-college preparation course which will be applied when the student is accepted under English language conditions.

year 1

First Semester
049004 Critical Reading and Writing
049xxx Second Foreign Language Course
049021 Aesthetics for Life
049022 Wellness Dimensions
049041 Information Literacy
049101 Principle of Management

Second Semester

054100 Introduction to Tourism Management
049042 Research Applications for Problem Solving
049031 Multiculturalism
049032 Globalization Studies
049003 Academic English
049xxx Second Foreign Language Course

year 2

First Semester

050110 Introduction to Accounting
050111 Business Economics
050121 Principles of Marketing
054141 International Communication Arts for Tourism
054201 Logistics for Tourism
054231 Tourist Behaviour

Second Semester

050241 Mathematics and Statistics
049042 Research Applications for Problem Solving
054211 Tourist Guide Principles and Practice
054212 Sustainable Tourism Management
xxxxxx Free Elective Course

year 3

First Semester

054301 Strategic Marketing for International Tourism
054302 Financial Management for Tourism
054351 Research Methodology for Tourism
054xxx Major Elective Course 3 credits
054xxx Major Elective Course 3 credits
xxxxxx Free Elective Course 3 credits

Second Semester

054303 Technology Innovation and Operation Management in Tourism
054304 Tourism Destinations Planning and Development
054305 Human Resources Management for Tourism Businesses
054xxx Major Elective Course 3 credits
054xxx Major Elective Course 3 credits
054xxx Major Elective Course 3 credits

year 4

First Semester

054495 Cooperative Education in Tourism

Second Semester

054491 Seminar of Internship and Cooperative Education
054xxx Major Elective Course 15 credits

Major Elective Courses

054 401 Museum Management
054 402 National Park Management
054 403 Airline Management
054 404 Airport Management
054 405 Cruise line Management
054 406 Small Business and Entrepreneurship in the Tourism Industry
054 411 Niche Tourism
054 412 Meeting Incentive Convention and Exhibition Tourism
054 413 Recreation and Entertainment Business Management
054 414 Health Tourism
054 415 Food Tourism Management
054 416 Rail Travel Business Management
054 417 Recreation Resorts Management
054 421 Introduction to Hospitality Management
054 422 Front Office Management
054 423 Bar and Restaurant Management
054 424 International Cuisine Management
054 425 Spa Business Management
054 431 Community – Based Tourism
054 432 ASEAN Studies for Tourism
054 433 Cultural Heritage Tourism Management
054 434 Tourism in Developing Countries
054 435 Agro tourism Management
054 441 English for Conversation and Communication
054 442 English for Tourism
054 461 Service Quality Management for Tourism
054 462 Passenger Ground Service Management
054 463 In-flight Service Management
054 464 Airlines Reservation and Ticketing

Q&A

Q&A