คณะกรรมการประจำวิทยาลัยนานาชาติ

ผศ. สิริมนพร ทิพสิงห์

ประธานกรรมการ

รศ. ดร. ชวิศ เกตุแก้ว

กรรมการ

ผศ.ดร. วุทิวัชฒ์ จิตจักร

กรรมการ

ดร. วันวิสาข์ วรรณพิพัฒน์

กรรมการ

ผศ. ดร. ณฐฒิณี เก็บสมบัติ

กรรมการ

ดร. พัทธมล กาญจนกัณฑ์ ถาวรล้ำเลิศ

กรรมการ

ผศ. ดร. รัฐพล ไกรกลาง

กรรมการ

ลักขณา บุตรอุดม

เลขานุการ

ณัฐวิภา จันทร์น้อย

ผู้ช่วยเลขานุการ