หลักสูตรปริญญาตรี

สาขาธุรกิจสากล​

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาธุรกิจสากล​

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการธุรกิจระดับโลกเป็นสาขายอดนิยมของวิทยาลัยนานาชาติ ซึ่งหลักสูตรเน้นการสอนหลักการธุรกิจที่สามารถใช้ได้กับธุรกิจทั่วโลก นอกจากแนวคิดและทฤษฎีแล้วหลักสูตรการจัดการธุรกิจระดับโลกยังรวมถึงเนื้อหาเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมการเงินและเศรษฐกิจระหว่างประเทศในแถบตะวันตก แถบตะวันออกและประเทศไทย

แนวทางในการประกอบอาชีพ

ผู้สำเร็จการศึกษาสามารถทำงานให้กับ บริษัทต่างชาติและองค์กรระหว่างประเทศที่ต้องการทักษะทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการค้าระหว่างประเทศ (การนำเข้าและการส่งออก) การเงินระหว่างประเทศ (การแลกเปลี่ยนเงินตรา) การตลาดและการจัดการระหว่างประเทศ โอกาสในการทำงานอาจครอบคลุมตำแหน่งงานหลายตำแหน่ง เช่น ผู้จัดการ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ ผู้จัดการการค้าและศุลกากรระหว่างประเทศ และที่ปรึกษานโยบายต่างประเทศ
Group 15944

global business (gb)

Required Documents

1. Thai Applicants

1.1. Admission Channels

1.1.1 Thai students who have completed Matthayom 6 or equivalent in the Thai education system can apply through the following channels: Portfolio Admission (TCAS1), KKU Quota (TCAS2), Nation Wide Direct Admission (TCAS3), Admission (TCAS4), and KKUIC Direct Admission and TCAS5.

1.1.2 Thai students who have completed Grade 12 from abroad or an equivalent degree from a non-Thai educational system can apply through the KKUIC Direct Admission channel (the opening will be announced periodically 2-3 times a year) and TCAS5.

1.2 Qualifications

1.2.1 Completed Matthayom 6 or Grade 12 (non-Thai educational system) or an equivalent degree.

1.2.2 GPAX 5 Semester ≥ 2.00 out of 4.00 or GPAX 6 Semester ≥2.00 out of 4.00 or equivalent

1.2.3 Valid English test result: IELTS ≥ 5.0; or TOEFL Paper-based ≥ 500, TOEFL Computer-based ≥ 173, TOEFL Internet-based ≥ 61; or SAT Reading and Writing Part ≥ 450

1.2.4 Valid Mathematics test result: SAT Math part ≥ 450 (SAT Math only for International Entrepreneurship, Global Business, International Marketing, and Tourism Management)

1.2.5 Applicants without the scores in section 1.2.3 and 1.2.4 can apply but will have to take the KKUIC direct admission examination. Those without the score in 1.2.3 will have to take the International College English Placement Test (ICEPT) and those without the score in 1.2.4 will have to take the Mathematics Placement Test.

2. Foreign Applicants

2.1. Admission Channels

2.1.1 Foreign students who have completed Grade 12 or an equivalent degree from a non-Thai educational system can apply through the KKUIC Direct Admission channel (the opening will be announced periodically 2-3 times a year) and TCAS5.

2.2. Qualifications

2.2.1 Completed Grade 12 or submitted the GED score for an applicant with a vocational degree (acceptable threshold ≥ 580 points; with ≥ 145 points for each section)

2.2.2 GPAX 5 Semester ≥ 2.00 out of 4.00 or GPAX 6 Semester ≥2.00 out of 4.00 or equivalent

2.2.3 For non-native English speaking applicants, valid English test result: IELTS ≥ 5.0; or TOEFL Paper-based ≥ 500, TOEFL Computer-based ≥ 173, TOEFL Internet-based ≥ 61; or SAT Reading and Writing Part ≥ 450

2.2.4 Valid Mathematics test result: SAT Math part ≥ 450 (SAT Math only for International Entrepreneurship, Global Business, International Marketing, and Tourism Management)

2.2.5 Applicants without the scores in section 2.2.3 and 2.2.4 can apply but will have to take the KKUIC direct admission examination. Those without the score in 2.2.3 will have to take the International College English Placement Test (ICEPT) and those without the score in 2.2.4 will have to take the Mathematics Placement Test.

3. Application Process

3.1 Admission channels:

Portfolio Admission (TCAS 1)

KKU Quota/Northeast Admissions (TCAS 2)

Nationwide Direct Admission (TCAS 3)

Admission 2019 (TCAS 4)

KKUIC Direct Admission (TCAS 5)

3.2 Important documents to be uploaded:

1) A photo size 3×4 cm with no hat or sunglasses, taken no longer than 6 months ago. (Stickers / Scanned photos are not allowed)Your name printed in capital letters on the back of each photo.

2) A copy of ID card or Alien certificate or Passport

3) A copy of Housing registration (For Thai applicant only)

4) A copy of academic transcripts (GPAX) or an equivalent document

5) A copy of English and Math proficiency test score: IELTS, TOFEL, and SAT (If any)

6) A recommendation letter from the institute where the high school degree was attained (If any)

7) A copy of name change certificate (If any)

3.3 Application fee:

TCAS 1, 2, 3, and 4 (the rate according to the KKU announcement and paid via QR code)

KKUIC Direct Admission and TCAS 5 (1,500 THB paid online by credit card)

4. Tuition Fee

Please learn more about the tuition fees for whole program (4 years, 8 semesters) on the “Fees” menu. Click!!
**Note: Admission fee of 10,000 baht is paid only once for the first semester of year 1. The stated fees do not include the fee for a pre-college preparation course which will be applied when the student is accepted under English language conditions.

year 1

First Semester
IC011021 Mathematics in Everyday Life
IC011016 Information Literacy
IC011009 Wellness Dimensions
IC011xxx General Education Course, Language Elective
IC011001 Critical Reading and Writing
IC101001 Principle of Management

Second Semester

IC011002 Academic English
IC011010 Globalization Studies
IC011011 Cultural Diversity
IC101002 Introductory Business Statistics
IC011012 Leadership and Change Management
IC011xxx General Education Course, Language Elective

year 2

First Semester

IC102001 Microeconomics
IC102002 Introduction to Accounting
IC102003 Business Computing
IC102004 Organizational Behavior
IC102005 Basic Marketing Concept
IC102006 Management Information Systems

Second Semester

IC102007 Macroeconomics
IC102008 Business Law
IC102009 Introduction to Business Research
IC102010 Business Ethics
IC102011 Inferential Statistics for Business Analysis
ICxxxxxx Free Elective Course 3 credits

year 3

First Semester

IC103001 Fundamentals of Finance
IC103002 Operation Management
IC103003 Business Strategy
IC103004 International Business Management
ICxxxxxx Free Elective Course 3 credits
ICxxxxxx Minor Elective Course 3 credits

Second Semester

IC103005 International Human Resource Management
IC103006 Financial Markets, Institutions and International Financial System
IC103007 International Business Collaboration
IC103008 Applied Project Management
ICxxxxxx Minor Elective Course 6 credits

year 4

First Semester

Track 1: Internship

No data was found

Track 2: Cooperative Education

IC104785 Cooperative Education in Global Business Management

Second Semester

Track 1: Internship

No data was found

Track 2: Cooperative Education

No data was found

Minor Elective Courses for Global Business

Students must complete 18 credits by selecting one Track from the track offered below.

Track 1: International Marketing

IC113001 Strategic Marketing Management
IC113002 Global Marketing Management
IC113003 Business Service Marketing
IC113004 Customer Relationship Management
IC113005 Pricing Strategy and Decision
IC113006 Logistics and Supply Chain Management

Track 2: International Entrepreneurship

IC123001 Business Plan Development and Business Strategy for International Entrepreneurship
IC123002 Marketing for International Entrepreneur
IC123003 Human Resources Management for Small Business
IC123004 Business Investment and Accounting for Small Business
IC123005 Business Processes, Operations, and Product Development
IC123006 Business Expansion and Franchise Development

Track 3: Inter-Disciplinary in Business

IC113001 Strategic Marketing Management
IC113002 Global Marketing Management
IC113003 Business Service Marketing
IC113004 Customer Relationship Management
IC113005 Pricing Strategy and Decision
IC113006 Logistics and Supply Chain Management
IC123001 Business Plan Development and Business Strategy for International Entrepreneurship
IC123002 Marketing for International Entrepreneur
IC123003 Human Resources Management for Small Business
IC123004 Business Investment and Accounting for Small Business
IC123005 Business Processes, Operations, and Product Development
IC123006 Business Expansion and Franchise Development

Q&A

Q&A