บริการวิชาการ

ศูนย์นวัตกรรมและสังคมแห่งความยั่งยืน(SIS)

เกี่ยวกับเรา

ศูนย์นวัตกรรม
และสังคมแห่งความยั่งยืน(SIS)

ศูนย์นวัตกรรมและสังคมแห่งความยั่งยืน ส่งเสริมพัฒนาการ บูรณาการความรู้เชิงวิชาการ โดยเฉพาะด้านธุรกิจและธุรกิจระหว่างประเทศ เพื่อกระตุ้นให้เกิดความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น อันได้แก่ วิทยาลัยนานาชาติ และ อุทยานวิทยาศาสตร์ และความสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่นและหน่วยธุรกิจทั้งในระดับมหาวิทยาลัย ระดับชาติและระดับนานาชาติ อันจะกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาผู้ประกอบการให้สนองตอบต่อทิศทางการพัฒนาประเทศ

a little effort towards saving the environment is better than no effort.

ขอบเขตการดําเนินงาน

ศูนย์นวัตกรรมและสังคมแห่งความยั่งยืนได้มีความร่วมมือกับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้แก่ วิทยาลัยนานาชาติและอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในการส่งเสริม พัฒนา และบูรณาการความรู้เชิงวิชาการ โดยเฉพาะด้านธุรกิจในประเทศและระหว่างประเทศ อีกทั้งมุ่งสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่นและหน่วยธุรกิจทั้งในระดับมหาวิทยาลัย ระดับชาติและระดับนานาชาติ อันจะกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาผู้ประกอบการเพื่อตอบสนองต่อทิศทางการพัฒนาประเทศ

กรอบนโยบายการดําเนินงาน

ศูนย์นวัตกรรมและสังคมแห่งความยั่งยืน มุ่งส่งเสริมพัฒนาผู้ประกอบการสู่สากล ดําเนินการภายใต้ขอบเขตเชิงวิชาการโดยใช้องค์ความรู้สาขาธุรกิจอย่างบูรณาการเป็นหลัก และสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหรือสาขาวิชาอื่น เพื่อร่วมกันพัฒนาคุณภาพของผู้ประกอบการเป็นสําคัญ

เป้าหมายสําคัญ 3 ประการ

  1. การพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ทางวิชาการด้านธุรกิจเพื่อการพัฒนาประเทศและเสริมสร้างความเข้มแข็งทางระบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติ
  2. การพัฒนาองค์ความรู้เพื่อกำหนดแผนงาน โครงการ ที่จะพัฒนาทักษะในการดำเนินธุรกิจและทักษะในการนำเข้าและส่งออก อันเป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและประเทศไทย 4.0
  3. การพัฒนาวิจัย นวัตกรรมและการสร้างมูลค่าเพิ่มของสินค้าและบริการที่นำไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

หน้าที่และความรับผิดชอบ

  1. สร้างและพัฒนาผู้ประกอบการผ่านองค์ความรู้ด้านธุรกิจ
  2. แสวงหาความร่วมมือทางวิชาการและความร่วมมือด้านวิจัยและการบริการวิชาการระหว่างหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น และภายนอกมหาวิทยาลัยขอนแก่น
  3. นําเสนอองค์ความรู้ด้านการวิจัยและบริการวิชาการแก่หน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน
  4. ให้คำปรึกษาหน่วยงานด้านธุรกิจทุกขนาด
  5. รับผิดชอบจัดทํารายงานข้อมูลพื้นฐาน และผลการดําเนินงานเมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ

เอกสารเผยแพร่งานวิจัย

Two New Species of Elaphoidella (Copepoda, Harpacticoida) from Subterranean Waters in Northeast Thailand, with a Record of a Gynandromorphic Specimen and an Up-to-Date Key to Elaphoidella Species from Southeast Asia †

Rice Grains from A Slightly Saline Field Exhibited Unchanged Starch Physicochemical Properties but Enhanced Nutritional Values

Comparative quantitative trait loci analysis framework reveals relationships between salt stress responsive phenotypes and pathways

A new cyclopoid genus (Copepoda, Crustacea) from a deep aquifer in northeastern Thailand with comments on peculiar sampling sites and local fauna

Production of Biocalcium from Fermented Fish Bone Residue for Fish Emulsion Sausage Fortification

Encouraging sustainable consumption: Investigating consumer inclination to purchase products made from mango wastes

The impact of a crisis on monetary policy’s influence on financial markets: Evidence from the COVID-19 pandemic

The analysis of marking reliability through the approach of gauge repeatability and reproducibility (GR&R) study: a case of English-speaking test

Factors that Influence Innovation Acceptance on Bioactive Paper for Fruit Shelf Life Extension

Green or greed? Generational perspectives of sustainability claims in restaurants

QR code payment in Thailand 4.0 era: expand the understanding of perceived susceptibility to COVID-19 in the TAM theory

Unleashing Customer Empathy in the Circular Economy: Development of A High-Calcium Fish Sausage Prototype from Fermented Fish Residue

Mekong–ROK cooperation: a perspective from Thailand

Trust and website conversion in consumer responses to green product purchasing: A new perspective through the lens of innovative website Design’s technology integration

Enhancing the multifunctional properties of cellulose fabrics through in situ hydrothermal deposition of TiO2 nanoparticles at low temperature for antibacterial self-cleaning under UV–Vis illumination

Sustainability assessment for Thai mango: The environmental impact and economic benefits from cradle-to-grave

Phyllodiaptomus parachristineae, a new species of copepod (Copepoda, Calanoida, Diaptomidae) from the floodplain of the lower Mekong River Basin in Thailand and Cambodia

Parartemiopsis shangrilaensis, a new species of fairy shrimp (Branchiopoda, Anostraca) from Yunnan, with a key to the Chirocephalidae of China

Regime type and Thailand’s foreign policy position, 1950–2020: Some statistical evidence

Development of eco-friendly antifungal and antibacterial adhesive derived from modified cassava starch waste/polyvinyl alcohol containing green synthesized nano-silver

From pride to plate: how feelings of pride and guilt lead Gen Z to plant-based consumption at restaurants

Transgenerational stress memory and transgenerational effects caused by wood vinegar and spermidine are associated with early germination of rice seeds under salt stress

Factors of Food Waste Reduction Underlying the Extended Theory of Planned Behavior: A Study of Consumer Behavior towards the Intention to Reduce Food Waste

Assessing the effectiveness of open innovation implementation strategies in the promotion of ambidextrous innovation in Thai small and medium-sized enterprises

Business event innovativeness and social capital enhancing competitive advantage

Marketing strategies in the age of COVID-19: An Attitude, Belief, Context Approach

An Analysis of Multigenerational Issues of Generation X and Y Employees in Small- and Medium-Sized Enterprises in Thailand: The Moderation Effect of Age Groups on Person-Environment Fit and Turnover Intention

Co-pyrolysis of biomass with magnesium and phosphorus: effect of magnesium content on phosphate release from biochar-based fertilizers

Driving Policy Support for Open Eco-Innovation Enterprises in Thailand: A Probit Regression Model

The Behavioral Intention to Adopt Circular Economy-Based Digital Technology for Agricultural Waste Valorization

ทีมงานของเรา

ผศ.ดร. วุทิวัชฒ์ จิตจักร

ที่ปรึกษาโครงการ

ASST.PROF. SIRIMONBHORN THIPSINGH

PROJECT ADVISOR

ASST. PROF. DR. CHAVIS KETKAEW

PROJECT ADVISOR

รศ. ดร. ภาณินี นฤธาราดลย์

ผู้อำนวยการโครงการนวัตกรรมและสังคมแห่งความยั่งยืน

Sasikorn Wongsaichia

RESEARCH ASSISTANT

Wutthita A. Srisathan

RESEARCH ASSISTANT

ศิรินภา พลศิริ

นักจัดการงานทั่วไป