ค่าธรรมเนียมการศึกษา

ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี (ต่อภาคการศึกษา)

หลักสูตร

นักศึกษาไทย (บาท/เทอม)

นักศึกษาต่างชาติ (บาท)

ค่าธรรมเนียมแรกเข้า
(ชำระครั้งเดียว)

ค่าธรรมเนียมตลอดหลักสูตร
(นักศึกษาไทย/นักศึกษาต่างชาติ)

การจัดการธุรกิจระดับโลก

48,000

60,000

10,000

394,000/490,000

การเป็นผู้ประกอบการระหว่างประเทศ

48,000

60,000

10,000

394,000/490,000

การตลาดระหว่างประเทศ

48,000

60,000

10,000

394,000/490,000

ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและการทูต

48,000

60,000

10,000

394,000/490,000

การพัฒนาระหว่างประเทศ

48,000

60,000

10,000

394,000/490,000

การจัดการการท่องเที่ยว

48,000

60,000

10,000

394,000/490,000

วารสารศาสตร์ระหว่างประเทศ

50,000

62,500

10,000

410,000/510,000

เทคโนโลยีสื่อสร้างสรรค์

50,000

62,500

10,000

410,000/510,000

ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

หลักสูตร

นักศึกษาไทย
(บาท/ภาคการศึกษา)

นักศึกษาต่างชาติ
(บาท/ภาคการศึกษา)

ค่าธรรมเนียมนักศึกษา
ต่างชาติ (บาท/หลักสูตร)

ระยะเวลาการศึกษา

ความหลากหลายทางชีวภาพ

และการจัดการสิ่งแวดล้อม

50,000

50,000

15,000

2 ปี
(4 ภาคการศึกษา)

การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมระหว่างประเทศ

50,000

50,000

15,000

อย่างน้อย 1.5 ปี
(3 ภาคการศึกษา)

ค่าธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตรปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ (ESAP)

คอร์สเตรียมความพร้อม

ราคา (บาท/คอร์ส)

หมายเหตุ

หลักสูตรปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ 1

English Specific Academic Purpose 1 (ESAP1) - 135 hrs.

18,000

นักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หลักสูตรปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ 2

English Specific Academic Purpose 2 (ESAP2) - 135 hrs.

18,000

นักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ ไม่เสียค่าใช้จ่าย

*The English Specific Academic Purposes (ESAP) course fees are not including books and not refundable.

ทุนการศึกษาและการช่วยเหลือทางการเงิน

มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีนโยบายส่งเสริม สนับสนุนนักศึกษาที่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรามีทุนการศึกษา ทั้งทุนกู้ยืม กยศ. กรอ. ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่น ทุนการศึกษาสหกิจต่างประเทศ ทุนการศึกษานักเรียนแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ ทุนการศึกษาสำหรับผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ สามารถขอข้อมูลได้ที่ :