คณะกรรมการนโยบายวิทยาลัยนานาชาติ

นายสุรพล เพชรวรา

ประธานกรรมการ

รศ.ดร.สงครามชัยย์ ลีทองดีศกุล

กรรมการ

นายกิตติพงษ์ วีระเตชะ

กรรมการ

น.ส. จิรนาถ สุมานนท์

กรรมกาา

ดร. กิริฎา เภาพิจิตร

กรรมการ

นาย กิตติ สิงหาปัด

กรรมการ

นายอัศวิน ตีระวัฒนพงษ์

กรรมการ

นางสมหะทัย พานิชชีวะ

กรรมการ

ผศ. สิริมนพร ทิพสิงห์

กรรมการและเลขานุการ

รศ.ดร. ชวิศ เกตุแก้ว

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ