ประธานหลักสูตรและหัวหน้าสาขา

ผศ.ดร. ณฐฒิณี เก็บสมบัติ

หัวหน้าสาขาวิชาธุรกิจ นวัตกรรม และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต และผู้ประสานงานวิชาเอกการจัดการธุรกิจระดับโลก

ศ.ดร.ละออศรี เสนาะเมือง

ประธานหลักสูตรความหลากหลายทางชีวภาพและการจัดการสิ่งแวดล้อม

ผศ. ดร. ชวิศ เกตุแก้ว

ประธานหลักสูตรการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมระหว่างประเทศ

ดร. พัทธมล กาญจนกัณฑ์ ถาวรล้ำเลิศ

หัวหน้าสาขาวิชาศิลปศาสตร์ สังคมศาสตร์ และภาษาศาสตร์ ประธานหลักสูตร ศศ.บ. สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว

ผศ.ฑภิพร สุพร

ประธานหลักสูตร ศศ.บ. สาขาวิชาการระหว่างประเทศ และผู้ประสานงานวิชาเอกความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและการทูต

ผศ. ดร. ปิติพงศ์ พิมพ์พิเศษ

ประธานหลักสูตรนิเทศศาสตร์และผู้ประสานงานสาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสร้างสรรค์ (CMT)

Dr. Paul Fairclough

ประธานหลักสูตรศึกษาทั่วไป