การรับสมัครนักศึกษาปริญญาตรี (ภาคการศึกษาปลาย)

รอบรับตรงวิทยาลัยนานาชาติ ครั้งที่ 2

รอบรับตรงวิทยาลัยนานาชาติ ครั้งที่ 2

รอบรับตรงวิทยาลัยนานาชาติ (ภาคการศึกษาปลาย)
ครั้งที่ 2 : 29 ต.ค. – 20 พ.ย. 2566

[สำหรับนักศึกษาต่างชาติ เท่านั้น] การรับเข้านักศึกษาใหม่แบบรับตรง ครั้งที่ 2 ที่คัดเลือกนักศึกษาต่างชาติ ตามคุณสมบัติผู้สมัคร เกณฑ์การรับเข้า และการสอบคัดเลือกของวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรนานาชาติ ในภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2566

กำหนดการรอบรับตรงวิทยาลัยนานาชาติ ครั้งที่ 2

รับสมัครออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ apply-ic.kku.ac.th

29 ต.ค. – 10 พ.ย. 2566

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ผ่านทางอีเมล เวลา 16:00 น.

15 พ.ย. 2566

สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์

22 พ.ย. 2566

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาทางอีเมล

24 พ.ย. 2566

รายงานตัวนักศึกษาใหม่ออนไลน์ พร้อมชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาผ่านเว็บไซต์ reg.kku.ac.th.

27 พ.ย. – 1 ธ.ค. 2566

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา

2 ก.พ. 2567

เปิดภาคการศึกษาปลาย ประจำปีการศึกษา 2566

5 ก.พ. 2567

* กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาติดตามความเคลื่อนไหวผ่านเว็บไซต์ www.ic.kku.ac.th

จำนวนรับสมัคร

สาขาวิชา

จำนวนรับสมัคร (คน)

การระหว่างประเทศ

5

วารสารศาสตร์ระหว่างประเทศ

20

* ไม่เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่สำหรับสาขาวิชาอื่นเพิ่มเติม นอกเหนือจากสาขาการระหว่างประเทศ และวารสารศาสตร์ระหว่างประเทศ ในรอบรับตรงวิทยาลัยนานาชาติ ครั้งที่ 2 ประจำภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2566

คุณสมบัติของผู้สมัคร

  1. เป็นนักเรียนในระบบโรงเรียนในประเทศไทย ที่กำลังศึกษาหรือที่จบการศึกษาปีที่ 6 มี GPAX 5 ภาคการศึกษา หรือ 6 ภาคการศึกษาไม่ต่ำกว่า 2.00
  2. เป็นนักเรียนไทยหรือต่างชาติที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่าจากโรงเรียนนานาชาติในประเทศ หรือต่างประเทศที่ได้รับการเทียบวุฒิต่างประเทศจากกระทรวงศึกษาธิการ หรือจบจากสถาบันต่างประเทศ หรือนักเรียนที่มีผลสอบเทียบคุณวุฒิ อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้

หมายเหตุ: ผู้สมัครที่มีวุฒิการศึกษาจากต่างประเทศ หรือหนังสือรับรองผลคะแนน GED จำเป็นต้องดำเนินการ “ขอใบรับรองเทียบวุฒิการศึกษา” ผ่านกระทรวงศึกษาธิการ ประเทศไทย กรุณาดำเนินการตามขั้นตอนด้านล่าง

ขอใบรับรองเทียบวุฒิการศึกษา

* ใช้เวลา 7 วันทำการในการออกใบรับรอง

เกณฑ์การยื่นคะแนนภาษาอังกฤษ / คณิตศาสตร์

ผู้สมัครที่ไม่ยื่นคะแนนสอบภาษาอังกฤษ (สำหรับทุกหลักสูตร) หรือ คณิตศาสตร์ (สำหรับหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตเท่านั้น)

1. ผู้สมัครทุกหลักสูตร ที่ไม่มีคะแนนภาษาอังกฤษ ต้องเข้าสอบข้อเขียนวิชาภาษาอังกฤษ ที่ทางวิทยาลัยจัดสอบขึ้นช่องทางออนไลน์ ในวันที่สอบสัมภาษณ์

2. ผู้สมัครหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (B.B.A.) วิชาเอกธุรกิจสากล วิชาเอกการตลาดระหว่างประเทศ และวิชาเอกการเป็นผู้ประกอบการระหว่างประเทศ ที่ไม่มีคะแนนคณิตศาสตร์ ต้องเข้าสอบข้อเขียนวิชาคณิตศาสตร์ ที่ทางวิทยาลัยจัดสอบขึ้นช่องทางออนไลน์ ในวันที่สอบสัมภาษณ์

3. กรณีผู้สมัครมีคะแนนอย่างใดอย่างอย่างใดอย่างหนึ่ง สามารถเข้าสอบวิชานั้นๆ ที่วิทยาลัยนานาชาติจัดสอบเพื่อยื่นคะแนนเพิ่มเติมได้

ผู้สมัครที่ยื่นคะแนนภาษาอังกฤษ (สำหรับทุกหลักสูตร) หรือ คณิตศาสตร์ (สำหรับหลักสูตรบริหารธุรกิจเท่านั้น)

1. ผู้สมัครทุกหลักสูตร สามารถยื่นคะแนนภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ได้

2. ผู้สมัครหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (B.B.A.) วิชาเอกการเป็นผู้ประกอบการระหว่างประเทศ วิชาเอกธุรกิจสากล และวิชาเอกการตลาดระหว่างประเทศ สามารถยื่นคะแนนคณิตศาสตร์ SAT Math ≥ 450 คะแนนขึ้นไปได้ 3. กรณีผู้สมัครมีคะแนนอย่างใดอย่างอย่างใดอย่างหนึ่ง สามารถเข้าสอบวิชานั้นๆที่วิทยาลัยนานาชาติจัดสอบเพื่อยื่นคะแนนเพิ่มเติมได้ตามข้อกำหนดของหลักสูตรนั้นๆ

หมายเหตุ: ผลคะแนนภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์ ต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับจากวันที่สอบ

หมายเหตุ:

* หากผู้สมัครมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในวิทยาลัยนานาชาติ
** ผู้สมัครเข้าศึกษาในวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ทุกสาขาวิชา จะต้องไม่เป็นผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาผ่านระบบ TCAS

การสอบคัดเลือกเข้าศึกษา

ผู้สมัครที่ไม่มีคะแนนภาษาอังกฤษ/คณิตศาสตร์

ผู้สมัครที่มีคะแนนภาษาอังกฤษ/คณิตศาสตร์

หมายเหตุ:

ผู้สมัครที่ไม่ผ่านเกณฑ์การทดสอบเข้าศึกษาตามที่วิทยาลัยนานาชาติกำหนด ต้องเข้ารับการเตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษ English for Specific and Academic Purpose (ESAP) โดยผู้เข้าศึกษาต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเองทั้งหมด อ่านประกาศเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษ คลิกที่นี่