การรับสมัครนักศึกษาปริญญาตรี

รอบรับตรงวิทยาลัยนานาชาติ ครั้งที่ 1

การรับสมัครนักศึกษาปริญญาตรี

รอบรับตรงวิทยาลัยนานาชาติ ครั้งที่ 1

รอบรับตรงวิทยาลัยนานาชาติ ครั้งที่ 1
ครั้งที่ 1 : 12 ต.ค. – 7 พ.ย. 2566

การรับเข้านักศึกษาใหม่แบบรับตรง ครั้งที่ 1 ที่คัดเลือกนักศึกษาทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติ เพื่อเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรนานาชาติ ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ตามคุณสมบัติผู้สมัคร เกณฑ์การรับเข้า และการสอบคัดเลือกเข้าศึกษา ของวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ประกาศผลการรับเข้าศึกษาแล้ว!

รอบรับตรงวิทยาลัยนานาชาติ ครั้งที่ 1
ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2567

คุณสมบัติของผู้สมัคร

  1. เป็นนักเรียนในระบบโรงเรียนในประเทศไทย ที่กำลังศึกษาหรือที่จบการศึกษาปีที่ 6 มี GPAX 5 ภาคการศึกษา หรือ 6 ภาคการศึกษาไม่ต่ำกว่า 2.00
  2. เป็นนักเรียนไทยหรือต่างชาติที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่าจากโรงเรียนนานาชาติในประเทศ หรือต่างประเทศที่ได้รับการเทียบวุฒิต่างประเทศจากกระทรวงศึกษาธิการ หรือจบจากสถาบันต่างประเทศ หรือนักเรียนที่มีผลสอบเทียบคุณวุฒิ อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้

หมายเหตุ: ผู้สมัครที่มีวุฒิการศึกษาจากต่างประเทศ หรือหนังสือรับรองผลคะแนน GED จำเป็นต้องดำเนินการ “ขอใบรับรองเทียบวุฒิการศึกษา” ผ่านกระทรวงศึกษาธิการ ประเทศไทย กรุณาดำเนินการตามขั้นตอนด้านล่าง

ขอใบรับรองเทียบวุฒิการศึกษา

* ใช้เวลา 7 วันทำการในการออกใบรับรอง

เกณฑ์การยื่นคะแนนภาษาอังกฤษ / คณิตศาสตร์

ผู้สมัครที่ไม่ยื่นคะแนนสอบภาษาอังกฤษ (สำหรับทุกหลักสูตร) หรือ คณิตศาสตร์ (สำหรับหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตเท่านั้น)

1. ผู้สมัครทุกหลักสูตร ที่ไม่มีคะแนนภาษาอังกฤษ ต้องเข้าสอบข้อเขียนวิชาภาษาอังกฤษ ที่ทางวิทยาลัยจัดสอบขึ้นช่องทางออนไลน์ ในวันที่สอบสัมภาษณ์

 

2. ผู้สมัครหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (B.B.A.) วิชาเอกธุรกิจสากล วิชาเอกการตลาดระหว่างประเทศ และวิชาเอกการเป็นผู้ประกอบการระหว่างประเทศ ที่ไม่มีคะแนนคณิตศาสตร์ ต้องเข้าสอบข้อเขียนวิชาคณิตศาสตร์ ที่ทางวิทยาลัยจัดสอบขึ้นช่องทางออนไลน์ ในวันที่สอบสัมภาษณ์

 

3. กรณีผู้สมัครมีคะแนนอย่างใดอย่างอย่างใดอย่างหนึ่ง สามารถเข้าสอบวิชานั้นๆ ที่วิทยาลัยนานาชาติจัดสอบเพื่อยื่นคะแนนเพิ่มเติมได้

ผู้สมัครที่ยื่นคะแนนภาษาอังกฤษ (สำหรับทุกหลักสูตร) หรือ คณิตศาสตร์ (สำหรับหลักสูตรบริหารธุรกิจเท่านั้น)

1. ผู้สมัครทุกหลักสูตร สามารถยื่นคะแนนภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ได้

2. ผู้สมัครหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (B.B.A.) วิชาเอกการเป็นผู้ประกอบการระหว่างประเทศ วิชาเอกธุรกิจสากล และวิชาเอกการตลาดระหว่างประเทศ สามารถยื่นคะแนนคณิตศาสตร์ SAT Math ≥ 450 คะแนนขึ้นไปได้

3. กรณีผู้สมัครมีคะแนนอย่างใดอย่างอย่างใดอย่างหนึ่ง สามารถเข้าสอบวิชานั้นๆที่วิทยาลัยนานาชาติจัดสอบเพื่อยื่นคะแนนเพิ่มเติมได้ตามข้อกำหนดของหลักสูตรนั้นๆ

หมายเหตุ: ผลคะแนนภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์ ต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับจากวันที่สอบ

หมายเหตุ:

* หากผู้สมัครมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในวิทยาลัยนานาชาติ
** ผู้สมัครเข้าศึกษาในวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ทุกสาขาวิชา จะต้องไม่เป็นผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาผ่านระบบ TCAS

การสอบคัดเลือกเข้าศึกษา

ผู้สมัครที่ไม่มีคะแนนภาษาอังกฤษ/คณิตศาสตร์

ผู้สมัครที่มีคะแนนภาษาอังกฤษ/คณิตศาสตร์

หมายเหตุ: ผู้สมัครที่ไม่ผ่านเกณฑ์การทดสอบเข้าศึกษาตามที่วิทยาลัยนานาชาติกำหนด ต้องเข้ารับการเตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษ English for Specific and Academic Purpose (ESAP) โดยผู้เข้าศึกษาต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเองทั้งหมด อ่านประกาศเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษ คลิกที่นี่

กำหนดการรอบรับตรงวิทยาลัยนานาชาติ ครั้งที่ 1

สมัครออนไลน์ผ่านระบบ apply-ic.kku.ac.th

12 ต.ค. – 7 พ.ย. 2566

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ ทางอีเมลของผู้สมัคร

14 พ.ย. 2566

สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ (Online)

21 พ.ย. 2566

ประกาศผลการรับเข้าศึกษาผ่านระบบ apply-ic.kku.ac.th หรือทางอีเมลของผู้สมัคร

24 พ.ย. 2566

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ยืนยันสิทธิ์ Clearing House ทางอีเมลของผู้สมัคร

6 –7 ก.พ. 2567

Clearing House ทาง student.mytcas.com

6 –7 ก.พ. 2567

สละสิทธิ์ Clearing House ทาง student.mytcas.com

8 ก.พ. 2567 / 4 พ.ค. 2567

รายงานตัวนักศึกษาใหม่ออนไลน์ พร้อมชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาได้ที่ reg.kku.ac.th

16 – 20 ก.พ. 2567

* กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงโปรดติดตามข่าวสารทางเว็บไซต์ www.ic.kku.ac.th